DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 15224111
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
MARTÍNEZ FLORES, LÍDIA
Adreça electrònica lidia.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTÍNEZ FLORES, LÍDIA
Web
Informació rellevant L'objectiu general és familiaritzar els estudiants en les tècniques de recerca fonamentals de les ciències socials de manera que siguin capaços de disenyar i portar a terme projectes d'investigació qualitativa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials
Coneix els fonaments del mètode científic
 A13 Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció: qüestions conceptuals en l'ús de la metodologia qualitativa - Teoria, metodologia i tècniques.
- Perspectiva quantitativa/qualitativa
- Metodologia qualitativa
- Etnografia
2.- Programació de la investigación: disseny o projecte d'investigació. - Sel·lecció de temes i escenaris
- Formulació del problema

3.- El treball de camp
- L'accés al camp
- Relacions de camp
4.- L'observació. - Disseny de l'observació
- Tipus i tàctiques d'observació
- El registre: notes i diari de camp
- Tecnologia: fotografies, gravacions...
5.- L'entrevista. - Tipus d'entrevista
- Preparació: guies i accés a informants
- Fòrmules i tipus de transcripció
- El mètode biogràfic
6.- La informació documental i les tècniques audiovisuals.
- Tipologia del material documental: audiovisual, estadístic, d'arxiu, bibliogràfic...
- Ús de les dades secundàries


7.- Organització de la informació.- El treball amb les dades: identificació, classificació, categorització i codificació.
- Emmagatmatzament i consulta de la informació

8.- Anàlisi de dades - El procés d' anàlisi
- La tècnica d'anàlisi
- Tractament de les dades
- Anàlisi descriptives/generadores de teories
- Validesa i fiabilitat: la triangulació

9.- Presentació de les dades
- L'informe qualitatiu
- L'art de l'escriptura. Estils
- Tècnica, text, citacions, notes...

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A13
35 40 75
Debats
A7
A13
5 9 14
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
18 25 43
Atenció personalitzada
A7
A13
2 10 12
 
Proves mixtes
A7
A13
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada servirà per orientar a l'estudiant en l'aprenentatge teòric i instrumental.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
Elaboració d'una observació


Realització d'una entrevista


Exercici d'anàlisi de dades i presentació de resultats
30%


40%30%
Proves mixtes
A7
A13
Aquesta prova només es realitzarà en cas que l'estudiant no hagi superat en primera convocatòria les proves avaluatives anteriors
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Caldrà que l'alumnes presenti tots els treballs per a ser avaluat.

En cas que alguns dels treballs no siguin superats, es podrà tornar a presentar.

Si l'estudiant no supera l'avaluació en primera convocatòria, tindrà dret a un examen final (teòric-pràctic).


Fonts d'informació

Bàsica

ACOSTA HOYOS, L. E. 1972. Guía práctica para la investigación y redacción de informes.
Buenos Aires, Paidos.

AGAR, M. H. 1980. The Professional Stranger. An Informal Introduction to Ethnography.
San Diego, Academic Press, Inc.

1991 “Hacia un lenguaje etnográfico”, a REYNOSO, C. (Comp.) El surgimiento de la
antropología posmoderna, México, Gedisa: 117-137.

ANDRESKI, S. 1973. Las ciencias sociales como forma de brujería. Madrid, Taurus.

ANGUERA, M. T. 1978. Metodología de la Observación en las Ciencias Humanas. Madrid,
Cátedra.

ARIAS GALICIA, F. 1976. Lecturas para el curso de metodología de la investigación. México,
Trillas.

BALAN, J. i altres 1975. Las historias de vida en Ciencias Sociales. Teoría y técnica. Buenos
Aires, Nueva Visión.

BAAD, M. S.; SMITH, G. 1972. Analyzing Visual Data. Newbury, Sage University Paper.

BARLEY, N. 1989. El antropólogo inocente. Barcelona, Anagrama.

BLANCHET, A. i altres 1989. Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Madrid, Narcea.

BRIONES, G. 1982. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. México,
Trillas.

CAZARES, H. i altres 1980. Técnicas actuales de investigación documental. México, Trillas.

COMES, P. 1974. Técnicas de expresión. Guía para la redacción y presentación de trabajos
científicos, informes técnicos y tesinas. Barcelona, Oikos-Tau.

DELGADO, Juan Manuel (Coord.). 1994 Métodos y técnicas cualitativas de investigación en
ciencias sociales. Madrid, Síntesis.

DENMAN, C. A. Y HARO, J. A. (Comps.). 2000 Por los rincones: antología de métodos
cualitativos en la investigación social. México, El Colegio de Sonora.

ECO, U. 1982. Cómo se hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y escritura. Barcelona, Gedisa.


FERRAROTTI, F. 1983. Histoire et Histoires de Vie. La méthode biographique dans les
sciences sociales. Paris, Librairie des Meridiens.

FESTINGER, L. Y KATZ, D. (comps). 1992. Los métodos de investigación en las ciencias sociales.
Barcelona, Paidós.

GARCÍA FERRANDO, M., IBAÑEZ, J. Y ALVIRA, F. (Comp.). 1986. El análisis de la
realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid, Alianza Editorial.

GARCIA JORBA, J. M. 2000. Diarios de campo Madrid, CIS.

GEERTZ, C. 1994. “’Desde el punto de vista del nativo’: sobre la naturaleza del conocimiento
antropológico”, a GEERTZ, C. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las
culturas. Barcelona, Paidós: 73-90.
1994 “Conocimiento local: hecho y ley en la perspectiva comparativa” a GEERTZ, C.
Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Barcelona, Paidós: 195-
262.

GONZÁLEZ REINA, S. 1979. Manual de redacción e investigación documental. México,
Trillas.

GUASCH, O. 1997. Observación participante., Madrid, CIS.

HAMMERSLEY, M. y ATKINSON, P. 1994. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona,
Paidós.

LEWIS, O. 1975. “Controles y experimentos en el trabajo de campo”, a LLOBERA, J. R. LA
antropología como ciencia., Barcelona, Anagrama: 97-127.

LLOBERA, J. R. 1990. “El trabajo de campo, ¿panacea antropológica o camisa de fuerza
epistemológica?, a LLOBERA, J. R. La identidad de la antropología, Barcelona, Anagrama: 23-52.

MAESTRE ALFONSO, J. 1976. La investigación en Antropología Social. Madrid, Akal.

MALINOWSKI, B. 1975. “Confesiones de ignorancia y fracaso” a LLOBERA, J. R. La
antropología como ciencia., Barcelona, Anagrama: 129-139.
1989. Diario de campo en Melanesia., Madrid, Júcar.

MALLART, LL. 1992. Sóc fill dels Evuzok. Barcelona, Edicions La campana.

MUCCHIELLI, R. 1978. La entervista en grupo. Bilbao, Mensajero.

NAVARRO ALCALÁ-ZAMORA, P. 1984. “Los estudios de comunidad: posibilidades y
limitaciones metodológicas”, dins RODRÍGUEZ BECERRA (Ed.) Antropología Cultural de
Andalucía., Sevilla: 61-90.

OKLEY, J. i CALLAWAY, H. 1992. Anthropology and autobiography. London, ASA
Monographs.

PANOFF, M. 1975. “¿Para qué sirve la etnografía?” a LLOBERA, J. R. La antropología como
ciencia., Barcelona, Anagrama: 79-83.

PATTON, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods., Newbury Park, Sage
Publications.

PLUMMER, K. 1989. Los documentos personales. Madrid, Siglo XXI.

POIRIER, J., CLAPIER-VALLADON, S. y RAYBAUT, P. 1983. Les récits de vie. Théorie et
pratique. Paris, Presses Universitaires de France.

PONS, I. 1993. Programación de la investigación social. Madrid, CIS.

PUJADAS, J. J. 1992. El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias
sociales. Madrid, CIS.

RABINOW, P. 1992. Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Madrid. Júcar.

RHYS WILLIAMS, T. 1973. Métodos de campo en el estudio de la cultura. Madrid, Taller de
Ediciones Josefina Betancor.

ROJAS SORIANO, R. 2000 Guía para realizar investigaciones sociales. México, Plaza y
Valdés.

ROSALDO, R. 1991. “Desde la puerta de la tienda de campaña: el investigador de campo y el
inquisidor”, a CLIFFORD, J. i G. MARCUS (Comps.) Retóricas de la antropología. Madrid,
Júcar: 123-150.

SELLTIZ, C., WRIGHTSMAN, L y COOK, S. W. 1980. Métodos de investigación en las
relaciones sociales. Madrid, Rialp.

SIERRA BRAVO, R. 1989. Técnicas de Investigación Social. Madrid, Paraninfo.

STOCKING, G. 1993. “La magia del etnógrafo. El trabajo de campo en la antropología británica
desde Tylor a Malinowski” a VELASCO, H., J. GARCÍA i A. DÍAZ (Comps.) Lecturas de
antropología para educadores. Madrid, Trotta: 43-93.

TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. 1992. Introducción a los métodos cualitativos de
investigación. Barcelona, Paidós.

VAN CAMPENHOUDT, Quiby 1992. Manual de investigación en ciencias sociales. México,
Limusa, Noriega S.A.

VAN MAANEN, J. 1988. Tales of the Field. Chicago and London, The University of Chicago
Press.

WERNER, O. y SCHOEPFLE, G. M. 1987. Systematic Fieldwork. Newbury Park, Sage
Publications, 2 vols.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent