DATOS IDENTIFICATIVOS 2019_20
Asignatura (*) SOCIOLOGÍA Código 15224006
Titulación
Grado en Trabajo Social (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Gestión de Empresas
Coordinador/a
SOROLLA VIDAL, IGNACIO
Correo-e natxo.sorolla@urv.cat
mariadelosangeles.serrano@urv.cat
Profesores/as
SOROLLA VIDAL, IGNACIO
SERRANO ALFONSO, MARIA DE LOS ANGELES
Web
Descripción general Aquesta assignatura es presenta com a una introducció als conceptes, metodologia i instruments que fa servir la Sociologia per a poder conèixer i interpretar la realitat social. Alhora incorpora una metodologia d'Aprenentatge i Servei (APS) reconeguda per la URV i que posa en relació les necessitats de les entitats del teixit associatiu de la província de Tarragona i les necessitats d'aprenentatge dels i les alumnes del Grau de Treball Social.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Analizar y sistematizar la información que proporciona el ejercicio profesional para crear nuevas estrategias que den respuesta a situaciones sociales emergentes
 A7 Implementar correctamente las técnicas propias de la investigación social aplicada para analizar situaciones sociales
 A11 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades sociales
 A13 Identificar situaciones de riesgo y actuar preventivamente en su resolución
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender
 B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
 B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
 B7 Diseñar y gestionar proyectos de intervención social
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials
 A7 Genèric
 A11 Genèric
 A13 Genèric
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B6 Genèric
 B7 Genèric
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
Bloc I. Introducció a la sociologia Tema 1. La perspectiva sociològica.
Tema 2. Els orígens de la sociologia i el procés de modernitat.
Bloc II. Procés de socialització Tema 3. Els principals agents de socialització.
Tema 4. Les institucions i el control social
Bloc III. Les transformacions en la família i del sistema educatiu Tema 5. La vigència de la societat patriarcal. Noves formes familiars
Tema 6. Les funcions socials de l’educació.
Bloc IV. Les transformacions en el treball i el sistema productiu Tema 7. Revisió crítica del concepte de treball.
Tema 8. Canvis en la organització del treball.
Bloc V. Conflicte i desigualtats socials Tema 9. Estratificació i classe social
Tema 10. Ètnia i Gènere
Complements formatius - Pautes demogràfiques en les societats avançades. Estructura demogràfica i societat. Indicadors demogràfics.
- Pobresa, Exclusió social i Benestar
- Els moviments socials

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A11
2 0 2
Sesión magistral
A2
34 51 85
Presentaciones/exposiciones
A2
B1
4 6 10
Trabajos
A2
6 9 15
Seminarios
A11
10 15 25
Atención personalizada
A2
A11
0 9 9
 
Pruebas objetivas de tipo test
A2
4 0 4
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura, de la metodologia de treball i de la forma d’avaluació. Una segona sessió introductòria estarà destinada a la presentació de les pràctiques, la seva organització i temporització així com una presentació de les entitats amb les que es col·labora des de l'assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Seran classes participatives que es poden complementar amb la discussió de textos teòrics, activitats en grup, etc. S'atendrà en tot moment els dubtes que puguin sorgir per part de l'alumnat.
Presentaciones/exposiciones Els alumnes hauran de presentar els resultats dels seus treballs en una jornada conjunta amb les entitats/institucions que col·laborin amb el projecte d'Aprenentatge Servei.
Trabajos Aquesta assignatura desenvolupa un treball d'Aprenentatge i Servei (APS). L’alumnat haurà de desplaçar-se a una entitat externa a la Universitat on desenvoluparà una intervenció socioeducativa prèviament dissenyada, treballada i supervisada a classe. Aquell alumnat que no vulgui realitzar el treball APS realitzarà un treball acadèmic consistent en el desenvolupament del marc teòric/estat de la qüestió d’un article acadèmic. Al igual que el treball APS, serà necessari el seguiment i supervisió del mateix per ésser avaluat.
Seminarios Les pràctiques a l'aula tindran forma de seminaris i seran imprescindibles per realitzar l’assessorament i seguiment de la intervenció a realitzar durant l'experiència APS. El contingut dels seminaris serà adaptable en funció de les necessitats detectades durant el transcurs del treball.
Atención personalizada Suport a les necessitats de l’alumnat en relació als continguts teòrics de l’assignatura així com al seguiment de la part pràctica de l’assignatura (treball APS o treball acadèmic).

Atención personalizada
descripción
Suport a les necessitats de l’alumnat en relació als continguts teòrics de l’assignatura així com al seguiment de la part pràctica de l’assignatura (treball APS o treball acadèmic).

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
B1
Exposició dels continguts en una jornada amb les entitats/institucions involucrades en el projecte. La nota de les presentacions serà compartida entre les institucions i el docent.
10%
Trabajos
A2
Avaluació de la memòria final de la intervenció socioeducativa associada al treball APS (35%). Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació d’una proposta d’intervenció a meitat de les pràctiques (10%). Una part de la nota serà producte de l'autoavaluació (5%).
Per l’alumnat que faci el treball acadèmic, haurà de presentar el marc teòric/estat de la qüestió d’un article (35%). Per la seva avaluació serà condició necessària la presentació de la selecció d’articles que esdevindrà la base del marc teòric/estat de la qüestió a meitat de les pràctiques (10%). Una part de la nota serà producte de l'autoavaluació (5%).
*Els percentatges fan referència al pes de cadascun dels apartats del treball.
50%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
Examen individual per valorar els coneixements teòrics adquirits al llarg de l’assignatura. La prova tindrà dos parts. Una primera tipus test per avaluar els conceptes bàsics de Sociologia i una segona de desenvolupament teòric. Es condició necessària aprovar aquesta prova per poder realitzar mitja amb la resta d’evidències d’avaluació. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

PLAGI: L'assignatura de Sociologia té en compte les directrius de prevenció, detecció i i tractament del plagi determinades per la URV. Més informació al respecte en: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/

AVALUACIÓ NO CONTINUADA: L'alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat haurà de contactar amb el professor durant les primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura. L'avaluació per alumnat no presencial i la distribució de notes serà la següent:

Examen: 40%

Treball acadèmic: 50%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials: 10%

SEGONA CONVOCATÒRIA: L'avaluació a la segona convocatòria segueix el mateix model que en la primera, tant per l'alumnat d'avaluació continuada com pel d'avaluació no continuada. En la segona convocatòria l'alumnat haurà de tornar a presentar aquelles evidències d'avaluació que han estat suspeses amb millores significatives respecte la primera convocatòria.


Fuentes de información

Básica

Al Moolde estarà disponibles les directrius del curs així com tot el material que sigui necessari per dur a terme el correcte desenvolupament de l’assignatura.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia

Berger, P. L. (1992). Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística. Barcelona: Editorial Herder.

Giddens, A. (2010). Sociología. Madrid: Alianza Editorial.

Flecha, R., Gómez, J., & Puigvert, L. (2001). Teoría Sociológica Contemporánea. Barcelona: Paidós.

Complementaria

Beck, U. (2006) La Sociedad del Riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Berger, P. i Luckmann, T. (1998): La construcció social de la realitat. Un tractat de sociologia del coneixement, Barcelona, Herder.

Bourdieu, P. (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. Madrid: Siglo XXI.  

Butler, J.; Beck-Gernsheim, E.; Puigvert, L. (2001) Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure Ciència.Castells, M. (1999). La era de la Información. Economía sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial.

Durkheim, E. (1992). El Suicidio. Madrid: Ediciones Akal.

Giddens, A. (1994). La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Madrid: Alianza Universidad.

Habermas, J. (1999) Teoria de la Acción Comunicativa. Barcelona: Taurus Editorial.

Marx, K.; Engels, F. (2010) El manifiesto comunista. Madrid: Alianza Editorial.

Touraine, A. (2013) ¿Podremos vivir juntos? México: Fondo de Cultura Económica.

Weber, Max (2002), Economía y sociedad, Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Recomendaciones


 
Otros comentarios
L'alumnat no assistent a les classes hauran de contactar amb el professor en la primera setmana de curs.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.