DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Codi 11141041
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Francés
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Adreça electrònica elena.delacruz@urv.cat
Professors/es
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Web
Informació rellevant - Saber analitzar textos literaris a partir de procediments discursius, estilístics i lexicals. - Saber reconèixer diferents tipus de textos literaris.

Objectius
- Saber analitzar textos literaris a partir de procediments discursius, estilístics i lexicals. - Saber reconèixer diferents tipus de textos literaris.

RecomanacionsMetodologia docent
- Utilització d'eines lingüístiques treballades durant el curs de lingüística de 2n curs. Els alumnes analitzaran textos de forma colectiva o individual a partir de fixtes de treball.

Metodologia avaluació
- Avaluació continuada. Exercicis periòdics a classe sobre les eines i els textos treballats forta i dins de l'aula. L'alumne que no superi les proves referent als diferents continguts de l'assignatura durant el quadrimestre podrà examinar-se de les competències no assolides.

Programa
Tema Subtema
Lectura exploratòria Text de Le Point, nº 1000, 1991 "La politique. Le livre, une étape obligatoire de l'ascension politique".
Els indicis externs per la comprensió. El paratexte.
Construcció del significat global.
Els matisos dins de les paraules Text de Madame Bovary de G. Flaubert.
Propietats gramaticals.
Propietats demàntiques.
Temes i camps lexicals Text de l'avare de Molière.
Nocions de camp lexical.
Del camp lexical a l'idea.
Les marques de l'afectivitat Text de Le testament de F. Villon.
Marques del juici personal.
Sentit propi.
Conotacions.
Emocions.
Anàlisi de l'enunciació Article de la revista Sciences humaines, nº 82, 1998 "De la distinction au plaisir".
La funció del contexte per l'anàlisi del text.
La relació del autor amb el lector a través del text.
Els paramètres de la comunicació per la comprensió d'un text.

Perfil de competències
- Saber utilitzar les eines necessàries per l’anàlisi i la comprensió de textos literaris i periodístics.

Fonts d'informació
Bàsica

Mercandiers-Colars, C. Analyse littéraire. Paris, Armand Colin, 2005.

Calas, F. ; Charbonneau, D. Méthodologie du commentaire stylistique. Paris, Armand Colin, 2005.

Sancier Chateau, Anne. Analyses stylistiques. Paris, Armand Colin, 2005.

Argot Dutard, F. La linguistique littéraire. Paris, Armand Colin, 2005.

Complementària