DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL Codi 15605112
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
URQUIZU CAVALLÉ, ÁNGEL
Adreça electrònica angel.urquizu@urv.cat
Professors/es
URQUIZU CAVALLÉ, ÁNGEL
Web http://www.mbl-urv.com
Informació rellevant Tributació empresarial i cotització a la Seguretat Social

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  AC2 Conèixer i analitzar el dret empresarial i contractual des d'una visió interdisciplinar dels problemes jurídics
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme l'assessorament jurídic integral tant en les empreses com en l'àmbit contractual
  AC6 Conèixer les fonts i els recursos jurídics per a poder escollir, integrar, desenvolupar i innovar en un tema concret de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  AC7 Dominar de forma rellevant els hàbits juridic-empresarials propis del nostre entorn jurídic, econòmic i social
  AC8 Dominar les noves tecnologies dins de l'àmbit empresarial i de la contractació
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat, interès i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC9 Lideratge i gestió d'equips de treball
  BC10 Treballar en equip
  BC12 Flexibilitat: preparació per al canvi i els nous reptes
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l'expressió i de la comprensió de l'idioma o idiomes estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (per compte d'altres i/o emprendeduria)

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Definir els aspectes bàsics de la tributació empresarial. AC1
AC2
AC3
AC4
BC1
CC1
CC3
CC6
2. Identificar els diferents tributs, estatals, autonòmics i locals que afecten a l'empresa. AC1
AC2
AC3
AC4
AC9
BC1
BC2
BC3
BC9
BC10
CC1
CC6
3. Demostrar l’aplicació pràctica dels tributs dins de l’àmbit empresarial. AC1
AC2
AC4
AC7
AC8
AC9
BC1
BC2
BC13
CC1
CC3
CC6
4. Analitzar la imposició real i efectiva d'una empresa. AC1
AC2
AC4
AC6
AC9
BC1
BC2
BC3
BC13
CC1
CC5
CC6
5. Comparar la tributació en els diferents tipus d'empreses. AC1
AC2
AC3
AC4
AC7
AC9
BC1
BC2
BC3
BC13
CC1
CC5
6. Decidir la tributació més favorable per a l'empresari. AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC7
AC9
BC1
BC3
BC9
BC10
BC13
CC1
CC5
CC6
7. Implicar-se en els diferents àmbits de la incidència dels tributs a l’àmbit empresarial. AC1
AC2
AC4
AC9
BC1
BC13
CC1
CC6
8. Valorar els problemes tributaris d'una empresa a nivell estatal, autonòmic i local. AC1
AC2
AC9
BC1
BC12
BC13
CC1
CC6

Continguts
Tema Subtema
LA TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL. 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
2. Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.
3. Impost sobre Societats.
4. Impost sobre el Valor Afegit.

LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. 1. Naturalesa jurídica.
2. Principis rectors de la matèria.
3. Diferents tipus de cotització.
4. El fets imposables.
5. Subjectes.
6. Quantificació.
7. Extinció de l’obligació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
2 0 2
Pràctiques a través de TIC
25 40 65
 
Atenció personalitzada
6.5 0 6.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Classe inicial per explicar el funcionament de l'assignatura i conceptes bàsics i essencials.
Sessió Magistral S'explicaran els fonaments bàsics dels tributs en les diferents bessants de l'activitat empresarial (individual i societària.
Pràctiques a través de TIC Es realitzaran casos pràctics a través de la platafoma Moodle

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment del treball a desenvolupar en l'assignatura, resolució de dubtes.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC S'avaluaran la resolució dels casos pràctics del Moodle 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Ferreiro Lapatza, José Juan: Curso de Derecho Financiero Español, I y II Ed. Marcial Pons, Madrid 2009.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent