DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TREBALL SOCIAL I VELLESA Codi 15224206
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
DEUSDAD AYALA, BLANCA
Adreça electrònica blanca.deusdad@urv.cat
Professors/es
DEUSDAD AYALA, BLANCA
Web http://http://dafits.urv.cat/en/
Descripció general En el decurs de l’assignatura es pretén aconseguir que l’alumne conegui i aprofondeixi en la multidimensionalitat : biològica, psicològica, socioantropològica i cultural del procés d´ envellir, .Un altre objectiu es posar a l´abast de l´alumne les òptimes condicions teòricometodològiques i dels diferents instruments d´anàlisi per aconseguir un abordatge integral vers l´atencio a les persones grans. Tot i que tradicionalment el grup d´edat de la gent gran ha estat un àmbit d’atenció del Treball Social amb el que s’ ha treballat abastament, pretenem donar una visió més dinàmica, complexa i canviant d´una de les etapes més llargues en la vida de les persones i al mateix temps incentivar i interessar a l´alumne en el desenvolupament i maridatge del treball social amb la gent gran, així com els diferents nivells d´intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
 A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A9 Genèric
 A12 Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos
 A13 Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i familiar
 A17 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Introducció a l assignatura i aproximació al procès d' envelliment Aquest primer bloc conté aspectes de funcionament de l' assignatura i una presentació general de la mateixa . Aproximació al procés de l’envelliment des de les dimensions: biològica, psicològica i sociacultural .
Com es construeix el concepte d' edat. Aspectes sociodemogràfics de l'envelliment de la població i les seves repercusions i contribucions.
Tema 2.- Politica social vers les persones grans i legislació relativa a serveis socials relacionada amb la gent gran i l' atenció a les persones en situació de dependència. Les polítiques socials vers la vellesa a Catalunya i l´UE.La llei de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i el seu encaix amb la llei de serveis socials. Conseqüències dels canvis econòmics i legislatius a la cartera de serveis socials i en el conjunt de recursos i serveis del departament de Benestar Social.
Tema 3.- Envelliment, sociabilitat i participació social. El treball,la institució dela jubilació i el lleure. Aproximació a les diferents formes de sociabilitat ,la família i l´ emergència d´altres models de convivència. Envelliment i participació social: Cap a una societat intergeneracional. L'abordatge del treball social en relació als maltractaments a les persones grans i mecanismes de protecció. Instruments de detecció, protocol marc i orientacions d' actuació. Formes de discriminació per raons d´edat.
Tema 4.- Abordatge de la mort i el dol des del Treball Social La mort: una visió socioantropològica. El dol i el procés d'acompanyament . El treballador/a social i l' intervenció social en el procès de morir i el dol dels altres. Consideracions bioètiques entorn les persones ancianes. Vellesa, solitud i exclussió social.
Tema 5.- Aproximació als serveis socials i sanitaris i el rol del treballador/a social. Els serveis socials i sociosanitaris adreçats a la gent gran . El paper del treballador/a social en l'àmbit de la tercera edat: funcions, pràctiques professionals i nous escenaris d'intervenció social .

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A12
A13
B4
5 3 8
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A12
A13
B4
11 10 21
Treballs
A12
A13
B4
5 13 18
Resolució de problemes, exercicis
A12
A13
B4
3 6 9
Debats
A12
A13
B4
3 5 8
Presentacions / exposicions
A12
A13
B4
3 6 9
Sessió Magistral
A2
A13
B4
20 5 25
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
B3
4 18 22
Atenció personalitzada
A12
A13
B4
5 0 5
 
Proves mixtes
A1
A12
B4
20 5 25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 10 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos/temes/exemples/exercicis pràctics poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Treballs Les activitats tipificades com a treballs: El Taller d' idees( treball en grup ) i la recensió ( treball individualitzat ) d' un llbre dels proposat a la bibliografia . Es duran a terme a través d' una presentació prèvia dels objectius i els requeriments del mateix per part del /a docent i i de la feina autònoma per part del/ la alumne/s fora de l'aula per a dur-lo a terme.
Resolució de problemes, exercicis Es realitzaran pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'altres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Debats Els alumnes decidiran un tema a debatre dels 5 existents al temari de l' assignatura, es forman 5 grups i cadascun d' ells haurà de defensar-ho i posteriorment es posarà a votació per defensa' ls. Els mateixos grups escolliràn un moderador/a ( 5) que r els representi i defensi les motivacions de cada tema i posteriorment es votarà el que estigui més ben defensat i/o més interessant

Del tema de debat proposat i debatut , els alumnes en confeccionaran un mural col·lectiu.


.
Presentacions / exposicions En aquest apartat inclöem la presentació dels treballs realitzats al Taller d' idees.
Sessió Magistral El/la docent exposarà els temes de l´assignatura a classe presencialment. Prèviament es farà arribar a l´alumne resums i els continguts de l´assignatura a través del moodle perquè conegui el contingut i pugui expressar dubtes i/o aclariments dsi ho desitja. Aquesta metodologia es durà a terme en la primera meitat de la classe.
Pràctiques de camp/sortides
Atenció personalitzada Atenció personalitzada en les tutories individuals i col·lectives.

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories aniran adreçades a coordinar i orientar a l´alumne en relació als treballs que es duran a terme durant el curs i a resoldre els dubtes que els alumnes exposin el/la docent relatius a l´assignatura. Es realitzaran de forma individual i col·lectiva. Al acabar cada classe el/la docent restarà a la disposició de l' alumne per qualsevol dubti que es pugui presentar. Les tutories individuals es duran a terme durant tot el curs i es podran confirmar al finalitzar l' horari lectiu o bé electrònicament. Durant el curs es duran a terme tres tutories col·lectives: al principi a la metitat i al finalitzar el curs , amb la finalitat de donar suport als alumnes que ho requereixin , en relació als continguts del curs com el procediment i elaboració de les diferents proves d' avaluació.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A12
A13
B4
Recensió d' un llibre o un video entre tots els proposats a la bibliografia. Estensió màxima de 5 folis.

25%
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
B3
Durant l'assignatura es realitzaran sortides de camp i s'assistirà a conferències sobre la gent gran. S'haurà d'elaborar un resum crític de les activitats a partir de l'assistència a aquestes. 25%
Proves mixtes
A1
A12
B4
En aquest apartat s' avaluarà els continguts donats a l' assignatura (inclosos en els 5 blocs temàtics)
40%
Altres  

En aquest apartat s'inclou la participació i assistència a les classes i als debats i discussions que se'n derivin

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Per qualsevol explicació, dubte i aclariment , ho haureu de comentar amb la docent a principi del curs. S' admetràn comentaris a través del moodle o del correu electrònic de la docent .

Quan a la segona convatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera, salvat que no es podrà avaluar : els fórum de discussió, ni la presentació del mural/col·lage, ni l' assistència a classe, en el cas dels alumnes que per diverses circumstàncies no hagin vingut regularment.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la primera, o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, apart de les dues proves d' aptitud, duran a terme un treball , amb un màxim de 4 fulles, amb lletra, 12 times new roman, interliniat 1, sobre el següent tema: Maltractament institucional : un maltractament vers les persones grans ?

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
, , ,
, , ,
, , ,

B ibliografia bàsica de consulta (1) / Bibliografia d’ ampliació ( 2) / bibliografia recomanada per la recensió del llibre ( 3)

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL 1 ER BLOC DE CONTINGUTS

BAZO, MARIA TERESA (2001) La vejez como construcción cultural . Revista de Gerontologia vol. 4 (1)

BEAUVOIR, Simone de (1970). La Vejez. Buenos Aire: Sudamericana

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC 2 DE CONTINGUTS

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA ( 2002) Llibre Blanc de la gent gran amb dependència.Repensar l' atenció a la gent gran amb dependència : 45 propostes i 10 recomanacions. (2)

Deusdad, B. (2009).Immigrants a les escoles. Lleida: Pagès Editors.

Deusdad, B., y Pace, Ch. (2016). Facing thechallanges in the development of Long-term Care for older people in Europe inan economic crisis context. [Special Issue] Journal of Social Service Research,42(2).

Deusdad, B., Pace, Ch, y Anttonen, A.. (2016).Introduction. Facing the challanges in the development of Long-term Care forolder people in Europe in an economic crisis context. Journal of Social ServiceResearch, 42(2), 144-150.

Deusdad, B.; Comas-d’Argemir, D., yDziegielewski, S. F. (2016). Restruturing Long-term care in Spain: the impactof the economic crisis on social policies and social practice. Journal ofSocial Service Research, 42(2), 263-279.

Deusdad, B. (2013) Regulatory trajectories andcurrent organisational framework of social services and social care: COSTAction IS1102- Working paper 1 DOI Number 10.12833/COSTIS1102WG1WP0

Deusdad, B. (2013). El respeto a la identidadcomo una forma de inclusión social: interculturalidad y voluntariado social.Educatio XXI, 31 (1): 89-104

Deusdad , B.; Moya, E.M.; Chávez, S (2012).Violencia de género y mujeres migrantes en la frontera: el caso de El Paso,Texas. Portularia: Revista de Trabajo Social Universidad de Huelva (XII-Extra),13-12

Generalitat de CATALUNYA (2009) 70 hores de debat entre els professionals dels serveis soicals. Papers d' Acció Social.

IMSERSO (2010). Principales líneas de actuación sobre políticas relacionadas con el envejecimiento activo. En IMSERSO. Libro blanco del envejecimiento activo.Resumen, páginas 85-108 Madrid.http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-resumen-libro-blancoenvejecimiento-2010.pdf.

Fericgla, Josep Maria.(2002). "Visión general del envejecimiento en distintas culturas". A: Envejecer. Una antropología de la ancianidad. Barcelona. Editorial Antropos. (1)

Gori, C., Fernández. J. L., i Wittenberg, R. (2016). Long-term care reforms in OECD Countries. London: Policy Press

Julio Pérez Díaz, J. (2011). “Demografía, envejecimiento y crisis. ¿Es sostenible el Estado de Bienestar?”. En El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global. Ekonomi Gerizan, 18, páginas 47-62. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. http://digital.csic.es/bitstream/10261/33013/1/2011_FCAVN.pdf

Ley 39/2006 de 14 de diciembre. de promoción de la autonomia personal i atenció a la persona en situación de dependencia . Boletín Oficial del Estado. nª 299 de 15/12/2006.

Llei 12/2007 d' 11 ' octubre de serveis socials. Diari Oficial de la Genralitat de Catalunya, nª 4990, de 18/10/07.

NAVARRO, VICENÇ ( 2002) Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Ed. Anagrama. Colección Argumentos ( 2)

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC 3 ER DE CONTINGUTS

DECALMER, PETER i GLENDENNING, FRANK comp. (2000). El maltrato a las personas mayores. Barcelona. Editorial Paídos,Trabajo Social nº 8 (2 )

FERIGCLA, JOSE MARIA, ( 2002) " La jubilación: un rito desestructurante y desestructurado". A Envejecer, una antropologia de la ancianidad. Editorial Herder ( 1)

Generalitat de Catalunya ,Secretaria de la Família (2011) Protocol Marc i orientacions d' actuacio contra els maltractaments a les persones grans.

IMSERSO, ( 2002) Maltrato a las personas mayores: El sufrimiento silencioso . A: Revista Sesenta y más. Madrid. Octubre 2002. (1)

MARTÍN-GARCÍA, M. (2003). Trabajo social en gerontología.Madrid Síntesis

MARTINEZ MAROTO, ANTONIO ( 2005) El maltrato a los mayores y su regulación en la legislación española. Imserso 2005

PLUJÀ CALDERÓN, MARTA (2007) L´exclussió residencia envelleix. A : RTS núm 180. abril 2007.

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL TREBALL DE RECENSIÓ

ALÒS, MARTA (2005) El dia que vaig oblidar el meu nom. Pagés Editors. Lleida (3)

ALTERRA, AARON (2001) El cuidador. Una vida con el Alzheimer. Editorial Páidos Ibéricas. Madrid ( 3)

BERGSSON, GUDBERGUR ( 2012 ) Pérdida. Col. Andanzas

BYLEY JOHN ( 1999) Elegia a Iris. Alianza Editorial. Madrid. (3)

COLL ARIA, ROSA, i FERRE, JOSEP MARIA (2000) Quan l' àvia no sap ni com es diu Viure amb l' Alzheimer dins de casa. EditoriaL Claret. Col·lecció Els Daus núm. 203 Barcelona. (3)

DELIBES, MIGUEL ( 1959) La hoja roja. Editorial Destino. (3)

DUOCASTELLA, PILAR ,(1998) Dona i cadira. Ed. La Campana. Barcelona ( 3 )

JEANMAIRE, FEDERICO (2009 ), Mas liviano que el aire. Ed. Alfaguara

KOHAN, MARTIN (2009) Cuentas pendientes. Ed. Anagrama. Narrativas hispánicas.

MAE, VALTER HUGO (2012 ) La máquina de hacer españoles. Col. Literaturas.

MAGNUS, ARIEL ( 2009) Cartas a mi vecina de arriba . Ed. Norma.

PÀMIES, MARIA TERESA ( 2002) L’ aventura d’ envellir. Editorial Ampúries. Barcelona. (3)

UPDIKE, JOHN (1958) La feria del asilo. Editorial el desván del libro (3)

CORRESPONENT AL BLOC 4 ART DE CONTINGUTS

BARBERO GUTIÉRREZ, Javier (2006): " La muerte de un ser querido. Duelo y adaptación en las personas mayores". A: Infoportalmayores. Lecciones de gerontologia, núm. 53.

BARLEY , NIGEL (2005) Cap 1. " La universalidad de la muerte " A: Bailando sobre la tumba. Editorial Anagrama. Crónicas (1)

Diputacio de Barcelona, (2011) Famílies, exclussió social i disrupcions en els cicles de la vida. Una mirada a les polñítiques socials des de baix. IGOR i UAB.

GURROLA PEÑA, GM; Balcázar Nava P. i altes (2011) Actitud ante la muerte en ancianos . 12 Congrès virtul de psiquiatria. Interpsiquis 2011.

KÜBLER-ROSS, E. (2006). La mort: una autora. Barcelona: Luciérnaga

SALCEDO DAMIAN,( 1999) Los valores en la practica del Trabajo Social. Editorial Narcea. Colección sociocultural. Madrid (1)

SÁNCHEZ, Mariola i Fuertes , Mª Àngels. (1999) L' acompanyament en el dol. A: RTS núm. 153 Barcelona. (1)

TIZÓN, Jorge ( 2004) Pérdida, Pena, Duelo, investigación y Asisténcia. Editorial Paidos ( 1 )

WORDEN, J. William (2000) "El apego, la pèrdida y las tareas del duelo". " Reacciones normales en el duelo: el duelo complicado ". A: El tratamiento del duelo : asesoramiento psicológico y terapia. Editorial Paidos Barcelona. (2)

BIBLIOGRAFIA CORRESPONENT AL BLOC 5 È DELS CONTINGUTS

BANKS, Sara (1997) Ética y valores en el Trabajo Social . Editorial Paidos. Trabajo Social. Madrid. (2)

BARBERO, J. Manuel, (2003) El Trabajo Social en España. Editores Mira Colección Trabajo Social hoy. . (2)

BARRERA ALGARIN, E ( 2005) Metodologia del Trabajo Social . Edicions Aconcagua. ( 2)

CASAD0, Demetrio i GUILLÉN , Encarna (2002) Manual de servicios sociales. Editorial CCS. (2) 

COLOM MASFRET. DOLORS ( 2008). El Treball Social al segle XXI : una professió al servei de les persones " A: RTS núm. 185. Aprenent del passat, projectant-nos cap al futur. ( II) Desembre de 2008. pàg. 35-48. (1)

DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA (200) Llibre blanc de la gent gran activa. El paper actiu de la gent gran a la nova societat: 50 propostes de millora i 145 recomanacions .(2)

GARCIA, GUSTAVO; RAMIREZ, JM ( 2005) Diseño y evolución de proyectos sociales, Edicions Certeza ( 2)

GINESTA I REI  (2011) " Reflexions sobre el Treball Social lals serveis socials bàsics ", a RTS 194 desembre de 2011.

PLANELLA, Jordi (2003) De l' atenció a l' acompanyament social de la persona. Reflexions sobre un procés. A:RTS, revista de Treball Social núm.169 de març de 2003. (2).

PAYNE , Malcom (1995) Capítol 12. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Una introducción crítica. Editorial Paidos. Madrid (2)

PELEGRÍ, Xavier (2000) “ El Treball Social com a professió “ A: RTS (Barcelona) (1)

Ribera, D. et al.  (1993). La Cuarta Edad Europea : envejecer en la Costa Blanca.  Barcelona : SG Editores : Fundación Caja de Madrid.

Scharf, Th.;  Norah Keating (2012). From exclusion to inclusion in old age : a global challenge. Bristol: Policy Press.

 

Rosenthal, E.R. (1990). Women, aging and ageism. Harrington Park Press 

SÁNCHEZ VIDAL, Alipio (1999) Ética de la intervención social. Barcelona Editorial Paidós Trabajo Social, nº 7 (1)

TOLEDANO GONZÁLEZ, LOLA ( 2008) " ¿ Se puede ? . Trabajo Social en domicilios de ancianos. Accessit al IV premi d'investigació en Treball Social DOLORS ARTEMAN. Ed. Col·legi Oficial de diplomats en treball social i assistents socials de Catalunya . Barcelona. ( 1)

VERDE DIEGO, CARMEN, ( 2008) " La exigencia de renovación del Trabajo Social en contextos postbienestaristas" En RTS núm. 184, Aprenent del apssat, projectant-nos cap al futur. (I) pag. 45 a 57. Agost de 2008 (1)

Walsh, K.  Gemma M. Carney, Áine Ní Léime. (2014). Ageing through

austerity : critical perspectives from Ireland. Bristol: Policy Press.

PEL·LICULES AMB CONTINGUTS SOBRE LA VELLESA, DIRECTAMENT RELACIONADES AMB L’ ASSIGNATURA *

Títol : ¿ Y TU QUIÉN ERES ?

Producció : Espanyola

Director:Antonio Mercero

Data: 2006

Durada:1 h, 30 mn.

Tipus : Drama

Sinopsi: Narra l' experiència quotidiana i alhora particular d' una família que té cura d' un avi que comença a tenir problemes severs de salut i la particular relació amb la seva neta.

Títol LUGARES COMUNES

Producció : España/Argentina

Director: Adolfo Aristaraín

Data: 2002

Durada: 1 h. 12 mn.

Tipus: Drama

Sinopsi: Un professor universitari rep sense previ avís la notificació d’ una jubilació forçosa. Aquest fet canviarà completament la seva vida i la de la seva esposa.

Títol EL OLIVO

Producció : Espanya

Director: Icíar Bollaín

Data: 2016

Durada: 1 h. 38 mn.

Tipus: Drama, comèdia dramàtica

Sinopsi: Alma és una noia que treballa en una granja de pollastres a l’interior de la província de Castelló i el seu avi va deixar de parlar davant la sorpresa de tothom

Títol STILL MINE. ‘QUÉDATE CONMIGO’

Producció : Austràlia

Director: Michael McGowan

Data: 2013

Durada: 1 h. 42 mn.

Tipus: Drama

Sinopsi: Una parella lluita davant les autoritats locals per aconseguir una casa on envellir.

Títol Nebraska

Producció : Spain

Director: Alexander Payne

Data: 2014

Durada: 1 h. 55 mn.

Tipus: Drama, comèdia, aventura

Sinopsi: Un home gran i el seu fill fan el viatge de Montana a Nebraska per a recollir un premi.

 

Títol : AMOUR

Producció : Austria

Director : Michael Haneke

Data: 2012

Durada :127 mn.

Tipus :Drama

Sinopsi:
Georges y Anne, son dos professors de música clàsica jubilados que vivuen París. La seva fill també es dedica a la música, i vive a Londres amb el seu marit. Un día, Anne té un infart/embòlia. En tornar de l' hospital, a conseqüències de la malatia una part del seu cos está paralitzat. L' estimacio que els ha unit durant tant0s anys es verá posarà a prova.

Títol : LAS CHICAS DE LA LENCERIA

Data: 2006

Producció: Suïssa

Direcció :Bettina Oberli

Durada: 1 hora i 30 mn.

Tipus :Comèdia

Sinopsi: Martha, la protagonista no ha pogut superar la mort del seu marit i tracta per tots els medis de seguir amb la seva vida. Les seves amigues volen que ella aconsegueixi fer realitat el seu somni de ser modista i confeccionant roba interior femenina. Li donen suport davant de l´hipocresia d' una societat que es resisteix als canvis.

Títol : LA CAJA DE PANDORA

Any : 2008

Producció : Coproducció Turca/Alemana i Francesa

Director/a: Yesim Ustaogly i altres codirectors.

Durada: 112 mn.

Tipus : Drama

Sinopsi: Es la història de tres germans que reben la notícia de que la seva mare gran i malalta ha marxat de casa seva, situada a una zona rural. Hauran d' aparcar les seves vides i els seus problemes per anar a la recerca de la seva mare desapareguda .

Títol : TRES VECES VEINTE

Any:2011

Producció: Bèlgica,Franca i Regne Unit

Director: Julie Costa Gavras

Durada: 112 mn.

Tipus: drama

Sinopsi: Història d´una matrimoni benestant a punt d´entrar als 60 anys i de l´afrontament que cadascú en fa del seu procès.

Títol : L'EXÒTIC HOTEL MARIGOLD

Any:2011

Direcció : John Madden

Producció : Regne Unit

Durada:124 mn.

Tipus:Comèdia

Sinopsi:Una colla d’ ancians anglesos decideixen gaudir de la seva jubilació a Bangalore, una exòtica població de la India, però les diferències culturals aviat es posaran de manifest.

* En el cas de que l’ alumne/a vulgui fer la recensió d’ una altre pel·licula que no estigui dintre de la llista proposada , ho haurà de consensuar obligatòriament i previa amb el professor/a. Si no es realitza aquest requisit previ la prova no restarà avaluada.

PÀGINES WEB D'INTERÈS

portalsocial

imserso/mayores ( revista sesenta y más, minusval... )

gencat.net/benestar

associació eimamaltrato.wordpress.com

Web de la Diputacio de Barcelona

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL/15224108
SERVEIS SOCIALS COMPARATS/15224110

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL/15224106
HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL/15224008
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent