DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP Codi 15685203
Ensenyament
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Pedagogia
Coordinador/a
PUIG CRUELLS, CARMINA
Adreça electrònica carmina.puig@urv.cat
marta.badia@urv.cat
Professors/es
PUIG CRUELLS, CARMINA
BADIA SOLÉ, MARTA
Web
Descripció general Aquesta assignatura aprofundeix en el que serà el marc teòric general sobre els fenòmens que esdevenen en els grups i en els equips. Es tractarà sobre el treball en grup i la comprensió dels fenòmens de grup. Aquest són una eina imprescindible per a la comprensió i transformació de les dinàmiques infrapsíquiques i relacionals, complementaria a altres abordatges individuals. Les intervencions en el marc de lo social y educatiu necessiten d’un abordatge múltiple que tingui en compte tant la dimensió individual , la familiar i la social facilitant la comprensió dels contextos del treball. També les activitats de direcció o coordinació d’equips de treball social o educatiu i també de recerca necessiten de la formació en el treball de grup ja que aquest resulta imprescindible per a comprendre les dinàmiques relacionals dins de les organitzacions humanes. El coneixement d’aquestes dinàmiques i l’habilitació de professionals amb eines de treballs adients faciliten el desenvolupament saludable dels grups. El treball en equip es concebut com a una eina usada en les organitzacions que avancen. Com a éssers que vivim en societat, ens trobem amb moltes situacions en les que ens cal treballar o actuar en equip. Treballar en equip no és fàcil i aconseguir veritables comunitats de pràctiques i/o equips intel·ligents és complex. En aquesta assignatura ens proposem identificar, analitzar i conèixer les característiques dels bons equips per orientar els nostres respectius equips de treball cap a la millora de les seves capacitats. La Metodologia emprada serà la promoció d’espais de reflexió i d’exercici del pensament on es posen en relació i es contrasten els coneixements teòrics i l’aprenentatge de l’experiència. A partir de la pròpia experiència compartirem amb els companys els continguts que exposen els experts en el tema. En aquest espai tenen cabuda aspectes més personals i/o respostes vivencials o sentiments que en la metodologia de la supervisió poden trobar orientació i suport.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE5 Avaluar diferents polítiques socials en contextos de canvi identificant les oportunitats per a la innovació a partir de la interdisciplinarietat.
 CE6 Planificar projectes per a la intervenció social i educativa en realitats complexes incorporant eines innovadores de transformació social.
 CE7 Dissenyar estratègies innovadores per a la creació d'estructures organitzacionals que propiciïn benestar.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT1 Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins del seu àmbit temàtic.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE5 Identifica en diferents experiències innovadores d'intervenció, estratègies per a la coordinació professional, el treball en equip i el treball en xarxa.
 CE6 Demostra habilitats per promoure el treball amb grups i la comprensió del fenomen grupal.
Aplica i comprèn les tècnqiues més innovadores per a la negociació i gestió de conflictes en el treball en equip.
Incorpora en el disseny de la intervenció social i educativa la perspectiva multidisciplinària en el treball en equips en entorns nous i complexos.
 CE7 Incorpora en el disseny de les estructures organitzacionals tècnqiues de suport col·lectives (intervisió, supervisió, cercles de qualitat...) per a la millora del benestar de l'organització.
Aplica les metodologies i habilitats necessàries per a l'acompanyament en l'espai de supervisió professional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT1 Planifica i desenvolupa el treball/projecte de forma autònoma, organitzada i científica.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1
El fenómen de grup
1-El treball en grups contextualització històrica i en relació als fenòmens socials contemporanis
2- Els fenòmens grupals. Estudi de diferents models explicatius.
3- Dinàmiques del processos de grup
4- Intervenció i conducció de grups
5- La coordinació entre els equips socials, educatius.
Tema 2
El treball en equip
1-El treball en equip, com a eina usada en les organitzacions que avancen.

2-Els elements que defineixen un equip.
3-Passar del grup a la comunitat de pràctiques.
4-Com actua un equip. El lideratge, els components, la dinàmica de funcionament i l’organització.
5-Eines que utilitzen els equips.
6-El paper de l’aprenentatge individual i col·lectiu.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
CE5
CE7
CT1
3 20 23
Fòrums de debat
CE5
CE6
CE7
4 20 24
Debats
CE5
CE6
CE7
3 25 28
Presentacions / exposicions
CE5
CE7
3 20 23
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Supòsits pràctics/ estudi de casos: És una metodologia de formació basada en la descripció i anàlisi exhaustiva d’una situació. S'analitzant situacions reals i permet una aplicació pràctica. Establint-se un entorn d’aprenentatge multidireccional, en xarxa i en grup, en el qual tots aprenen generant coneixement. Es presenta el cas i identifica els objectius que deuen arribar-se. La finalitat última no és solament l’anàlisi sinó la proposta de solucions viables a la situació plantejada. Els estudiants, de forma individual i col.lectiva estudien el cas i plantegen idees/ solucions per a posteriorment establir una discussió per grups que dugui a una proposta de conjunt i per consens que serà presentada en l’aula.
Fòrums de debat L’objectiu dels fòrums de debat és reflexionar, comprendre i fer conscient els conceptes tractats a l’assignatura. Es tracta d’una activitat individual relacionada amb els continguts exposats a la classe presencial. L’estudiant a de fer aportacions seguint les normes del fòrum i del fòrum twitter.
Es pretén que l’ estudiant mostri la comprensió del conceptes treballats a classe o exposats pels autors i sigui capaç d’identificar-los en la realitat propera.
Debats Els estudiants hauran de seguir les indicacions d’un debat organitzat, responent a una pregunta de la professora i replicaran a la resposta d’un altre alumne.
De forma grupal els/ les estudiants elaboraran un únic document amb la compilació de les idees clau expressades en cadascun dels fils de debat suggerits en l’activitat. Es tracta de fer un us de l’espai virtual com un eina de treball en grup.
Presentacions / exposicions Els estudiants treballen en grups col·laborant per l’assoliment d'un objectiu concret i posteriorment ho exposen a classe , tot compartint amb els companys i companyes.
Atenció personalitzada Els o les estudiants sempre reben l’atenció personalitzada de les professores. En l’atenció individual s’ofereix la possibilitat de poder tractar aspectes més personals i s’ofereix la possibilitat d’una relació de treball més pròxima i de confiança mútua . S’ofereix un assessorament continuat que ajudi a descobrir aquells aspectes o coneixements que podran continuar desenvolupant-se al llarg dels estudis i del exercici professional.

Atenció personalitzada
Descripció
Els últims 20 minuts de cada classe presencial es destinaran a la atenció personalitzada, d’altra banda també es pot realitzar a través de la cita prèvia per correu electrònic a la professora Consulteu correu de cada professora. L'atenció personalitzada (realitzada de forma presencial o mitjançant les TIC) te com a finalitat el suport al treball i desenvolupament individual de cada estudiant, i al mateix temps, serveix de referent a les professores per orientar la marxa de l'assignatura i realitzar el procés d'avaluació continua.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
CE5
CE7
CT1
S'analitzen situacions i permet una aplicació pràctica.Es presenta un cas o situació i s'identifiquen els objectius de treball. Els estudiants, de forma individual i col.lectiva estudien el cas i plantegen idees/ solucions i propostes que és presenten a l'aula. 40%
Fòrums de debat
CE5
CE6
CE7
Activitat individual relacionada amb els continguts exposats a la classe presencial. L’estudiant a de fer aportacions seguint les normes del fòrum i del fòrum twitter Forum 1
5 %

Forum 2

5%
Debats
CE5
CE6
CE7
S'hauran de seguir les indicacions d’un debat organitzat, responent a una pregunta de la professora i replicaran a la resposta d’un altre alumne.
De forma grupal els/ les estudiants elaboraran un únic document amb la compilació de les idees clau expressades en cadascun dels fils de debat suggerits en l’activitat.

Debat 1
20%

Debat 2

20%
Presentacions / exposicions
CE5
CE7
Treball en grups responenet a les indicacions de la professora i posteriorment exposició a classe. 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per la dinàmica de l'assignatura es fa imprescindible la presència dels estudiants a l'aula i així garantir el procés de treball plantejat. L'assistència a les classes presencials és altament recomanable.


Fonts d'informació

Bàsica
  • Acosta, J.M (2011) Trabajo en equipo. Editorial Business&MarketingSchool ESIC. Madrid.
  • Bion, W.R. (1980). Experiencias en grupos. Paidós
  • Bleger, J. (1999). Temas de psicologia, Entrevista y grupos. Nueva Visión: Buenos Aires
  • Puig, C.( 2009). El equipo, las coordinación y la supervisión: construyendo la red. Sistemas de trabajo que contribuyen al trabajo en red. Aportación singular de la supervisión. VII Jornadas de servicios sociales de Atención Primaria. Colegio de educadoras y educadores sociales de Cataluña. ISBN 978-84-613-0785-2. Barcelona
  • Pujolàs, P. (2003) Aprendre junts alumnes diferents. Eumo editorial. Vic
Complementària

Materials per a aprofundir

  • Brown, A. (1988) Treball de grup. Editorial Pòrtic. S.A. Barcelona.
  • Mercer, N. (2001) Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Paidós. Barcelona.
  • Puig, C. (2015). La supervisión en la acción social. Una oportunidad para el bienestar de los profesionales. Tarragona: Ediciones URV. http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/211
  • Schön, D.A. (1992) La formación de profesionales reflexivos. Ed. Paidós. Barcelona.
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PREVENCIÓ DEL MALESTAR DELS PROFESSIONALS/15685105
PRÀCTIQUES EXTERNES/15685401

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
L'ÈTICA EN LA CONFIGURACIÓ DEL BENESTAR PROFESSIONAL/15685202
TRANSDISCIPLINARIETAT, TREBALL EN XARXA I COMUNITAT/15685205

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
METODOLOGIES INNOVADORES D'INTERVENCIÓ EN PROCESSOS DE CANVI/15685102
POLÍTIQUES D'ÈXIT I BONES PRÀCTIQUES DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBAL/15685204
INTRODUCCIÓ A LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA/15685201
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent