DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Codi 15675116
Ensenyament
Dret Ambiental (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Públic
Coordinador/a
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
Adreça electrònica mariaines.gil@urv.cat
Professors/es
GIL CASIÓN, MARIA INÉS
Web
Descripció general L'assignatura analitza els conceptes i principis fonamentals del Dret Urbanístic sota el criteri del desenvolupament sostenible

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
 A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
 A6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
 B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit
Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial
Descriu el règim urbanístic del sòl
Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació
 A3 Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl i la disciplina urbanística
 A6 Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria urbanística
Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi ambient
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B3 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. Desenvolupament sostenible en el Medi Urba. 1.1. Noció del desenvolupament sostenible.
1.2. Urbanisme sota els principis del desenvolupament sostenible.
1.3. El desenvolupament sostenible en l'ordenament jurídic urbanístic espanyol.
1.4. Desenvolupament sostenible a la renovació urbana.
2. Normativa estatal i autonòmica. 2.1. L'ordenació urbanística. Antecedents històrics. Fonamentació constitucional i estatutària.
2.2. Distribució constitucional de competències.
2.3. Drets i deures dels ciutadans.
2.4. Estatut jurídic de la propietat.
2.5. Principis generals de l'actuació urbanística.
3. Règim urbanístic del sòl 3.1. Classificació del sòl.
3.2. Aprofitament urbanístic.
3.3. Estatut de la propietat immobiliària.
3.4. Sistemes urbanístics generals i locals.
3.4. Estàndards urbanístics.
4. Figures de planejament 4.1. Planejament territorial.
4.2. Planejament urbanístic
5. Elaboració i aprovació del planejament. 5.1. Actes preparatoris.
5.2. Elaboració i aprovació dels plans.
5.3. Efectes de l'aprovació definitiva i de la publicació del planejament.
5.4. Vigència, modificació i revisió dels plans.
5.5. Participació ciutadana en la elaboració del planejament.
6. Gestió Urbanística 6.1. Requisits previs per l'execució del planejament.
6.2. Delimitació polígons d'actuació.
6.3. Tramitació dels instruments de gestió urbanística.
6.4. Sistemes d'actuació: reparcel·lació i expropiació.
7. Intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl. 7.1. Les llicències urbanístiques i els règims de comunicació.
7.2. Competència i procediment d'atorgament.
7.3. El silenci administratiu.
7.4. La caducitat de la llicència.
7.5. El deure urbanístic de conservació.
7.6. Les llicències d'activitat.

8. La protecció de la legalitat urbanística. 8.1. La restauració de la realitat física alterada o transformada.
8.2. La Disciplina urbanística: El dret urbanístic sancionador.
8.3. Infraccions i sancions.
8.4. El procediment sancionador.
8.5. La tutela judicial de l'urbanisme. El dret penal urbanístic.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 4 5
Resolució de problemes, exercicis
A1
A3
A6
B2
B3
C3
2 42 44
Fòrums de debat
A1
A3
A6
B2
B3
C3
1 6 7
Atenció personalitzada
C3
11 0 11
 
Proves objectives de tipus test
A1
B3
C3
3 30 33
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Aproximació a les qüestions fonamentals, als problemes i a la metodologia de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Resolució i estudi de casos assignats pels docents
Fòrums de debat Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes diversos relacionats amb l'àmbit acadèmic i professional.
Atenció personalitzada Temps que cada professor te reservat per atendre i resoldre dubtes dels estudiants, a través del fòrum de dubtes de l'assignatura, web conferència (adobe connect), xat i altres eines.

Atenció personalitzada
Descripció
Quan comenci la impartició de l'assignatura, el professor fixarà l'horari destinat a atendre i resoldre dubtes dels estudiants. La resolució de dubtes dels estudiants es realitzarà a través dels diferents fòrums de dubtes de l'assignatura, web conferència (adobe connect), xat i altres eines.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A3
A6
B2
B3
C3
Anàlisi i resolució de casos pràctics relacionats amb l'assignatura. Encara que durant el curs podran realitzar-se més supòsits pràctics, únicament s'avaluaran dos d'ells. Aquests supòsits pràctics es posaran amb antelació suficient a disposició dels alumnes en el moodle. Els casos pràctics avaluatius hauran de lliurar-se per escrit a través del Moodle en la data fixada pel professor. No s'admetran entregues extemporànies. La resolució dels casos pràctics avaluatius s'hauran d'exposar oralment a través del sistema de webconferencia Adobe Connect. 60%
Fòrums de debat
A1
A3
A6
B2
B3
C3
Es valorarà la participació i l'argumentació de les intervencions dels estudiants als fòrums i debats plantejats al llarg de l'assignatura. 10%
Proves objectives de tipus test
A1
B3
C3
Durant el curs es realitzaran diversos proves objectives de tipus test, pero únicament s'avaluarà la última prova que serà un compendi de les preguntes anteriorment plantejades. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb caràcter general, es seguirà un sistema d'avaluació continuada. Els alumnes seran avaluats a partir de la realització d'una sèrie d'activitats avaluatives, especificades en l'apartat anterior. Els alumnes que no segueixin o no superin el sistema d'avaluació continuada hauran de realitzar una prova final de l'assignatura, que es realitzarà de forma oral.
A aquests efectes, s'utilitzarà la webconferencia ( Adobe Connect, disponible a la plataforma Moodle ) o altres eines. -->


Fonts d'informació

Bàsica Judith Gifreu i Font, L'ordenació urbanística a Catalunya, Marcial Pons, 2012
BUSTILLO BOLADO, R.O. y FUENSANTA GÓMENZ MANRESA, M. (Dir), Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políicas públicas., Aranzadi, 2014
, Ventanas en la ciudad. Observaciones sobre las urbes contemporáneas., Barcelona - UOC, 2005
ABEL FABRE, J., , El sistema de compensación urbanística. Una visión a través de la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia, Bosch, Barcelona, 2003
AGUDO GONZÁLEZ, J., Incidencia de la protección del medio ambiente en los usos del suelo, Bosch, Barcelona, 2014
AMENÓS ÁLAMO, J., La inspección urbanística: concepto y régimen jurídico, Cedecs, Barcelona, 1999
MARTÍN REBOLLO/BUSTILLOS (Dirs.), Fundamentos de derecho urbanístico, , 2009

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia complementària relacionada amb els diversos temes tractats.

Complementària

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia complementària relacionada amb els diversos temes tractats.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL/15675107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent