DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA Codi 15214204
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica cristina.casamitjana@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
josep.diez@urv.cat
Professors/es
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
Web
Descripció general Saber l'estructura jurídica dels mercats de valors, i les principals figures contractuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Genèric
 A10 Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics actuals relacionats amb la matèria
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1º. El Derecho de la navegación marítima (I) Concepto. El buque. El naviero

Tema 2º. El Derecho de la navegación marítima (II) Los accidentes de la navegación
Tema 3º. El transporte marítimo (I) Los contratos de utilización del buque
Tema 4º. El Derecho de la navegación marítima (II) Otros contratos de auxiliares de la navegación
El contrato de pasaje
Tema 5º. Transporte de mercancías por carretera (I)

Transporte interno
Tema 6º. Transporte de mercancías por carretera (II) Transporte internacional
Tema 7º. Otros transportes Transportes especiales
Transporte por ferrocarril
Los servicios y el transporte postal
Tema 8º. Juntas arbitrales del transporte Actividades de mediación
Tema 9º. Transporte aéreo (I)
Régimen jurídico
Contrato de transporte aéreo
Tema 10º. Transporte aéreo (II) La responsabilidad del transportista aéreo
Tema 11º. Transporte multimodal
Tema 12º. Transporte de viajeros Transporte de viajeros por carretera
Contrato de pasaje marítimo
Transporte aéreo de pasajeros
Tema 13º. Contrato de viaje combinado Contrato de viaje combinado
Agencias de viaje
Tema 14º. Los contratos de logística
Tema 15º. Seguros marítimo y aéreo

Tema 16º. Seguros de transporte terrestre

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
B3
20 35 55
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A10
10 15 25
Esdeveniments científics i/o divulgatius
B3
6 3 9
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
B3
2 2 4
Proves pràctiques
A10
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar al alumno la metodología de la asignatura
Sessió Magistral Explicar los contenidos de la asignatura establecidos en el programa. Resolver las dudas que surjan al alumno derivadas de su estudio
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolución de prácticas sobre la materia entregadas por el profesor en el aula ordinaria
Esdeveniments científics i/o divulgatius Visita al puerto de Tarragona y participación en seminarios sobre temas de actualidad

Atenció personalitzada
Descripció
Atención individualizada al alumno en horario de tutorías

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
B3
El examen consistirá en preguntas tipo test sobre cuestiones contenidas en el programa de la asignatura. Cada acierto suma un punto, el error resta 0,25. 50%
Proves pràctiques
A10
El alumno resolverá en el aula casos prácticos entregados por el profesor (40%). El 10% restante servirá para valorar la participación activa del alumno en el aula 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Las pruebas de la 1ª convocatoria no se guardan para la segunda. El alumno realizará un examen final de preguntas cortas (50%) y resolverá un caso práctico entregado por el profesor (50%).


Fonts d'informació

Bàsica AA. VV. (editorial Marcial Pons), Manual de Derecho del Transporte, última edición,
AA. VV. (editorial Marcial Pons), Revista de Derecho del Transporte , ,
R. Uría y A. Menéndez (Dirs.), Curso de Derecho Mercantil, vol. II, última edición,
J. L. Gabaldón y J. M. Ruiz Soroa, Manual de Derecho de la Navegación marítima, última edición,

-Manuals de Dret Mercantil.

-Manual del sistema financiero español. A. Cuervo y otros. Ed. Ariel economía.

-Derecho del mercado financiero. Fernando Zunzunegui. Ed. Marcial Pons.

-La ordenación del mercado de valores: un ordenamiento dinámico. Jaime Abella. De. Tecnos.

-Curso de Bolsa i mercados financieros. Sanchez Fernandez de Valderrama Jose Luis, editorial Ariel, Barcelona 1.996.

-Derecho del Mercado de valores. Tapia Hermida Alberto Javier. Editorial Bosch, Barcelona 2000.

-Lecciones de derecho bancario i bursàtil, coordinado por Fernando Zunzunegui, Madrid, Colex 2001.

-El contrato bancario de administración de valores anotados en cuenta. Ed. Marcial Pons, 2004. Isabel Rodriguez Martinez.

Complementària J. L. Pulido Begines, Instituciones de Derecho de la Navegación Marítima, ,
I. Arroyo Martínez, Curso de Derecho Marítimo, última edición,

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
CONTRACTACIÓ MERCANTIL/15072222

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET MERCANTIL I/15071027
DRET MERCANTIL II/15072028
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent