DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DRET PARLAMENTARI Codi 15214221
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
ROMAN MARTIN, LAURA
Adreça electrònica laura.roman@urv.cat
Professors/es
ROMAN MARTIN, LAURA
Web
Descripció general L'assignatura pretén aprofondir en el coneixement dels fonaments del Dret parlamentari així com en el funcionament real del Parlament

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els valors i fonaments en els quals es basa el nostre ordenament jurídic
 A3 És capaç de cercar solucions consensuals a un conflicte jurídic
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
PARLAMENT I SISTEMA DE GOVERN.

1. El Parlament com a centre del sistema de govern.
2. La posició constitucional del Parlament. L'autonomia parlamentària.
3. L’estructura dels parlaments: el bicameralisme.
4. La influència dels partits polítics en les funcions parlamentaries.


LES FONTS DEL DRET PARLAMENTARI.

1. Les disposicions constitucionals sobre les Corts i els parlaments autonòmics.
2. Els reglament parlamentari.
3. Interpretació i suplència del reglament parlamentari.
4. Els actes d'administració i gestió de les Cambres.

EL PARLAMENTARI: ESTATUT JURÍDIC I ORGANITZACIÓ EN GRUPS PARLAMENTARIS.
1. Adquisició, pèrdua i suspensió de la condició de parlamentari. Incompatibilitats.
2. La inviolabilitat.
3. La immunitat.
4. El suplicatori i l'aforament especial.
5. La suficiència econòmica.
6. El grup parlamentari.

ELS ÒRGANS DE LES CAMBRES.
1. El Ple
1. La Presidència.
2. La Mesa.
3. La Junta de Portaveus.
4. Les Comissions.
5. La Diputació Permanent.

LES FUNCIONS DE LES CAMBRES.
1. La investidura.
2. La funció legislativa.
3. La funció de control del Govern.
4. L'aprovació del pressupost.
5. Altres funcions.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Sessió Magistral
A1
15 20 35
Seminaris
A1
A3
15 15 30
Pràctiques de camp/sortides
A3
B5
6 3 9
Simulació
A3
B5
12 3 15
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves mixtes
A1
A3
5 0 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura per part dels professor.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema amb la col·laboració d'un diputat o lletrat del parlament. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Pràctiques de camp/sortides Visita al parlament i/o altres institucions relacionades.
Simulació Estratègia que reprodueix en un espai real situacions a les quals els estudiants, assumint el seu rol, han de donar resposta.
Atenció personalitzada Atenció a l'estudiant per assessorament o resolució de dubtes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Simulació
A3
B5
Es valorarà l'actitud i treball de l'estudiant en l'activitat de simulació. 50%
Proves mixtes
A1
A3
Es valorarà el treball realitzat pel estudiant al llarg del curs; l'assistència al seminaris i la participació en el debats plantejats. 40%
Altres  

Avaluació de la participació global de l'estudiant en l'assignatura

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin l'assignatura en primera convocatòria hauran de fer una prova global de recuperació en segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

ALONSO DE ANTONIO, J.N., Derecho Parlamentario, Barcelona, Ed. Bosch, 2000.

            -Introducción al Derecho Parlamentario español, Madrid, Dykinson, 2002.

FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, C., Sistema electoral, partidos políticos y parlamento, Madrid, Colex, 2008.

GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, P., Manual de Técnica Legislativa, Madrid,  Civitas, 2011.

PAU i VALL, F., Parlamento y Diputado, Tecnos, 2011.

PITARCH, I., VICENS, F., SOBREQUÉS, J., El Parlament de Catalunya, Publicacions del Parlament de Catalunya, 2001.

GARCÍA COSTA, F.M., La función electoral del Parlamento, Atelier, 2009.


Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent