DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Conèixer el valor i la utilitat dels mètodes qualitatius per a l'anàlisi del comportament psicosocial.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
1. Els mètodes qualitatius Fonaments dels mètodes qualitatius. Les ciències socials comparades amb les ciències naturals. Perfil i abast dels mètodes qualitatius.
2. L'observació participant i l'entrevista L'observació participant. L'entrevista. Preparació i realització de les entrevistes.
3. L'observació documental Transcripcions i documents. Documents micro i macro textuals.
4. L'anàlisi de contingut Selecció de material i mostratge. Unitats d'anàlisi. Vies i criteris de categorització. Construcció, estructura i funció d'un sistema de categories AC. La mesura en l'anàlisi de contingut.
5. L'anàlisi de la conversa, l'anàlisi del discurs i l'anàlisi de les narracions Anàlisi de la conversa i etnometodologia. Regularitats de la conversa. Aproximació al concepte de discurs. Aspectes clau del discurs. Anàlisi del discurs en psicologia social. Narracions i vida social. Característiques de la narració.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà els estudiants via moodle i via tutories personalitzades en horaris prèviament convinguts via mail

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assignatura s'avaluarà amb un examen final d'opció múltiple de 50 o 60 ítems amb 3 o 4 opcions de resposta.


Fonts d'informació
Bàsica Riba, C.E., La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament., Editorial UOC, Barcelona
Gil, A. i Vitores. A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona

Riba, C.E. (2007) La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament. Barcelona: Editorial UOC

Gil, A. i Vitores. A. (2009).Comunicació i Discurs. Barcelona: Editorial UOC.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent