DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI Codi 15224216
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
SALVAT SALVAT, OLGA
Adreça electrònica olga.salvat@urv.cat
Professors/es
SALVAT SALVAT, OLGA
Web
Descripció general Aproximació al sistema sanitari de Catalunya i conèixer la intervenció del treballador social.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer en profunditat el sistema i estructura dels serveis socials
 A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social
 A9 Genèric
 A11 Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals
 A17 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EL CATSALUT 1.- EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.
2.- CARACTERÍSTIQUES DEL CATSALUT.
3.- DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT.
5.- L’ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
6.- REFERENTS HISTÒRICS DE L’ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
7.- LA DIRECCIÓ DE L’ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
8.- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.
EL PLA DE SALUT A CATALUNYA. PRINCIPIS GENERALS I ESPECÍFICS PER AQUESTA CATEGORIA. 1.- FORMULACIÓ DE LES POLÍTIQUES SANITÀRIES PER AL SEGLE XXI EN L’ENTORN INTERNACIONAL.
2.- QUE ÉS EL PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2011-15

ASSISTENCIA SANITÀRIA UNIVERSAL. EL FINANÇAMENT.
LES TARGETES SANITÀRIES.
COPAGAMENT DELS MEDICAMENTS.
L'ÀREA BÀSICA DE SALUT FUNCIONAMENT.
FUNCIONS DEL TREBALLOR/A SOCIAL.
LES UFISS EAIA DE DEMÈNCIES
UFISS PAL.LIATIVES.
UFISS ONCOLÒGIQUES.
UFISS MIXTES
ELS HOSPITALS D'AGUTS. QUÈ SÓN.
FUNCIONS DEL TREBALLADOR/A SOCIAL.
LA INTERVENCIÓ PER PROGRAMES.
LES CURES PAL.LIATIVES ELS PADES
LA INTERVENCIÓ EN CURES PAL.LIATIVES.
ÚLTIMES VOLUNTATS.
CODI DEONTOLÒGIC
ELS CENTRES SOCIO SANITARIS SUBAGUTS.
CONVALESCÈNCI
CURES PAL.LIATIVES.
LLARGA ESTADA
EL VOLUNTARIAT NORMATIVA
CLASSES
FUNCIONS
LES ASSOCIACIONS FUNCIONS.
AFANOC
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MALALTS D'ALZEIMER
GENERAL PROMOCIÓ DE LA SALUT
PREVENCIÓ
CONEIXEMENTS BÀSIC PER FER I ENTENDRE ESTUDIS EN SALUT
SALUT PÚBLICA
ESCALES DE VALORACIÓ
APROXIMACIÓ AL MÓN SANITARI RECONEIXEMENT DE LES ESPECIALITATS MÈDIQUES.
DIAGNÒSTICS MÉS SIGNIFICATIUS. COM AFECTEN A NIVELL SOCIAL I RELACINAR-LOS AMB LA XARXA DE RECURSOS SOCIALS I SOCIO-SANITARIS.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A9
40 0 40
Seminaris
A9
A11
B5
20 0 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B5
8 0 8
Presentacions / exposicions
A4
4 38 42
Atenció personalitzada
A4
A9
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A4
A11
B5
8 16 24
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A11
B5
4 10 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Explicació per part del professor de la matèria de l'assisgnatura, reforçat amb exèmples pràctics.
Seminaris Explicació teòrica i pràctica per part de professionals experts en diferents àmbits. Hi ha la possibilitat de realitzar-les en els diferents centres.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es faran treballs a l'aula individuals i en grup.
Presentacions / exposicions Es realitzarà un treball en grup i es presentarà a la resta de la classe
Atenció personalitzada Sempre que l'alumne/a ho sol.liciti o si el docent ho considera oportú.

Atenció personalitzada
Descripció
Els dilluns de 19 a 20h preferiblement havent acordat cita prèvia.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A4
Presentació d'una comunicació oral referent al les especialitats mèdiques i diagnòstics més significatius. Es realitzarà en grups petits. Assistència i participació. Es valorarà l'assistència diària i a seminaris. 40%
Proves objectives de tipus test
A4
A11
B5
Prova escrita de preguntes preguntes objectives amb resposta curta. 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A11
B5
Prova escrita de preguntes preguntes objectives amb resposta curta. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria constarà d'un examen, on hi entrara tot el material donat, on caldrà contestar breument unes preguntes més dues més de de reflexió.
Caldrà presentar els treballs demanats al llarg del curs.
S'anirà informant de les activitats avaluables a través del moodle.


Fonts d'informació

Bàsica R. Bayes, Psicologia oncològica, Barcelona: Martínez Roca, S.A, 1991
R. Bayes, Psiconeuroinmunología, salud y enfermedad., Cuadernos de Mediciona Psicosomáticas, 30, PP. 28-34., 1994
Servei Català de la Salut; Pla de salut., El model d'atenció sòcio-sanitària a Catalunya., Barcelona, Quadern núm 5., 1995
Sevei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya., Estandarts de Cures Pal.liatives., Generalitat de Catalunya, 1996
ARMENDARIZ, R., Guia práctica de relaciones humanas para atender a familias, Ed. Pax. Mexico, 2004
ASTUDILLO, W.; MENDIETA, c., Cuidados del enfermo terminal y atención a su familia., Eunsa. Pamplona., 1995
NAVARRO GOÓNGORA, J., Enfermedad y familia., Paidós. Barcelona, 2004
, Servicios Sociales y Política Social. La relación Profesional, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social., 2008
, Revista de Treball Social. Autonomia personal: nova llei, noves pràctiques (I) i (II), Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya., 2007
KUBLER-ROSS, E., Sobre la muerte y los moribundos., Ed. Grijalbo. Barcelona., 1975
núm. 165, Revista de Treball Social, Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya., 2002
CARMONA, M., Deseo de vivir., Aguilar. Barcelona, 2009
TORRALBA, F., L'art d'escoltar. , Pages editors. Lleida, 2006
MONZO, I., Un home de paraula., RBA. bARCELONA, 2007
ABONET, R., Els Serveis Socials i la Sida., Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya., 1991
ESPINOSA, A., El món groc. , Rosa dels Vents. Barcelona, 2007
HENNEZEL, M., La mort íntima., Columna Ed. Barcelona, 1996
POLETTI, R., Como crecer a través del duelo., Obelisco. Barcelona, 2008
SHCWARTZ, M., Morrie se'n va., Empúries. Barcelona, 2000
SHCWARTZ, M., els dimarts amb Morrie., Empúries. Varcelona, 2000

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana l'assistència regular a les classes ja que es treballaran diverses estratègies d'intervenció. També hi ha diversos seminaris que realitzen professors especialitats. Es realitzaran diverses activitats en pes a la nota per a les quals és preferible el treball a casa.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent