DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA II Codi 16051010
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
Adreça electrònica francescxavier.borras@urv.cat
Professors/es
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
Web http://www.dge.urv.es
Descripció general Únicament convocatòria extraordinària d'examen, que cal sol•licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
1. L'efecte palanca i risc 1.1. Concepte
1.2. Palanquejament operatiu i financer
1.3. Anàlisi de la rendibilitat financera.
1.4. El risc econòmic i el risc financer. Mesures
2. El cost de capital 2.1. Concepte de cost de capital i factors que el determinen
2.2. El cost del capital propi. Models
2.3. El cost del finançament aliè
2.4. El cost de capital mig ponderat
3. Estructura de capital 3.1. El problema de l’estructura de finançament
3.2. Tesi tradicional
3.3. El model de Modigliani-Miller (MM)
3.4. Trade off theory
3.5. Altres factors explicatius
5. Política de dividends 4.1. El problema de la política de dividends
4.2. La irrellevància de la política de dividends: el model de MM
4.3. El model de Gordon-Shapiro
4.4. Altres factors explicatius

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 12/11/2012 al 23/11/2012

Període 2ªconvocatòria: 08/04/2013 al 19/04/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica

Brealey, R.; Myers, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Suárez Suárez, A.S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1998.

Borrell, M.; Crespí, R. Direcció financera de l’empresa, Barcelona:Ariel, 1993.

Fernández, A.I.; García Olalla, M. Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona: Ariel, 1992.

Complementària

Arroyo, A.M.; Prat, M. Dirección Financiera. Bilbao: Deusto,1992.

Ross, S.; Westerfield, R.L;Jaffe, J. Finanzas corporativas, Irwin, 1996.

Durán Herrera, J.J. Economía y Dirección Financiera de la Empresa, Madrid: Pirámide, 1992.

Fernández Blanco, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide,1991.

Weston, J. i Brigham, E. Fundamentos de administración financiera. México: McG-Hill, 1994.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent