DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL Codi 15675103
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
Adreça electrònica angeles.galiana@urv.cat
victor.merino@urv.cat
Professors/es
GALIANA SAURA, ÁNGELES
MERINO SANCHO, VÍCTOR MANUEL
Web
Informació rellevant El módulo de Derechos Humanos y Justicia Ambiental pretende llevar a cabo una reflexión crítica sobre la relación entre los derechos humanos y una noción amplia del desarrollo sostenible acorde al concepto de justicia ambiental. Con este objeto, se llevará a cabo una descripción y análisis de los diferentes aspectos de la teoría jurídica y política de los derechos y la justicia ambiental, partiendo de una noción y evolución histórica de los derechos humanos. El acceso a la justicia debe entenderse en sentido amplio, es decir, referida a todos aquellos obstáculos que entorpecen el acceso a una adecuada protección de los derechos fundamentales, en los ordenamientos jurídicos nacionales, con especial énfasis en el ordenamiento español. El complejo sistema de instancias y recursos, así como la pluralidad de fuentes normativas en materia de derechos fundamentales y también en relación con la justicia ambiental, puede resultar contraproducente si los ciudadanos desconocen las formas de acceder a la justicia, es decir, si no disponen de las herramientas necesarias para mover el engranaje que activa el sistema de protección de sus derechos. Y lo mismo ocurre si no se estudian y comprenden el funcionamiento y la aplicabilidad de la Gestión ambiental participativa (GAP).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el medi ambient.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B4 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida.
 B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans
Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
 A2 Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a la justícia ambiental
 A3 Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental
 A6 Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B4 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.Derechos humanos. Concepto y contenido. I.1. Concepto, aproximación lingüística y distinciones terminológicas.
I.2. El proceso històrico de evolución y protección de Los derechos fundamentales.
I.3. Los derechos civiles y políticos.
I.4. Los derechos económicos, sociales y culturales
I.5. Los derechos de “tercera o nueva generación”. Retos actuales
I.6. Características del Derecho ambiental internacional
I.7. Principios del Derecho ambiental internacional.
Tema 2. Gestión de los conflictos ambientales II.1.Noción sociopolítica de “confllicto”.
II.2.Actores en conflicto.
II.3.Elementos de influencia en el conflicto (factores).
II.4.Tipologías y dinámica del conflicto.
II.5.Controversias ambientales internacionales.
II.6. Medios alternativos de resolución de conflictos: Mediación, arbitraje y Conciliación.
Tema 3. Acceso a la justicia y participación pública III.1.Concepto y requisitos de la participación ciudadana.
III.2.Concepto y requisitos del acceso a la justicia.
III.3.Tipología y formas de participación ciudadana (en relación con el medio ambiente): participación política, administrativa y cooperativa.
III.4.Otras formas de participación ambiental.
III.5.El convenio de Aarhus, el acceso a la justicia y la participación pública.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
B3
C2
0 5 5
Sessió Magistral
A3
A6
C5
0 18 18
Seminaris
A1
A2
A3
A6
B1
B3
B4
B6
C2
C5
0 12 12
Atenció personalitzada
A1
A2
A3
A6
0 5 5
 
Proves pràctiques
A1
A3
B1
C2
0 20 20
Proves mixtes
A2
A6
B3
C5
0 20 20
Proves orals
A2
B4
B6
C2
0 20 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Actividad introductoria a la materia.
Sessió Magistral
Análisis de los materiales bibliográficos recomendados y los materiales bibliográficos aportados por los profesores para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Seminaris Resolución de casos prácticos y aplicación de los materiales aportados por el profesorado.
Atenció personalitzada Consulta y resolución de dudas sobre la materia.

Atenció personalitzada
Descripció
Los alumnos podrán solicitar atención personalizada para resolver dudas o cuestiones a los profesores.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
A3
B1
C2
Estudio de un caso en el que el alumno exporta los contenidos explicados en los materiales.
40
Proves mixtes
A2
A6
B3
C5
Cuestionario sobre los contenidos teóricos de los materiales de los tres temas. 40
Proves orals
A2
B4
B6
C2
Presentación oral o exposición de un epígrafe del tema tercero a desarrollar por los estudiantes. 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Para la segunda convocatoria, se realizará un examen con los contenidos explicados en los materiales y las clases.


Fonts d'informació

Bàsica

AA.VV., (Añón Roig, M.J., y otros), Lecciones de derechos sociales, Tirant lo blanch, Valencia, 2004 (2ª ed.).

AA.VV., (Añón, M.J. y otros), Derechos humanos. Textos y casos prácticos, Tirant lo blach, Valencia, 1996.

HABERMAS, J., La inclusión del otro, Paidós, Barcelona, 1999.

PECES-BARBA, G., Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Universidad Carlos III de Madrid, BOE, Madrid, 1999.

PECES-BARBA, G., Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2005.

PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1999 (6ª ed.).  

PÉREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1984.

Esteve pardo, J., Técnica, riesgo y derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho ambiental, 1ª ed., Ed. Ariel, Barcelona, 1999.

Jordano Fraga, J., La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, Bosch, Barcelona, 1995.

Loperena Rota, D.; El derecho al medio ambiente adecuado, 1ª ed., Ed. Ivap/Civitas, Madrid, 1996.

Lozano Cutanda, B., Derecho Ambiental Administrativo, 2ª ed., Ed. Dykinson, Madrid, 2003.

Martín Mateo, R., Tratado de Derecho ambiental (vol. I), Madrid, Trivium, 1991.

Miguel Perales, C.; Derecho español del medio ambiente, 1ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 2000.

Ruiz Vieytez, E., El derecho al ambiente como derecho de participación, Zarautz (Gipuzkoa), Ararteko, 1990.

Valle Muñiz, J.M.; La protección jurídica del medio ambiente, 1ª ed., Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997.

Complementària
 • Agudo González, J.; “El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente en la Jurisprudencia española”, Rduma, nº. 181, 2000, pp. 121-140.
 • Alonso García, R./Lozano, B./Plaza Martín, C.; “El medio ambiente ante el Tribunal Constitucional: problemas competenciales y ultraeficacia protectora”, Rap, nº. 148, 1999, pp. 99ss.
 • Alonso García, E.; “La participación de individuos en la toma de decisiones relativas al medio ambiente en España. Aspectos constitucionales”, Reda, nº. 61, 1989, pp. 49ss.
 • Beltrán Aguirre, J.L.; “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente”, Rvap, nº. 41, 1995, pp. 545-564.
 • Calcaterra, R.A., Mediación estratégica, Gedisa, Barcelona, 2002.
 • Carrillo Donaire, J.A./Galán Vioque, R.; “¿Hacia un derecho fundamental a un medio ambiente adecuado?”, Reda, nº. 86, 1995, pp. 271ss.
 • Entelman, R.F., Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Gedisa, Barcelona, 2002.
 • Escobar Roca, G.; La ordenación constitucional del medio ambiente, Madrid, 1995.
 • Escribano Collado, P.; “La ordenación del territorio y el medio ambiente en la Constitución”, Estudios sobre la Constitución Española, libro Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría, ob. cit., vol. II, pp. 3705-3750.
 • Fernández Rodríguez, T.R.; “Derecho, medio ambiente y desarrollo”, Reda, nº. 24, 1980, pp. 5-16.
 • “El medio ambiente en la Constitución española”, Da, nº. 190, 1981, pp. 337-349.
 • Font i Llovet, T.; “Instrumentos jurídicos en la protección del medio ambiente”, Rarap, nº. 5, 1994, pp. 35-60.
 • Fuertes López, M.; “Evaluación de impacto ambiental e instalaciones eléctricas”, Reda, nº. 114, 2002, pp. 265ss.
 • García Ureta, A.; “La protección ambiental a la luz del Tratado de la Unión Europea”, Rvap, nº. 34, 1992, pp. 85-121.
 • “Un comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el asunto C-355/90, Comisión v. Reino de España (Marismas de Santoña)”, Rvap, nº. 38, 1994, pp. 347-374.
 • Marco jurídico del procedimiento de evaluación de impacto ambiental : el contexto comunitario y español, 1ª ed., Ed. Ivap, Bilbao, 1994
 • Jaquenod de Zsögön, S.; Derecho Ambiental. Información. Investigación, Madrid, Dykinson, 1997.
 • Jordano Fraga, J.; “El derecho a un medio ambiente adecuado”, Rarap, nº. 4, 1994.
 • Jonas, H., El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización tecnológica, Herder, Barcelona, 1995.
 • “La utilización de los organismos autónomos en la Administración ambiental: las Agencias de Medio Ambiente”, en Administración Instrumental, Libro Homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo, ob. cit., vol. I, pp. 485ss.
 • “La tensión medio ambiente-desarrollo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”, Raap, nº. 17, pp. 87-99.
 • “Responsabilidad civil por daños al medio ambiente en Derecho Público: última jurisprudencia y algunas reflexiones de lege data y contra lege ferenda”, Reda, nº. 107, 2000, pp. 351ss.
 • Krämer, l., Derecho Ambiental y Tratado de la Comunidad Europea, 1ª ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999.
 • Loperena Rota, D.; “La protección de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitución”, Estudios sobre la Constitución Española, libro Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría, ob. cit., vol. II, pp. 1455ss..
 • López Menudo, F.; “El derecho a la protección del medio ambiente”, Rcec, nº. 10, 1991, pp. 161-291.
 • López Ramón, F.; “Caracteres del Derecho comunitario europeo ambiental”, Rap, nº. 142, 1997, pp. 53ss.
 • “Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos al medio ambiente”, Reda, nº. 95, 1997, pp. 347ss.
 • Martín Mateo, R.; “La calidad de vida como valor jurídico”, Estudios sobre la Constitución Española, libro Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría, ob. cit., vol. II, pp. 1437ss.
 • “El ambiente y el Acta única”, Actualidad y perspectivas del Derecho público a finales del siglo XX. Homenaje al profesor F. Garrido Falla, ob. cit., vol. III.
 • Nuevos instrumentos para la tutela ambiental, 1ª ed., Ed. Trivium, Madrid, 1994.
 • “La tutela de la biodiversidad”, Reda, nº. 86, 1995, pp. 163-179.
 • Martín Rebollo, L.; “Medio ambiente y responsabilidad de la Administración”, Reda, nº. 11, 1976, pp. 639ss.
 • Ortega Álvarez, L.; “La organización del medio ambiente; la propuesta de una autoridad nacional para el medio ambiente”, Estudios sobre la Constitución Española, libro Homenaje al Prof. Eduardo García de Enterría, ob. cit., vol. IV, pp. 3751ss.
 • (dir.), Lecciones de Derecho del medio ambiente,2a ed., Lex Nova, Valladolid, 2000.
 • Parejo Alfonso, L., et alt.; Derecho medioambiental de la Unión europea, 1ª ed., Ed.McGraw-Hill, Madrid, 1996.
 • Peña Freire, A.M.; Serrano Moreno, J.L., Ecología y Derecho .2. La evaluación ambiental, Comares, Granada, 1994.
 • Pérez Moreno, A.; “Reflexiones sobre la sustantividad del derecho ambiental”, Rap, nº. 100-102, 1983, vol. III.
 • Piñar Díaz, M.: El derecho a disfrutar del medio ambiente en la jurisprudencia, 1ª ed., Ed. Comares, Granada, 1996.
 • Prats Canut, M., “Actuación incorrecta del funcionario público y responsabilidad en el ámbito de los delitos contra la Administración pública”, en Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio (ed. de N.J. de la Mata Barranco), Oñati, 1998.
 • Prats Canut M.; Marqués i Banqué, M.; “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en Comentarios al nuevo Código penal  (dir. De G. Quintero Olivares), 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001.
 • Rosa Moreno, J., Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental, 1ª ed., Ed. Trivium, Madrid, 1993.
 • Sánchez Morón, M.; “El derecho de acceso a la información en materia de Medio ambiente”, Rap, nº. 137, 1995, pp. 57-92.
 • Sanz Rubiales, I.; “La legitimación de las asociaciones ecologistas en el proceso judicial (Comentario a la STC 34/1994, de 31 de enero)”, Rap, nº. 141, 1996.
 • Serrano Moreno, J.L., Ecología y Derecho: principios de Derecho ambiental y Ecología jurídica, Comares, Granada, 1992.
 • Velasco Caballero, F.; “El Medio Ambiente en la Constitución: ¿derecho público subjetivo y/o principio rector?, RAP, nº. 19, 1994, pp. 77-121.
 • Vera Jurado, D.J.; “La evaluación de impacto ambiental y la competencia ejecutiva en materia de medio ambiente: un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Rap, nº. 148, 1999, pp. 177ss.
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT/15675105
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL/15675104
DRET PENAL AMBIENTAL/15675110


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent