DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Codi 11091013
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
MINELLI DE OLIVEIRA, JANAINA
Adreça electrònica janaina.oliveira@urv.cat
Professors/es
MINELLI DE OLIVEIRA, JANAINA
Web http://http://pedagogia.fcep.urv.es/educanet/
Descripció general En esta asignatura pretendemos conocer herramientas básicas para la aplicación de las “nuevas tecnologías” a la educación, desarrollando una actitud crítica hacia ellas, para la producción y seleción de materiales multimedia educativos que sean útiles en el cotidiano escolar.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
B3
A50
A57
C2
A50
B4

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
20 40 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 20 40
Fòrums de discussió
0 3 3
Treballs
2 4 6
 
Atenció personalitzada
0 2 2
 
Proves de desenvolupament
0 2 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Fòrums de discussió
Treballs

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 30%
Fòrums de discussió 20%
Treballs 30%
Proves de desenvolupament 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent