DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Codi 11141041
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant - Saber analitzar textos literaris a partir de procediments discursius, estilístics i lexicals. - Saber reconèixer diferents tipus de textos literaris.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Lectura exploratòria Text de Le Point, nº 1000, 1991 "La politique. Le livre, une étape obligatoire de l'ascension politique".
Els indicis externs per la comprensió. El paratexte.
Construcció del significat global.
Els matisos dins de les paraules Text de Madame Bovary de G. Flaubert.
Propietats gramaticals.
Propietats demàntiques.
Temes i camps lexicals Text de l'avare de Molière.
Nocions de camp lexical.
Del camp lexical a l'idea.
Les marques de l'afectivitat Text de Le testament de F. Villon.
Marques del juici personal.
Sentit propi.
Conotacions.
Emocions.
Anàlisi de l'enunciació Article de la revista Sciences humaines, nº 82, 1998 "De la distinction au plaisir".
La funció del contexte per l'anàlisi del text.
La relació del autor amb el lector a través del text.
Els paramètres de la comunicació per la comprensió d'un text.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

Mercandiers-Colars, C. Analyse littéraire. Paris, Armand Colin, 2005.

Calas, F. ; Charbonneau, D. Méthodologie du commentaire stylistique. Paris, Armand Colin, 2005.

Sancier Chateau, Anne. Analyses stylistiques. Paris, Armand Colin, 2005.

Argot Dutard, F. La linguistique littéraire. Paris, Armand Colin, 2005.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent