DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Codi 11091011
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Adreça electrònica juan.fuguet@urv.cat
Professors/es
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Web
Descripció general La matèria permet adquirir un coneixement ampli sobre l'organització i funcionament del centre escolar i de la legislació que el regula. També permet saber quin ha de ser el perfil professional del mestre i les possibilitats de creixement personal i professional.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
-Conèixer els conceptes bàsics de l'escola com a organització. A1
-Conèixer i interpretar la normativa escolar. A1
B2
B3
-Resoldre situacions de la vida escolar, d'acord amb la normativa vigent A1
B2
B3
B13
B14
C3
-Elaborar diversos documents administratius, organitzatius i comunicatius. A1
B2
C2
-Incorporar la pràctica reflexiva i la formació com a base del desenvolupament professional. A1
B4
B12
B17
C3
-Entendre la innovació educativa i l'avaluació del processos d'ensenyament-aprenentatge com a base de la acció educativa a l'aula. A1
B3
B5
B12
B17
B18
C2
C3
-Participar activament i de forma cooperativa en la recerca, els debats i els treballs grupals proposats a classe. A1
B5
B14
B15
C2

Continguts
Tema Subtema
Modul 1:

-Conceptes fonamentals de l'organització
-Concepte
-Paradigmes i teories
-Organització escolar i participació
-Organització del currículum
Tema 2:

-Administració i legislació escolar.
-Concepte de legislació escolar.
-La LOE.
-La LEC.
-Desplegament normatiu.
Tema 3:

-Planificació i organització del centre escolar
-Instruments de planificació.
-Tipologia i estructura escolar.
-Els òrgans de govern i participació.
-Organització de l'escola rural.
-Organització del curs.
Tema 4:

-Formació, innovació i desenvolupament professional.
-Formació del professorat
-Programes d'innovació.
-Currículum Professional
-Perfil Professional del Mestre

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 45 75
Supòsits pràctics/ estudi de casos
15 15 30
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
0 6 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries -En aquesta activitat es don donar informació als alumnes sobre els objectius, continguts, metodologia i el sistema d'avaluació de l'assignatura.

També s'especifiquen les activitats pràctiques i els terminis de lliurament.
Sessió Magistral -En aquestes sessions, el professor imparteix la materia, amb el suport dels mitjans audiovisuals i dona la possibilitat als alumnes de participar en el debat sobre el tema tractat.
Supòsits pràctics/ estudi de casos -Es presenten a classe una sèrie de casos pràctics sobre el contingut de la matèria i els alumnes en grups reduïts, els estudien i proposen la solució.

A continuació es fa una posada en comú i estreuen unes conclusions.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Proves de desenvolupament
Descripció
-Els alumnes han d'assistir com a mínim a una sessió de tutoria durant el quadrimestre.

Avaluació
  Descripció Pes
Supòsits pràctics/ estudi de casos -Els alumnes durant el quadrimestre han de realitzar entre 9 i 10 pràctiques que consisteixen en la resoluciñó de supòsits pràctics. 30%
Proves de desenvolupament -Elas alumnes durant el quadrimestre, realitzaran 3 proves de desenvolupament.
Si no superen una d'aquestes tres proves, poden optar a l'examen en les dues convocatòries de maig i juny.

Tant en la primera com la segona convocatòria es farà un examen presencial.
60%
Altres

-Es tindrà en compte l'assistència a les classes de pràctiques, així com la participació en els debats.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica CANTON MAYO, I., Manual de organización de los centros educativos, Barcelona: Oikos-Tau, 1996
ANTÚNEZ, S i GAIRIN, J, Organización escolar, Barcelona: PPU, 1993
ANTÚNEZ, S i GAIRIN, J , La organización escolar, Barcelona: Ed. GRAÓ, 1996
VERA, J. ,MORA, V. i LAPEÑA A., Dirección i gestión de centros docentes, Barcelona: Ed. GRAÓ, 2006
FERNÁNDEZ, E. i TERREN, E., Repensando la organización escolar, Madrid: Akal, 2008
FULLAM, M. i HARGREAVES, A., ¿Hay algo por lo que merezca la pena seguir luchando en la escuela?, Sevilla: MCEP, 1997

BIBLIOGRAFIA

  • ANTÚNEZ, S. i GAIRIN, J. (1993): Organización Escolar. Barcelona: PPU
  • ANTÚNEZ, S. i GAIRIN, J. (1996): La organización escolar. Barcelona: Ed. Graó
  • VERA, J., MORA, V. I LAPEÑA, A. (2006): Dirección i gestión de centros docentes. Barcelona: Ed. Graó.
  • FERNÁNDEZ, E. i TERRÉN, e. (2008): Repensando la organitzación escolar. Madrid. Ed. Akal.
  • FULLAN, M. i HARGREAVES, A. (1997) ¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en la escuela? Sevilla Publicaciones MCEP

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DIDÀCTICA GENERAL I/11111001

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIDÀCTICA GENERAL II/11111006

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent