DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT Codi 15214234
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ROMAN MARTIN, LAURA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
inma.pastor@urv.cat
laura.roman@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
ROMAN MARTIN, LAURA
Web
Informació rellevant

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Pren consciència de la realitat internacional i sap connectar els valors propis de la societat espanyola amb els valors de la comunitat internacional
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A4 Genèric
 A7 Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
 A9 Genèric
 A10 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
I. L'ordenament estatal i europeu del principi d'igualtat per raó de gènere. La violència contra les dones.
II. El mainsteaming de gènere en les polítiques europees.
III. La regulació espanyola i europea del principi de no discriminació per raó de gènere en el dret privat.
I.1. La protecció jurídica de les dones: les questions de gènere en els instruments jurídics nacionals i internacionals.

I.2. Violència de Gènere: marc normatiu i mecanismes de protecció de les víctimes.

I.3. Conseqüències civils derivades de la violència de gènere.

II.1. Polítiques europees i perspectiva de gènere.

II.2. La transversalitat de la perspectiva de gènere: definició, eines i avaluacions.

III.1. Les principals directives europees en la implementació del principi de no discriminació per raò de gènere en la contractació.

III.2 Anàlisi de la legislació espanyola i la implementació de les directives europees sobre no discriminació per raó de gènere en els contractes civils i mercantils.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Sessió Magistral
A1
A4
B1
B3
9 12 21
Seminaris
A1
A7
B6
24 27 51
Resolució de problemes, exercicis
A1
A4
B3
B6
3 18 21
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició sobre els continguts de l'assignatura
Seminaris Treball en profunditat d'un tema amb la participació d'un especialista sobre el tema. Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'un cas o elaboració d'un treabll de recerca previament definit per les professores.
Atenció personalitzada Temps dedicat a l'atenció de l'alumne per resoldre dubtes o qüestions relacionades amb l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps dedicat a la resolució de dubtes o qüestions sobre la matèria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A1
A7
B6
Participació dinàmica en els seminaris de l'assignatura 40%
Resolució de problemes, exercicis
A1
A4
B3
B6
Elaboració d'un treball de recerca o resolució d'un cas que serà previament definit per les professores 50%
Altres  

Valoració de l'actitud de l'estudiant i del seu seguiment individual

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria s'haurà de superar una prova sobre els continguts de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Francina ESTEVE i Mariona ILLAMOLA (coord.), La igualdad por razón de sexo en la Unión Europea, Universitat de Girona, 2011.

Ángela FIGUERUELO, Teresa LÓPEZ, Olga BARRIOS, Carmen VELAYOS y Judith CARBAJO (Eds.), Las mujeres en la Constitución europea. Estudios multidisciplionares de género,  Edic. Universidad de Salmanca, 2005.

Ángela FIGUERUELO, Laura NUÑO i Enrique ÁLVAREZ (dir.), Estudios interdisciplinares sobre igualdad, Madrid, Marcial Pons, 2011.

Clara SOUTO GALVÁN, Principio de igualdad y transversalidad de género, Dykinson, 2012.

M. Paz GARCIA RUBIO, Rosario VALPUESTA FERNÁNDEZ (ed.); LÓPEZ DE LA CRUZ L./OTERO CRESPO M. (Coords.) , “La discriminación por razón de sexo en la contratación privada”, en El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

Ana GIMÉNEZ COSTA, “El principio de no discriminación y su incidencia en la contratación provada en el Marco Común de Referencia”, en Esteve BOSCH (dir.), Nuevas perspectivas del derecho contractual, URV-Ed. Bosch, 2012.

            -“La no discriminación”, en A. VAQUER, E. BOSCH i M. P. SÁNCHEZ (coord.), Derecho europeo de contratos-Tomo I, Atelier, 2012.

Emanuela LOMBARDO i Mieke VERLOO (2009), ‘Institutionalising intersectionality in the European Union? Policy developments and contestations International Feminist Journal of Politics 11(4): 478-495.

Emanuela LOMBARDO i Petra MEIER (2008) ‘Framing Gender Equality in the European Union Political Discourse’ Social Politics. International Studies in Gender, State and Society 15/1: 101-129.

Susana NAVAS NAVARRO, “Medidas en caso de discriminación por razón de sexo en la contratación privada (derecho o europeo y derecho español)”, RCDI, núm. 713, 2009.

         -Iguales y diferentes ante el Derecho privado, Tirant lo Blanch-UAB, València, 2012.

Inma PASTOR, Laura ROMÁN i Ana GIMÉNEZ (Coord.), Integración Europea y Gènero, Tecnos, 2014.

Complementària

“Estudios interdisciplinares sobre igualdad ”. E. Alvarez Conde, A. Figueruelo Burrieza L Nuño ( Directores. ). Editorial  IUSTEL, -IDP de la U. Rey Juan Carlos. Madrid,  2009, ISBN:.978-84-9890-068-2

“Luces y sombras del Tratado Constitucional Europeo”, Editorial Dykinson, Madrid 2006;   ISBN: 84-9772-958-7.

“El reto de la efectiva igualdad de oportunidades”, Editorial Comares, Granada, 2006. ISBN 84-9836-150-8. ÁNGELA FIGUERUELO y MARÍA LUISA IBÁÑEZ (Ed).

I Congreso Internacional sobre violencia de género. Libro de actas. Medidas y propuestas para la Europade los veintisiete. Fundación de la Comunidad Valencianafrente a la discriminación y los malos tratos Tolerancia Cero. Valencia, 2007.

Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente, Madrid: Cortes Generales y Ministerio de la Presidencia, 2006.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent