DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Codi 16051011
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MAÑÉ VERNET, FERRAN
Adreça electrònica ferran.mane@urv.cat
Professors/es
MAÑÉ VERNET, FERRAN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'assignatura pretén donar als alumnes una visió general de l'evolució (des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat) i les característiques actuals del funcionament de l'economia espanyola, així com de l'entorn en què està inserida- l'economia mundial- i les transformacions que en aquest àmbit s'estan generant (globalització, augment dels fluxes comercials, transformacions de les institucions econòmiques internacionals, i inserció dins de la UE i UEM) i les conseqüències que se'n deriven.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
PART I: INTRODUCCIÓ TEMA 1.- ELS FACTORS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC.
1.1.- Què és el creixement econòmic?
1.2.- Enfocaments teòrics al voltant del creixement econòmic
1.3.- Els factors determinants del creixement econòmic
1.4.- Creixement econòmic vs. Desenvolupament
1.5.- Indicadors de creixement i de desenvolupament: PIB i IDH
PART II: ECONOMIA ESPANYOLA TEMA 2.- CREIXEMENT, CRISI I REPTES ACTUALS DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
2.1.- Cicles, crisi i creixement
2.2.- El període autàrquic: l’intervencionisme econòmic
2.3.- El procés d’industrialització: factors explicatius
2.4.- La crisi econòmica espanyola: causes i dinàmica d’ajust
2.5.- La recuperació de l’economia espanyola: adhesió a la CEE
2.6.- La dècada dels noranta: reptes i perspectives d’una economia oberta

TEMA 3.- ELS CANVIS ESTRUCTURALS
3.1.- Distribució sectorial de la producció i l’ocupació
3.2.- Sector agrari: els reptes de la modernització
3.3.- Sector industrial: l’especialització productiva
3.4.- Sector terciari: els serveis a les economies modernes

TEMA 4.- EL MERCAT DE TREBALL
4.1.- La medició de l’atur
4.2.- Tipus d’atur
4.3.- Interpretacions teòriques de l’atur
4.4.- Evolució i característiques de l’atur Espanya
4.5.- Polítiques d’ocupació a Espanya

TEMA 5.- EL SECTOR PÚBLIC
5.1.- La funció del sector públic a les economies modernes
5.2.- Dimensió i estructura del sector públic a Espanya
5.3.- L’organització de les intervencions públiques en l’economia espanyola
5.4.- Ingressos públics i sistema fiscal
5.5.- Dèficit pressupostari, impostos i creixement de la despesa pública
PART III: ECONOMIA MUNDIAL TEMA 6.- LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL MARC DE LA COMUNITAT ECONÒMICA INTERNACIONAL
6.1.- L’economia internacional com a disciplina: comerç i finances
6.2.- Trets bàsics: la internacionalització de l’economia, globalització i regionalització
6.3.- La internacionalització de l’economia espanyola: trets bàsics
6.4.- Evolució del sector exterior a Espanya


TEMA 7.- EL COMERÇ INTERNACIONAL: TEORIES I POLÍTIQUES
7.1.- La teoria clàssica del comerç internacional
7.2.- Comerç i factors de producció: el teorema de Heckscher-Ohlin i el teorema de Stolper-Samuelson.
7.3.- Noves teories de comerç internacional
7.4.- Els instruments de les polítiques comercials
7.5.- Debat entre lliurecanvi i proteccionisme


TEMA 8.- INSTITUCIONS D’ÀMBIT INTERNACIONAL
8.1.- Institucions i organismes de l’economia mundial
8.2.- El GATT i l’OMC
8.3.- El FMI

TEMA 9.- LA UNIÓ EUROPEA
9.1.- El procés de formació de la Unió Europea: la formació d’un mercat únic i d’una UEM
9.2.- Unió Econòmica i Monetària a Europa: avantatges i inconvenients
9.3.- La integració de l’economia espanyola a la UE: procés i efectes econòmics
9.4.- L’ampliació de la UE als Països de l’Est

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes tindran dret a demanar les hores de tutoria que considerin necessàries sempre i quan demanin amb antelació i per correu electrònic hora i dia de tutoria.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

1ªconvocatòria – 1r Quadrimestre: 07/01/2013 al 18/01/2013

2n Quadrimestre: 20/05/2013 al 31/05/2013

2ªconvocatòria – 1r i 2n Quadrimestre: 14/06/2013 al 28/06/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica

Tema 1:

CUADRADO ROURA, J. R. (ed.) (2000): Política Económica. Objetivos e instrumentos, McGraw-Hill, 2ª ed., Madrid, Cap. 8.

Genescà, E; Goula, J.; Oliver, J.; Salas, V. i Surís, J.M. (ed.) (2005): La industria en España: Claves para competir en un mundo global, ed. Ariel, Barcelona, cap. 1 i 8.

MANKIW, G. (1997): Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, Cap. 4

Tema 2:

GARCIA DELGADO, J. L. (2001): "Etapas y rasgos definidores de la industrialización española", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 5ª ed., Madrid, Cap. 1.

Complementària

Tema 1:

CUADRADO ROURA, J. R. (ed.) (2005): Política Económica. Objetivos e instrumentos, McGraw-Hill, 3ª ed., Madrid, Cap. 8.

MANKIW, G. (1997): Macroeconomía, Antoni Bosch Editor, Barcelona, Cap. 4.

MYRO, R. (2005): "Crecimiento económico y cambio estructural", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 5ª ed., Madrid, Cap. 2.

SALA-I-MARTIN, X. (1994): Apuntes de crecimiento económico, Antoni Bosch Editor, Barcelona.

Tema 2:

DE LA DEHESA, G. (2003): “Balance de la economía española en los últimos 25 años”, ICE, nº811, diciembre 2003, p.53-79.

VELARDE FUERTES, J. (2004): “Orígenes y evolución del actual modelo español de política económica”, Papeles de Economía Española, nº100 (vol.1), p.2-9

VIÑALS, J. (2004): “La economía española en la Unión Europea”, Papeles de Economía Española, nº100 (vol.1), p.86-107.

Tema 3:

COLINO, J. (2005): “El sector agrario” a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 7.
MYRO, R i GANDOY, R. (2005): “El sector industrial” a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 8.
MARTINEZ, J. A. i PICAZO, A. (2005): "Sector servicios", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 11.
ARROYO, M.J i HURTADO, I (2002): “La tercialización de la economía española” a Martínez Chacón, E. (ed.), Economía Española, Ariel Economía, Ed. Ariel, Barcelona, Cap.12.
BUESA, M. i MOLERO, J. (1999): "La industria: reorganización y competitividad" a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 7.
COLINO, J. i NOGUERA, P. (1999): "La difícil convergencia de las agriculturas europeas" a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 5.

Tema 4:

RECIO, A. (2005) Notas sobre el modelo de empleo español, Mimeo
IRANZO, J. E. (2002): “El mercado de trabajo”, a Martínez, E. i García, J. M. (eds.), Economía española, Ed. Ariel, Barcelona, Cap. 13.

Tema 5:

PARELLADA, M. (1997): Economia Espanyola i Mundial, Edicions de la UOC, Barcelona, Cap. 8 (mòdul 2).
SERRANO SANZ, J.M. (2005): "Sector público", a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía Española, Ed. Civitas, 7ª ed., Madrid, Cap. 13.

Tema 6:

ALONSO, J. A. i DONOSO, V. (1999): “Sector exterior: apertura económica y líneas de especialización”, a García Delgado, J.L. (ed.), España, economía: ante el siglo XXI, Espasa, Madrid, Cap. 9.
HURTADO, I. (2002): “El comercio exterior”, a Martínez, E. i García, J. M. (eds.), Economía española, Ed. Ariel, Barcelona, Cap. 15.

Tema 7:

TUGORES, J. (1999):  Economía Internacional. Globalización e Integración regional, Madrid, McGraw Hill, cap. 2 i 3, 5a. edició.
TUGORES, J. (1999):  Economía Internacional. Globalización e Integración regional, Madrid, McGraw Hill, cap. 4, 5a. edició.

Tema 8:

VARELA PARACHE, F. I VARELA PARACHE, M. (2002): Las instituciones internacionales ante la globalización, ICE, Núm. 799, pàg. 13-29.

Tema 9:

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato (1999). Historia y economía de la Unión Europea, Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid.
HITIRIS, T I J. VALLÉS (1999): Economía de la Unión Europea, Prentice Hall Madrid, Prentice Hall, 4a. edició.
KRUGMAN, P.R. I M. OBSTFELD (2001): Economía Internacional: Teoría y Política, Madrid, Pearson educación.
NIETO SOLÍS, J.A. (2001): La Unión Europea, una nueva etapa en la integración europea, Madrid, Pirámide.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent