DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL Codi 15675104
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JARIA MANZANO, JORDI
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A4 Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en el seu desenvolupament.
 A5 Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Comunicar conclusions i coneixements de forma adequada a públics especialitzats i no especialitzats.
 B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de metabolisme social
Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica
 A3 Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es produeixen
Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli axiològic fonamental de la societat
 A4 Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials que conflueixen
Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural
 A5 Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els últims desenvolupaments constitucionals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B3 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
 B5 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
 B6 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
Estado, Derecho y acumulación capitalista
La construcción del Derecho constitucional como disciplina y la idea moderna de sociedad (y naturaleza)


Crisis ambiental y globalización
El Derecho como racionalización del metabolismo social y expresión del consenso social

Los derechos de la naturalezaEl control del poder en el mundo contemporáneo: hacia un constitucionalismo global
La idea de justicia ambiental como matriz del constitucionalismo futuro
Responsabilidad y derechos


Democracias agregadas y círculos de consenso

Medio ambiente y pueblos indígenas


Educación, medio ambiente y Derecho constitucionalPlanificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A3
C3
2 4 6
Fòrums de discussió
A2
A4
B2
B6
C5
0 15 15
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
4 20 24
Sessió Magistral
A2
A4
B2
15 15 30
Atenció personalitzada
B2
B3
2 3 5
 
Proves de desenvolupament
A2
A3
A4
B2
B3
B5
B6
C5
5 15 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentación de la asignatura y trabajo con el estudiante de los tópicos fundamentales a tratar.
Fòrums de discussió Espacio interactivo para el debate sobre los materiales on-line facilitados en el espacio virtual de la asignatura.
Pràctiques a través de TIC Resolución de un supuesto práctico sobre algún tema central de la asignatura.
Sessió Magistral Materiales proporcionados por el profesor más sesiones virtuales de desarrollo.
Atenció personalitzada Apoyo al estudiante para ayudarle en la comprensión de las cuestiones centrales de la asignatura y desarrallo de sus propios puntos de vista al respecto.

Atenció personalitzada
Descripció
El profesor atenderá al estudiante virtualmente en relación con las consultas que surjan en relación con los distintos aspectos del programa, así como en relación con la evaluación.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
Desarrollo de un caso práctico sobre alguna de las cuestiones centrales de la asignatura. 30%
Proves de desenvolupament
A2
A3
A4
B2
B3
B5
B6
C5
Dos pruebas a la largo del curso, una a propósito de un texto, la otra a partir de la sugerencia de un tema a desarrollar, que se corresponderá con los debates desarrollados en los foros de discusión a lo largo del curso. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segunda convocatoria consistirá en una prueba correspondiente a cada una de las realizadas durante el curso, que el estudiante deberá superar en función de lo que no haya superado en la evaluación continua.

Durante la realización de actividades y pruebas evaluativas en el aula, el alumno no podrá utilizar ningún tipo de dispositivo de comunicación, transmisión y almacenamiento de datos que no esté expresamente autorizado para la prueba. La realización demostrativamente fraudulenta de alguna actividad evaluativa de alguna asignatura tanto en soporte material como virtual y electrónico comporta para el estudiante la nota de suspenso de esta actividad evaluativa.


Fonts d'informació

Bàsica

Las fuentes de información a utilizar por el estudiante se comunicarán a través del espacio virtual correspondiente a la asignatura.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent