DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 15224111
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
MAZA GUTIERREZ, GASPAR
Adreça electrònica gaspar.maza@urv.cat
Professors/es
MAZA GUTIERREZ, GASPAR
Web
Informació rellevant L'objectiu general és familiaritzar els estudiants en les tècniques de recerca fonamentals de les ciències socials de manera que siguin capaços de disenyar i portar a terme projectes d'investigació qualitativa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 A3 Conèixer en profunditat les principals característiques del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treball social
 A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
 B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A7 Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials
Coneix els fonaments del mètode científic
 A9 Genèric
 A13 Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
A. La lògica de la investigació en ciències socials
Tema 1. Introducció: teoria, metodologia i tècniques - El treball científic
- Teoria. orientacions teòriques i conceptes
- Formulació d'hipòtesis i contrastació empírica
Tema 2. Marc teòric i formulació dels objectes d'estudi - Les teories com a formes d'interpretar la realitat social
- Problemes socials i objectes d'estudi
Tema 3. Qüestions conceptuals en l'ús de la metodologia qualitativa - Inducció, perspectiva holística, empatia, autoreflexivitat
- La complementarietat entre enfocaments qualitatiu i quantitatiu
B. Les tècniques de recollida de dades
Tema 4. El treball de camp (1) - Delimitació realitat a observar
- Estudis de comunitat
- Planificació
Tema 5. El treball de camp (2) - L'accés al camp
- Les relacions de camp
- Identificació informants
Tema 6. El treball de camp (3) - L'observació participant
- El diari de camp
- Tecnologia: fotografies, gravacions
Tema 7. L'entrevista (1) - Preparació i accés als informants
- Tipus d'entrevistes
- Enregistrament i transcripció
- De l'entrevista al grup de discussió
Tema 8. L'entrevista (2) - El mètode biogràfic i les històries de vida
Tema 9. La informació documental i les tècniques audiovisuals. - Tipologia del material documental: audiovisual, estadístic, d'arxiu, bibliogràfic...
- Ús de les dades secundàries
- Tècniques audiovisuals i treball de camp


C. Organització, anàlisi i presentació de dades
Tema 10. Organitzar la informació: ordenació i codificació


- El treball amb les dades: identificació, classificació, categorització i codificació.
- Emmagatmatzament i consulta de la informació

Tema 11. Anàlisi i tractament de les dades qualitatives - El procés i la tècnica d'anàlisi
- Validesa i fiabilitat: la triangulació
- Programes de tractament informàtic de les dades

Tema 12. Resultat de la recerca i presentació de dades - L'informe qualitatiu
- Tècnica, text, citacions, notes...
- Qúestions deontològiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A13
35 40 75
Debats
A7
A13
5 9 14
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
18 25 43
Atenció personalitzada
A7
A13
2 10 12
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Mitjançant tutories prèviament concertades

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada servirà per orientar a l'estudiant en l'aprenentatge teòric i instrumental.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
Pràctiques d'observació sobre el terreny


Preparació i elaboració d'una entrevista personal

Comentari de textos

Participació a classe i a l'espai virtual
30%


40%


20%

10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatoria: ídem primera.


Fonts d'informació

Bàsica

BOURDIEU, P.-CHAMBOREDON, J.-Cl.-PASSERON, J.-Cl. (1989), El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos. Madrid : Siglo XXI.

GARCÍA FERRANDO, M.-IBÁÑEZ, J.- ALVIRA, F. (1986), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Alianza Universidad.

HAMMERSLEY, M.-ATKINSON, P. (1994), Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.

PUJADAS, Joan Josep (coord.)(2010), Etnografía. Barcelona : Editorial UOC.

TAYLOR, S. J. i BOGDAN, R. (1986), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.

Complementària

BARLEY, N. (1989), El antropólogo inocente. Barcelona, Anagrama.

GARCIA JORBA, J. M. (2000), Diarios de campo Madrid, CIS.

GEERTZ, C. (1994), “’Desde el punto de vista del nativo’: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico”, a GEERTZ, C. Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Barcelona, Paidós: 73-90.

GUASCH, O. (1997), Observación participante., Madrid, CIS.

LLOBERA, J. R. (1990). “El trabajo de campo, ¿panacea antropológica o camisa de fuerza epistemológica?, a LLOBERA, J. R., La identidad de la antropología. Barcelona: Anagrama, pp. 23-52.

MALINOWSKI, B. (1975), “Confesiones de ignorancia y fracaso” a LLOBERA, J. R., La antropología como ciencia., Barcelona: Anagrama, pp. 129-139.

PONS, I. (1993), Programación de la investigación social. Madrid, CIS.

PUJADAS, J. J. (1992), El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid, CIS.

VELASCO, H.-DÍAZ, A. (1997), La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent