DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LA PROVA CIVIL Codi 15605113
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
PICÓ JUNOY, JOAN
Adreça electrònica joan.pico@urv.cat
Professors/es
PICÓ JUNOY, JOAN
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general L’assignatura pretén estudiar les diferents estratègies jurídiques que permetin la màxima activitat probatòria en el procés civil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC7 Dominar de forma rellevant els hàbits juridic-empresarials propis del nostre entorn jurídic, econòmic i social
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat, interès i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC5 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC6 Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials en la pràctica professional
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Ús de les eines específiques TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC4 Desenvolupametn d'habilitats informacionals

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer els diferents mecanismes judicials per provar dintre d'un procés. AC4
AC7
BC1
BC3
BC5
BC13
CC2
2. Explicar les diferents línies jurisprudencials respecte dels diversos mitjans probatoris. AC9
BC2
BC3
BC5
BC13
CC4
3. Deduir i transmetre les diverses postures doctrinals. AC4
AC9
BC3
BC5
BC13
CC4
4. Saber escollir la concreta estratègia probatòria per millorar la defensa judicial. AC4
AC9
BC1
BC3
BC5
BC6
CC2
5. Saber executar els diferents mitjans de prova. AC4
BC3
BC5
CC4
6. Cercar i utilitzar del material legislatiu adient a cada mòdul o lliçó. AC3
AC4
BC5
BC13
CC2
7. Crear material d'estudi a partir de la documentació a l'abast. AC4
BC3
BC5
BC6
BC13
CC2
CC4
8. Estimular la capacitat per resoldre qüestions o problemes pràctics. AC3
AC4
BC1
BC5
BC6
CC2
CC4

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1 Concepto, alcance y protección del derecho a la prueba.
TEMA 2 Proyección del derecho a la prueba sobre la disciplina positiva de la actividad probatoria en la nueva LEC.
TEMA 3 Aspectos generales de la prueba: objeto, carga, procedimiento probatorio y valoración.
TEMA 4 La iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional en el proceso civil.
TEMA 5 Las pruebas personales: interrogatorio de las partes y testigos.
TEMA 6 Las pruebas mixtas: reconocimiento judicial y pericial.
TEMA 7 Sobre cómo probar los hechos: la probática.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 0 4
 
Esdeveniments científics i/o divulgatius
0 2 2
Presentacions / exposicions
8 8 16
Pràctiques a través de TIC
23 28 51
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Esdeveniments científics i/o divulgatius Impartició de conferències per professors convidats.
Presentacions / exposicions Pels alumnes sobre temes per ells escollits.
Pràctiques a través de TIC Ressolució de casos a través del Campus Virtual i entregats per correu electrònic.

Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Presentacions / exposicions
Descripció
Desenvolupament:
Seguiment del treball de l’alumne: es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics de la matèria.

Proves pràctiques virtuals:
Realització de pràctiques sobre la matèria: es pretén que l’alumne adquireixi el domini de les eines pràctiques de la matèria.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Ressolució i discusió dels casos 95%
Altres

Seguiment de l'assignatura

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

BIBLIOGRAFIA REVISADA CADA ANY. A L'INICI DEL CURS S'ESPECIFICARÀ I ENTREGARÀ LA BIBLIOGRAFIA DELS CASOS.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
ANAR LLEGINT ARTICLES I ALTRE MATERIAL BIBLIOGRÀFIC QUE ES POSARA A DISPOSICIÓ DELS ALUMNES
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent