DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Codi 15214246
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa Juny, Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ADAN DOMENECH, FEDERICO
FUGUET CARLES, XENIA
Adreça electrònica xenia.fuguet@urv.cat
Professors/es
FUGUET CARLES, XENIA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura optativa és una de les 9 que ha de cursar l'estudiant per assolir la menció en Dret de l'empresa i de la contractació. El conveni arbitral. L’organització arbitral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
 A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A3 Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i econòmic
 A4 Genèric
 A5 Genèric
 A6 Genèric
 A7 Comprèn la transcendència i el sentit de les normes jurídiques processals a la regulació dels conflictes jurídics
 A8 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Genèric
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

Continguts
Tema Subtema
1. LA REGULACIÓ LEGAL DE L’ARBITRATGE 1. Fonts
2. Concepte
3. Classes
3.1.Arbitratge de dret i arbitratge d’equitat
3.2. Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional
3.3. Arbitratge ritual i irritual
4. Naturalesa jurídica del arbitratge
4.1. Teories contractualistes
4.2.Teories jurisdiccionalistes
4.3 Teories intermitges

2. EL CONVENI ARBITRAL 1. Concepte
2.Contingut
3. Forma
4. Efectes

3. ELS ÀRBITRES 1. Número
2. Capacitat
3. Nomenament
3.1. De forma directa per les parts
3.2. Mitjançant un tercer
3.3. De forma judicial
4. Legitimació
5. Drets i deures

4. EL PROCEDIMENT ARBITRAL 1. Principis generals
1.1 Llibertat de forma
1.2 Lloc i idioma
1.3 Terminis
2. Desenvolupament del procediment
2.1. Inici
2.2. Oposició
2.3. Prova
2.4. Desestiment
3. El laude
4. Anul•lació del laude
5. Mesures cautelars
6. Execució forçosa

5. L’ARBITRATGE INTERNACIONAL 1. Convenis internacionals
2. Execució de laudes estrangers
3. Normes de dret internacional privat


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A7
B2
5 5 10
Seminaris
A3
A7
2 8 10
Simulació
B2
C1
10 25 35
Presentacions / exposicions
B5
2 8 10
Atenció personalitzada
B2
0 0 0
 
Proves objectives de tipus test
A3
A7
B2
2.5 6.5 9
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Classe inicial per explicar el funcionament de l'assignatura i conceptes bàsics i esencials de la mateixa
Sessió Magistral Explicació per persones expertes en materia d'arbitratge de temes concrets
Seminaris Possibilitat de realitzar jornades de formació complementaria de forma voluntària
Simulació A partir del plantejament d'un cas real, l'alumne adopta un rol que ha de desenvolupar, fins a obtenir la solució al conflicte.
Presentacions / exposicions Els alumnes presentaran un mapa mental del que és l'arbitratge.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes de forma individualitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories i atenció personalitzada als alumnes mitjançant el campus virtual, en relació a les exposicions, la simulació i l'examen test.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Simulació
B2
C1
Per grups, s'adoptarà un rol (demandant, demandat o àrbitre) i s'haurà d'actuar en conseqüència fins a la resolució del conflicte. En cas que la normativa aplicable sigui l'europea o internacional, pot haver-se de consultar en anglès. 30%
Presentacions / exposicions
B5
Per grups reduïts, es presentarà un mapa mental sobre l'arbitratge i visualitzant-lo, s'haurà de poder contestar les pregunta que formuli la tutora. 20%
Proves objectives de tipus test
A3
A7
B2
Examen escrit tipus test sobre la normativa reguladora de l'arbitratge. 50%
Altres  

Es valorarà la participació i interès mostrat en l'assignatura.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder optar a la primera convocatòria, l'alumne ha de presentar-se a les tres proves avaluatives (simulació, presentacions/exposicions i prova tipus test) i obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna d'elles.

L'avaluació de l'assignatura en segona convocatòria consistirà en un examen tipus test de tota la normativa sobre arbitratge, nacional, europea i internacional.


Fonts d'informació

Bàsica LORCA NAVARRETE, Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, Edit. Instituto Vasco de Derecho Procesal, , San Sebastián, 2004
ARIAS LOZANO (coord)., Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003, , Aranzadi, Cizur Menor, 2005
GARBERI LLOBREGAT (coord), Comentarios a la Ley 60/2003, 2 vols, , edit. Bosch, Barcelona, 2005.
BARONA VILAR (coord.), Comentarios a la Ley de Arbitraje, , edit. Civitas, Madrid, 2005
Arbitraje y litigios transfronterizos en un foro global, RAMOS MENDEZ, , edit. Atelier, Barcelona, 2005

Llei d’arbitratge 60/2003, de 23 de desembre.

 

 

Complementària

AAVV: Anuario de Justicia Alternativa,

AAVV: Comentarios a la nueva Ley de arbitraje, Edit. Lex nova, Valladolid, 2004

AAVV: Comentarios a la nueva Ley de arbitraje, Grupo Difusión, Barcelona, 2004.

LORCA NAVARRETE, A.M.: Comentarios a la Ley de arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, Instituo Vasco de Derecho procesal y Arbitraje.

 

Altres recursos:

 

Revistas con jurisprudencia arbitral: Anuario de justicia alternativa, Derecho arbitral, Revista de la Corte española de arbitraje, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent