DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL Codi 15675104
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Públic
Coordinador/a
JARIA MANZANO, JORDI
Adreça electrònica jordi.jaria@urv.cat
Professors/es
JARIA MANZANO, JORDI
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A4 Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en el seu desenvolupament.
 A5 Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Comunicar conclusions i coneixements de forma adequada a públics especialitzats i no especialitzats.
 B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de metabolisme social
Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica
 A3 Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es produeixen
Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli axiològic fonamental de la societat
 A4 Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials que conflueixen
Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural
 A5 Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els últims desenvolupaments constitucionals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B3 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
 B5 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
 B6 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
1. Estado, Derecho y acumulación capitalista
2. La constitución como marco político para el despliegue del metabolismo social capitalista y la creación y desarrollo del Derecho constitucional


3. La crisis ambiental
4. Derecho y medio ambiente. La eclosión del Derecho ambiental

5. El concepto jurídico de medio ambiente6. Democracia y medio ambiente
7. Medio ambiente y control del poder. El control de constitucionalidad de las políticas ambientales
8. Derechos ambientales

9. Desarrollo sostenible y sostenibilidad

10. Justicia ambiental y justicia ecológica

11. El Derecho ambiental, perspectivas de futuroPlanificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 5 5
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
0 15 15
Fòrums de debat
A2
A4
B2
B6
C5
0 15 15
Treballs
A3
A4
A5
B2
B3
B5
B6
C5
0 30 30
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada
A2
A3
A4
C3
0 30 30
Atenció personalitzada
B2
B3
2 3 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El curso comienza con una introducción a la materia y una presentación de la asignatura.
Pràctiques a través de TIC Resolución de un supuesto práctico sobre algún tema central de la asignatura.
Fòrums de debat Espacio interactivo para el debate sobre los materiales on-line facilitados en el espacio virtual de la asignatura.
Treballs Realización de un ensayo de reflexión sobre los contenidos de la asignatura.
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada Los y las estudiantes tienen a su disposición documentación relativa a los contenidos del curso, desglosada por temas, en la plataforma virtual de la asignatura.
Atenció personalitzada Apoyo al estudiante para ayudarle en la comprensión de las cuestiones centrales de la asignatura y desarrallo de sus propios puntos de vista al respecto.

Atenció personalitzada
Descripció
El profesor atenderá al estudiante virtualmente en relación con las consultas que surjan en relación con los distintos aspectos del programa, así como en relación con la evaluación.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A2
A5
B3
B5
C3
Desarrollo de un caso práctico sobre alguna de las cuestiones centrales de la asignatura. 25%
Fòrums de debat
A2
A4
B2
B6
C5
Desarrollo de reflexiones individuales a partir de los debates promovidos en el curso de la asignatura. 25%
Treballs
A3
A4
A5
B2
B3
B5
B6
C5
Realización de un ensayo de reflexión sobre los contenidos de la asignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segunda convocatoria, en caso de ser necesaria, consistirá en la realización de una prueba equivalente a los ejercicios que el estudiante no haya superado.


Fonts d'informació

Bàsica

Las fuentes de información a utilizar por el estudiante se comunicarán a través del espacio virtual correspondiente a la asignatura.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent