IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) ANALYSIS OF FINANCIAL OPERATIONS Code 16041102
Study programme
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 3 3 Compulsory Second Second
Language
Castellà
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
E-mail antonio.terceno@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
mariajose.garbajosa@urv.cat
Lecturers
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
Web http://www.fcee.urv.es/departaments/empresa
Relevant information Descripció de les característiques i anàlisi de les principals operacions financeres d'amortització habituals en el mitjà i llarg termini (préstecs i emprèstits).

Competences
Code  
A3 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
A7 Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia

Learning aims
Objectives Competences
Conèixer les característiques de les principals operacions financeres d'amortització (préstecs i emprèstits). A7
B7
C5
Analitzar les operacions financeres d'amortització habituals en el mitjà i llarg termini. A3
B2
Desenvolupar els instruments necessaris per analitzar la influència de la fiscalitat en les operacions financeres. B2

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Reserva matemàtica 1.1. Concepte
1.2. Reserva activa, retrospectiva, històrica o capital de finançament
1.3. Reserva passiva, prospectiva o capital de finançament
1.4. Evolució dinàmica de la reserva
Tema 2. Préstecs (I) 2.1. Concepte
2.2. Magnituds d’un préstec
2.3. Classificació dels préstecs
2.4. Préstecs amb amortització única de capital
2.5. Préstec amortitzable pel sistema francès
2.6. Préstec amortitzable pel sistema alemany
2.7. Préstec amortitzable pel sistema americà
2.8. Préstec amortitzable mitjançant quotes d’amortització de capital constants
2.9. Lísing financer
2.10. Tants efectius d’un préstec
Tema 3. Préstecs (II) 3.1. Préstecs indexats
3.1.1. Préstecs indexats amb nombre de períodes prefixats a l’inici de l’operació
3.1.2. Préstecs indexats amb nombre de períodes no prefixats: Préstecs quota fixa
3.2. Préstecs amb carència
3.2.1. Préstecs amb carència total
3.2.2. Préstecs amb carència parcial
3.3. Amortització anticipada en els préstecs
3.3.1. Amortització parcial anticipada
3.3.2. Amortització total o cancel•lació anticipada
3.4. La TAE en els préstecs
3.4.1. TAE de préstecs a interès conegut en el moment de la concessió
3.4.2. TAE de préstecs indexats
3.5. Valor, usdefruit i nua propietat en els préstecs
Tema 4. Emprèstits 4.1. Concepte
4.2. Classificació
4.3. Magnituds que intervenen en un emprèstit
4.4. Emprèstits amb amortització única
4.4.1. Emprèstit americà
4.4.2. Emprèstit cupó zero
4.4.3. Emprèstit a interès anticipat o emissió al descompte
4.5. Tant efectiu emissor i subscriptor
4.6. Valoració d’emprèstits
Tema 5. Fiscalitat de les operacions financeres 5.1. Rendibilitat/cost financerofiscal
5.2. Esquema de liquidació de l'IRPF
5.3. Tributació de determinades operacions i actius financers
5.3.1. Actius de renda fixa
5.3.2. Operacions de dipòsit
5.3.3. Fons d’inversió
5.3.4. Accions
5.3.5. Préstecs per a l’adquisició de l'habitatge habitual

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Exposició dels continguts del programa, bibliografia recomanada i forma d'avaluació, així com la contextualització de l'assignatura dins l'ensenyament.
Lecture Plantejament dels aspectes generals de les operacions d'amortització. Anàlisi de les magnituds i estudi de la rendibilitat/cost d'aquestes operacions.
Problem solving, classroom exercises Resolució d'exercicis sobre operacions d'amortització a mitjà i llarg termini.

Personalized attention
 
Personal tuition
Problem solving, classroom exercises
Description
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Assessment
  Description Weight
Objective short-answer tests Desenvolupament d'un conjunt de preguntes curtes de naturalesa teòrica. 40% de la nota final. No obstant això, no es farà la mitjana si en aquesta prova no s'assoleix una qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10.
Practical tests Resolució d'un conjunt d'exercicis de naturalesa pràctica. 60% de la nota final. No obstant això, no es farà la mitjana si en aquesta prova no s'assoleix una qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10.
 
Other comments and second call

En cas que no s'assoleixi la qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10 en alguna de les parts, la qualificació final que constarà en l'expedient acadèmic serà la qualificació de la part que no ha arribat al mínim.

L'alumne disposarà d'un formulari per a la realització de l'examen, que li serà lliurat a l'aula el mateix dia de l'examen.
La forma d'avaluació de la segona convocatòria serà igual que la primera.


Sources of information

Basic Alegre, P.; Borrell, M.; Badía, C.; Sancho, T., Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras, AC, 1995
Alegre, P.; Sáez, J., Sobre la denominada «Tasa de rentabilidad financiero-fiscal, Revista española de financiación y contabilidad . Vol. XX, nº 67, 1991
Meneu, V.; Jordà, M.P.; Barreira, M.T., Operaciones financieras en el mercado español, Ariel, 1994
Rodríguez Rodríguez, A., Matemática de la financiación., Ediciones S., 1994
Terceño, A.; Sáez, J.; Barberà, M.G.; Ortí, F.; de Andrés, J.; Belvis, C., Matemática financiera, Pirámide, 1997

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
MATHEMATICS OF FINANCIAL OPERATIONS /16041101


Subjects that it is recommended to have taken before
MATHEMATICS OF FINANCIAL OPERATIONS /16041101
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.