DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general Conèixer les tècniques d'investigació social. Conèixer les tècniques de mostreig més habituals. Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixer els components psicosocials de les relacions interpersonals i en les relacions de l'individu i dels grups amb l'entorn. A5
B4
B5
B9
C1
Conèixer els principis i els procediments d'avaluació i intervenció psicosocial. A8
A11
B2
B3
B4
C2
C3
Identificar i avaluar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos psicosocials . A15
B9
B20
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció. Elements introductoris
2. Metodologia d'enquestes. 2.1. Definició de conceptes.

2.2. Format de preguntes.

2.3. Criteris de redacció d'ítems.

2.4. Tècniques de mostreig aleatori i no aleatori.

2.5. Criteris en la selecció de la mostra.
3. Metodologia d'observació. 3.1. Observació sistemàtica.

3.2. Observació no sistemàtica.

3.3. Sistemes de registre d'observació.

3.4. Fiabilitat de l'observació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 15 30
Pràctiques a través de TIC
5 25 30
 
Atenció personalitzada
10 10 20
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició dels treballs a realitzar a l'assignarura
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes i continguts referenta a l'avaluació psicosocial i a l'anàlisi que composen cada una de les tres unitats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis a l'aula
Pràctiques a través de TIC Anàlisi de diversos supósits amb dades facilitades pel professor amb el paquest estadístic SPSS.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Descripció
Totories personalitzades en horari d'atenció del professor

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Assitència a un 90% de les classes presencials Fins a 2 punts
Atenció personalitzada Assitència a una sessió de tutoria Fins a 1 punt
Altres

Exercici Pràctic individual

Fins a 7 punts
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El programa teòric s'avaluarà mitjançant dies proves escrites que tindràn un valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10). Per superar aquesta part s'exigeix una qualificació minima de 3,5 punts. Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 1,5 punts i a la part de practiques de 3,5 punts Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte. Segona convocatòria: Examen tipus test amb els continguts de l'assignatura


Fonts d'informació

Bàsica

Martínez Martín, V. C. (2004) Diseño de encuestas de opinión. Madrid. RAMA.

Rojas Tejada, A.; Fernández Prados, J. i pérez Meléndez, C. (1998) Investigar mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid. Síntesis.

Salkind, N.J. (1998) Métodos de investigación. México. Prentice Hall.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOESTADÍSTICA/11161003
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent