DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) LA PROVA CIVIL Codi 15605113
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
PICÓ JUNOY, JOAN
Adreça electrònica joan.pico@urv.cat
Professors/es
PICÓ JUNOY, JOAN
Web http://http://www.urv.cat/mudec/
Informació rellevant Aquesta és una assignatura de docència compartida. Per aquest motiu la informació es podrà consultar a la guia docent de l'assignatura La prova en la litigació empresarial i dels negocis del nou MUDEC (2012).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Descripció
Desenvolupament: Seguiment del treball de l’alumne: es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics de la matèria. Proves pràctiques virtuals: Realització de pràctiques sobre la matèria: es pretén que l’alumne adquireixi el domini de les eines pràctiques de la matèria.

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta és una assignatura de docència compartida. Per aquest motiu la informació es podrà consultar a la guia docent de l'assignatura
"La prova en la litigació empresarial i dels negocis" del nou MUDEC (2012).


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent