DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Codi 11111104
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4 2 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Adreça electrònica juan.fuguet@urv.cat
Professors/es
FUGUET BUSQUETS, JUAN
Web
Descripció general L'estudi de la matèria permet aprofundir en el coneixement del funcionament i organització de l'escola infantil. També permet aprofundir en la metodologia a desenvolupar en la intervenció educativa i a contemplar les relacions amb l'entorn familiar del nen com a bàsiques per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer l'escola infantil com a una realitat en la nostra societat. A1
A28
Identificar els elements claus en l'organització de l'etapa d'educació infantil. A1
A2
A18
A24
A26
A27
A28
A41
B4
B5
B13
B17
B18
C3
Prendre consciencia de la importància de les competències compartides família escola, en l'educació dels infants. A1
A15
A17
A18
A20
A27
B2
B3
B6
B11
C3
Prendre consciència de la importància de l'Educació Infantil en la societat actual. A2
A28
B6
B10
B17
B18
C3
C5
Ampliar els coneixements sobre la metodologia de treball a l'escola infantil. A1
A2
A21
A22
A23
A24
A26
A34
B1
B5
B11
B13
B18
C2
Reconèixer la importància de l'aprenentatge significatiu dels hàbits i les activitats d'aprenentatge que ho afavoreixen. A1
A15
A16
B1
B2
B4
B5
B13
Conèixer diferents propostes didàctiques que faciliten l'atenció a la diversitat dels infants. A1
A2
A17
A18
A20
A26
B1
B20
B21
C3

Continguts
Tema Subtema
1.- L'Escola Infantil. Concepte i evolució.
-Principals tendències pedagògiques en Educació Infantil.
-L'educació Infantil en Europa i Espanya.
L'Educació Infantil a Catalunya. Marc legislatiu.
2.- L'etapa d'Educació Infantil. -Característiques de l'etapa.
-L'equip directiu. Els educadors.
-El currículum. Els cicles de l'etapa.
-Els aspectes organitzatius.
-La planificació. Capacitats, objectius i continguts.
-L'acció educativa. Els materials.
-Observació i evaluació.
3.- Les relacions entre família i escola.
-Vies de comunicació.
-Competències compartides.
-Dificultats de relació.
-La participació dels pares i les mares.
4.- Metodologia i pràctica educativa.
-L'activitat quotidiana.
-Els hàbits i l'autonomia personal.
-El joc.
-La globalització dels aprenentatges.
5.- Atenció a la diversitat.
-Propostes d'intervenció.
-Els agrupaments d'alumnes.
-Els grups interactius.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 45 75
Presentacions / exposicions
18 20 38
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
10 15 25
 
Atenció personalitzada
0 2 2
 
Proves de desenvolupament
0 9 9
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries -En aquesta activitat es dona informació als alumnes sobre els objectius, continguts, metodologia i el sistema d'avaluació de l'assignatura.

També s'especifiquen les activitats pràctiques i els terminis de lliurament i el calendari d'exposicions.
Sessió Magistral -En aquestes sessions, el professor imparteix la materia, amb el suport dels mitjans audiovisuals i dona la possibilitat als alumnes de participar en el debat sobre el tema tractat.
Presentacions / exposicions -Els diferents grups d'alumnes presenten a classe, els materials que han confeccionat, juntament amb la seva justificació pedagògica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària -Es presenten a classe una sèrie de casos pràctics sobre el contingut de la matèria i els alumnes en grups reduïts, els estudien i proposen la solució.

A continuació es fa una posada en comú i estreuen unes conclusions.

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
-Els alumnes han d'assistir com a mínim a una sessió de tutoria durant el quadrimestre.

-Abans de l'exposicions, han de presentar la proposta al professor.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions -Els alumnes presenten davant la classe el seu treball pràctic. 10%
Proves de desenvolupament -Els alumnes durant el quadrimestre, realitzaran 3 proves de desenvolupament.
Si no superen una d'aquestes tres proves, poden optar a l'examen en les dues convocatòries de maig i juny.

Tant en la primera com la segona convocatòria es farà un examen presencial.
65%
Altres

-Els alumnes realitzaran 5 exercicis pràctics. -Es tindrà en compte l'assistència a les classes de pràctiques, així com la participació en els debats.

25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica BASEDAS, E., HUGUET, T.,i SOLÉ, I., Aprendre a ensenyar a l'educació infantil, Barcelona: GRAÖ, 2006
ANTON, M. I altres, Planificar l'etapa 0-6, Barcelona: GRAÖ, 2007
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, Currículum de Parvualri, Barcelona:GENCAT, 2008
CABRERA, D., FUNES, J. i BRULLET, C., Alumnado famílias i sistema educativo, Barcelona: Octaedro, 2004
GONZALEZ, A., La educación Infantil, Barcelona: Octaedro, 2003


Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL/11111103

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIDÀCTICA GENERAL I/11111001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIDÀCTICA GENERAL II/11111006
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent