DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Codi 16051011
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Adreça electrònica juancarlos.sanchez@urv.cat
mercedes.teruel@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'assignatura pretén donar als alumnes una visió general de l'evolució (des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat) i les característiques actuals del funcionament de l'economia espanyola, així com de l'entorn en què està inserida- l'economia mundial- i les transformacions que en aquest àmbit s'estan generant (globalització, augment dels fluxes comercials, transformacions de les institucions econòmiques internacionals, i inserció dins de la UE i UEM) i les conseqüències que se'n deriven.

Competències
Codi  
A3 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
A5 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A6 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia.
A7 Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B8 Sensibilització per a temes mediambientals
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moures amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els factors que impulsen el creixement econòmic i, des d'aquesta perspectiva, analitzar l'evolució i les transformacions estructurals de l'economia espanyola (Temes 1, 2 i 3) A5
A7
B1
B3
B6
B7
B8
C3
C5
Conèixer la realitat històrica i actual de l'economia espanyola. Saber els trets del passat que fan que l'economia espanyola avui sigui el que observem. (Tema 2, 3, 4, 5) A5
A6
A7
B1
B3
C3
C5
Comprendre el funcionament de l'economia espanyola en el moment actual (Tema 2, 3, 4, 5, 6) A3
A5
A6
A7
B1
B3
B6
B7
C3
C5
Entendre les interrelacions i dependències de l'economia espanyola amb les economies de la resta del món (Tema 6, tema 7 i tema 9) A3
A5
A6
A7
B3
B7
B8
C3
C4
C5
Interpretar les transformacions i canvis dins de l'economia mundial i com afecten a les institucions econòmiques internacionals (tema 6, tema 7, tema 8 i tema 9) A5
A6
B1
B3
B8
C2
C3
C4
C5
Analitzar les conseqüències de les transformacions econòmiques dins de la UE: la darrera ampliació i la UEM (Tema 9) A5
A6
B3
C2
C4
C5
Relacionar els coneixements d' altres assignatures dels estudis- especialment, macroeconomia i microeconomia, amb situacions- actuals i passades- de l'economia espanyola i de l'economia mundial (tot el temari) A5
A6
B1
C3
Fomentar l'esperit crític de l'alumne: que sigui capaç de crear-se una opinió fonamentada sobre qüestions referents a l'economia espanyola i mundial, i sigui capaç d'argumentar-la lògicament basant-se amb els coneixements que ha adquirit en altres assignatures dels estudis (macro i micro). (tot el temari) A3
B1
B3
B4
B6
B7
C3
C5
Habituar a l'alumne en la lectura de textes de contingut econòmic (revistes especialitzades: Papeles de Economía Española, Información Comercial Española, etc.) A5
B4

Continguts
Tema Subtema
PART I: INTRODUCCIÓ TEMA 1.- ELS FACTORS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC.
1.1.- Què és el creixement econòmic?
1.2.- Enfocaments teòrics al voltant del creixement econòmic
1.3.- Els factors determinants del creixement econòmic
1.4.- Creixement econòmic vs. Desenvolupament
1.5.- Indicadors de creixement i de desenvolupament: PIB i IDH
PART II: ECONOMIA ESPANYOLA TEMA 2.- CREIXEMENT, CRISI I REPTES ACTUALS DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
2.1.- Cicles, crisi i creixement
2.2.- El període autàrquic: l’intervencionisme econòmic
2.3.- El procés d’industrialització: factors explicatius
2.4.- La crisi econòmica espanyola: causes i dinàmica d’ajust
2.5.- La recuperació de l’economia espanyola: adhesió a la CEE
2.6.- La dècada dels noranta: reptes i perspectives d’una economia oberta

TEMA 3.- ELS CANVIS ESTRUCTURALS
3.1.- Distribució sectorial de la producció i l’ocupació
3.2.- Sector agrari: els reptes de la modernització
3.3.- Sector industrial: l’especialització productiva
3.4.- Sector terciari: els serveis a les economies modernes

TEMA 4.- EL MERCAT DE TREBALL
4.1.- La medició de l’atur
4.2.- Tipus d’atur
4.3.- Interpretacions teòriques de l’atur
4.4.- Evolució i característiques de l’atur Espanya
4.5.- Polítiques d’ocupació a Espanya

TEMA 5.- EL SECTOR PÚBLIC
5.1.- La funció del sector públic a les economies modernes
5.2.- Dimensió i estructura del sector públic a Espanya
5.3.- L’organització de les intervencions públiques en l’economia espanyola
5.4.- Ingressos públics i sistema fiscal
5.5.- Dèficit pressupostari, impostos i creixement de la despesa pública
PART III: ECONOMIA MUNDIAL TEMA 6.- LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL MARC DE LA COMUNITAT ECONÒMICA INTERNACIONAL
6.1.- L’economia internacional com a disciplina: comerç i finances
6.2.- Trets bàsics: la internacionalització de l’economia, globalització i regionalització
6.3.- La internacionalització de l’economia espanyola: trets bàsics
6.4.- Evolució del sector exterior a Espanya


TEMA 7.- EL COMERÇ INTERNACIONAL: TEORIES I POLÍTIQUES
7.1.- La teoria clàssica del comerç internacional
7.2.- Comerç i factors de producció: el teorema de Heckscher-Ohlin i el teorema de Stolper-Samuelson.
7.3.- Noves teories de comerç internacional
7.4.- Els instruments de les polítiques comercials
7.5.- Debat entre lliurecanvi i proteccionisme


TEMA 8.- INSTITUCIONS D’ÀMBIT INTERNACIONAL
8.1.- Institucions i organismes de l’economia mundial
8.2.- El GATT i l’OMC
8.3.- El FMI

TEMA 9.- LA UNIÓ EUROPEA
9.1.- El procés de formació de la Unió Europea: la formació d’un mercat únic i d’una UEM
9.2.- Unió Econòmica i Monetària a Europa: avantatges i inconvenients
9.3.- La integració de l’economia espanyola a la UE: procés i efectes econòmics
9.4.- L’ampliació de la UE als Països de l’Est

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Informació referent al contingut de l'assignatura i el sistema d'avaluació
Sessió Magistral Exposició continguts del programa
Debats Plantejament de qüestions polèmiques relacionades amb l'economia espanyola i mundial. L'alumne ha de demostrar que és capaç de fonamentar lògicament les seves opinions.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es plantejen un seguit de lectures obligatòries que l'alumne haurà de treballar. També es plantejaran lectures d'articles de prensa i problemes a resoldre.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Proves de Desenvolupament
Descripció
Horari d'atenció als alumnes:
- Victòria Soldevila: dillums i dijous de 11 a 1. Despatx 302.
- Mercedes Teruel: dillums de 15 a 18h.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves de Desenvolupament Els alumnes podran optar per dos models d'avaluació: l'avaluació continuada o l'examen final.

L'avaluació continuada consistirà en 3 proves. Cada prova és el 33,3% de la nota final de l'assignatura. Les proves d'avaluació continuada consten de dues parts:
- Una part tipus test (20% de la nota de la prova): cal obtenir una puntuació mínima de 0,8 punts sobre 2 punts per superar el test. Els alumnes que no superin el test hauran suspès la prova d'avaluació continuada.
- Una part d'exercicis teòrics- pràctics (80% de la nota de la prova)

En cas de no obtenir en alguna de les 3 proves d'avaluació continuada, un puntuació mínima de 3,5 punts, l'alumne haurà de presentar-se a l'examen final i examinar-se de TOT el temari de l'assignatura.

Els alumnes que decideixin no seguir l'avaluació continuada, poden presentar-se a l'examen final de l'assignatura (100% de la nota final). L'examen final segueix la mateixa estructura que les proves d'avaluació continuada: hi ha una part tipus test, on cal obtenir una puntuació mínima de 0,8 sobre 2 punts (20% de la nota final) i una part d'exercicis teòrics-pràctics (80% de la nota final).
100% nota final

 
Altres comentaris i segona convocatòria

El model d'avaluació en segona convocatòria serà el mateix que en l'examen final de primera convocatòria (veure "Proves de desenvolupament").


Fonts d'informació

Bàsica

Tema 1:

CUADRADO ROURA, J. R. (ed.) (2000): Política Económica. Objetivos e instrumentos, McGraw-Hill, 2ª ed., Madrid, Cap. 8.

Genescà, E; Goula, J.; Oliver, J.; Salas, V. i Surís, J.M. (ed.) (2005): La industria en España: Claves para competir en un mundo global, ed. Ariel, Barcelona, cap. 1 i 8.

MANKIW, G. (1997): Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, Cap. 4

Tema 2:

GARCIA DELGADO, J. L. (2001): "Etapas y rasgos definidores de la industrialización española", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 5ª ed., Madrid, Cap. 1.

Complementària

Tema 1:

CUADRADO ROURA, J. R. (ed.) (2005): Política Económica. Objetivos e instrumentos, McGraw-Hill, 3ª ed., Madrid, Cap. 8.

MANKIW, G. (1997): Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, Cap. 4.

MYRO, R. (2005): "Crecimiento económico y cambio estructural", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 5ª ed., Madrid, Cap. 2.

SALA-I-MARTIN, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

Tema 2:

DE LA DEHESA, G. (2003): “Balance de la economía española en los últimos 25 años”, ICE, nº811, diciembre 2003, p.53-79.

VELARDE FUERTES, J. (2004): “Orígenes y evolución del actual modelo español de política económica”, Papeles de Economía Española, nº100 (vol.1), p.2-9

VIÑALS, J. (2004): “La economía española en la Unión Europea”, Papeles de Economía Española, nº100 (vol.1), p.86-107.

Tema 3:

COLINO, J. (2005): “El sector agrario” a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 7.
MYRO, R i GANDOY, R. (2005): “El sector industrial” a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 8.
MARTINEZ, J. A. i PICAZO, A. (2005): "Sector servicios", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 11.
ARROYO, M.J i HURTADO, I (2002): “La tercialización de la economía española” a Martínez Chacón, E. (ed.), Economía Española, Ariel Economía, Ed. Ariel, Barcelona, Cap.12.
BUESA, M. i MOLERO, J. (1999): "La industria: reorganización y competitividad" a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 7.
COLINO, J. i NOGUERA, P. (1999): "La difícil convergencia de las agriculturas europeas" a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 5.

Tema 4:

RECIO, A. (2005) Notas sobre el modelo de empleo español, Mimeo
IRANZO, J. E. (2002): “El mercado de trabajo”, a Martínez, E. i García, J. M. (eds.), Economía española, Ed. Ariel, Barcelona, Cap. 13.

Tema 5:

PARELLADA, M. (1997): Economia Espanyola i Mundial, Edicions de la UOC, Barcelona, Cap. 8 (mòdul 2).
SERRANO SANZ, J.M. (2005): "Sector público", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 13.

Tema 6:

ALONSO, J. A. i DONOSO, V. (1999): “Sector exterior: apertura económica y líneas de especialización”, a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 9.
HURTADO, I. (2002): “El comercio exterior”, a Martínez, E. i García, J. M. (eds.), Economía española, Ed. Ariel, Barcelona, Cap. 15.

Tema 7:

TUGORES, J. (1999):  Economía Internacional. Globalización e Integración regional, Madrid, McGraw Hill, cap. 2 i 3, 5a. edició.
TUGORES, J. (1999):  Economía Internacional. Globalización e Integración regional, Madrid, McGraw Hill, cap. 4, 5a. edició.

Tema 8:

VARELA PARACHE, F. I VARELA PARACHE, M. (2002): Las instituciones internacionales ante la globalización, ICE, Núm. 799, pàg. 13-29.

Tema 9:

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato (1999). Historia y economía de la Unión Europea, Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid.
HITIRIS, T I J. VALLÉS (1999): Economía de la Unión Europea, Prentice Hall Madrid, Prentice Hall, 4a. edició.
KRUGMAN, P.R. I M. OBSTFELD (2001): Economía Internacional: Teoría y Política, Madrid, Pearson educación.
NIETO SOLÍS, J.A. (2001): La Unión Europea, una nueva etapa en la integración europea, Madrid, Pirámide.

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES/16051209

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MICROECONOMIA II/16051211
MACROECONOMIA II/16051212