DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) SOCIOLOGIA Codi 15224006
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SOROLLA VIDAL, IGNACIO
Adreça electrònica natxo.sorolla@urv.cat
mariadelosangeles.serrano@urv.cat
Professors/es
SOROLLA VIDAL, IGNACIO
SERRANO ALFONSO, MARIA DE LOS ANGELES
Web
Descripció general Aquesta assignatura es presenta com a una introducció als conceptes, metodologia i instruments que fa servir la Sociologia per a poder conèixer i interpretar la realitat social. Alhora incorpora una metodologia d'Aprenentatge i Servei (APS) reconeguda per la URV i que posa en relació les necessitats de les entitats del teixit associatiu de la província de Tarragona i les necessitats d'aprenentatge dels i les alumnes del Grau de Treball Social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials
 A7 Genèric
 A11 Genèric
 A13 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B6 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Introducció a la sociologia Tema 1. La perspectiva sociològica.
Tema 2. Els orígens de la sociologia i el procés de modernitat.
Bloc II. Procés de socialització Tema 3. Els principals agents de socialització.
Tema 4. Les institucions i el control social
Bloc III. Les transformacions en la família i del sistema educatiu Tema 5. La vigència de la societat patriarcal. Noves formes familiars
Tema 6. Les funcions socials de l’educació.
Bloc IV. Les transformacions en el treball i el sistema productiu Tema 7. Revisió crítica del concepte de treball.
Tema 8. Canvis en la organització del treball.
Bloc V. Conflicte i desigualtats socials Tema 9. Estratificació i classe social
Tema 10. Ètnia i Gènere
Complements formatius - Pautes demogràfiques en les societats avançades. Estructura demogràfica i societat. Indicadors demogràfics.
- Pobresa, Exclusió social i Benestar
- Els moviments socials

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A2
34 51 85
Presentacions / exposicions
A2
B1
4 6 10
Treballs
A2
6 9 15
Seminaris
A11
10 15 25
Atenció personalitzada
A2
A11
0 9 9
 
Proves objectives de tipus test
A2
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, de la metodologia de treball i de la forma d’avaluació. Una segona sessió introductòria estarà destinada a la presentació de les pràctiques, la seva organització i temporització així com una presentació de les entitats amb les que es col·labora des de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Seran classes participatives que es poden complementar amb la discussió de textos teòrics, activitats en grup, etc. S'atendrà en tot moment els dubtes que puguin sorgir per part de l'alumnat.
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran de presentar els resultats dels seus treballs en una jornada conjunta amb les entitats/institucions que col·laborin amb el projecte d'Aprenentatge Servei.
Treballs Aquesta assignatura desenvolupa un treball d'Aprenentatge i Servei (APS). L’alumnat haurà de desplaçar-se a una entitat externa a la Universitat on desenvoluparà una intervenció socioeducativa prèviament dissenyada, treballada i supervisada a classe. Aquell alumnat que no vulgui realitzar el treball APS realitzarà un treball acadèmic consistent en el desenvolupament del marc teòric/estat de la qüestió d’un article acadèmic. Al igual que el treball APS, serà necessari el seguiment i supervisió del mateix per ésser avaluat.
Seminaris Les pràctiques a l'aula tindran forma de seminaris i seran imprescindibles per realitzar l’assessorament i seguiment de la intervenció a realitzar durant l'experiència APS. El contingut dels seminaris serà adaptable en funció de les necessitats detectades durant el transcurs del treball.
Atenció personalitzada Suport a les necessitats de l’alumnat en relació als continguts teòrics de l’assignatura així com al seguiment de la part pràctica de l’assignatura (treball APS o treball acadèmic).

Atenció personalitzada
Descripció
Suport a les necessitats de l’alumnat en relació als continguts teòrics de l’assignatura així com al seguiment de la part pràctica de l’assignatura (treball APS o treball acadèmic).

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B1
Exposició dels continguts en una jornada amb les entitats/institucions involucrades en el projecte. La nota de les presentacions serà compartida entre les institucions i el docent.
10%
Treballs
A2
Avaluació de la memòria final de la intervenció socioeducativa associada al treball APS (35%). Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació d’una proposta d’intervenció a meitat de les pràctiques (10%). Una part de la nota serà producte de l'autoavaluació (5%).
Per l’alumnat que faci el treball acadèmic, haurà de presentar el marc teòric/estat de la qüestió d’un article (35%). Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació de la selecció d’articles que esdevindrà la base del marc teòric/estat de la qüestió a meitat de les pràctiques (10%). Una part de la nota serà producte de l'autoavaluació (5%).
*Els percentatges fan referència al pes de cadascun dels apartats del treball.
50%
Proves objectives de tipus test
A2
Examen individual per valorar els coneixements teòrics adquirits al llarg de l’assignatura. La prova tindrà dos parts. Una primera tipus test per avaluar els conceptes bàsics de Sociologia i una segona de desenvolupament teòric. Es condició necessària aprovar aquesta prova per poder realitzar mitja amb la resta d’evidències d’avaluació. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

PLAGI: L'assignatura de Sociologia té en compte les directrius de prevenció, detecció i i tractament del plagi determinades per la URV. Més informació al respecte en: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/

AVALUACIÓ NO CONTINUADA: L'alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat haurà de contactar amb el professor durant les primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura. L'avaluació per alumnat no presencial i la distribució de notes serà la següent:

Examen: 40%

Treball acadèmic: 50%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials: 10%

SEGONA CONVOCATÒRIA: L'avaluació a la segona convocatòria segueix el mateix model que en la primera, tant per l'alumnat d'avaluació continuada com pel d'avaluació no continuada. En la segona convocatòria l'alumnat haurà de tornar a presentar aquelles evidències d'avaluació que han estat suspeses amb millores significatives respecte la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

Al Moolde estarà disponibles les directrius del curs així com tot el material que sigui necessari per dur a terme el correcte desenvolupament de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia

Berger, P. L. (1992). Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística. Barcelona: Editorial Herder.

Giddens, A. (2010). Sociología. Madrid: Alianza Editorial.

Flecha, R., Gómez, J., & Puigvert, L. (2001). Teoría Sociológica Contemporánea. Barcelona: Paidós.

Complementària

Beck, U. (2006) La Sociedad del Riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Berger, P. i Luckmann, T. (1998): La construcció social de la realitat. Un tractat de sociologia del coneixement, Barcelona, Herder.

Bourdieu, P. (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. Madrid: Siglo XXI.  

Butler, J.; Beck-Gernsheim, E.; Puigvert, L. (2001) Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure Ciència.Castells, M. (1999). La era de la Información. Economía sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial.

Durkheim, E. (1992). El Suicidio. Madrid: Ediciones Akal.

Giddens, A. (1994). La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Madrid: Alianza Universidad.

Habermas, J. (1999) Teoria de la Acción Comunicativa. Barcelona: Taurus Editorial.

Marx, K.; Engels, F. (2010) El manifiesto comunista. Madrid: Alianza Editorial.

Touraine, A. (2013) ¿Podremos vivir juntos? México: Fondo de Cultura Económica.

Weber, Max (2002), Economía y sociedad, Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Recomanacions


 
Altres comentaris
L'alumnat no assistent a les classes hauran de contactar amb el professor en la primera setmana de curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent