DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) HISTÒRIA D'AMÈRICA II Codi 12082021
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
CASANOVAS CODINA, JOAN
Adreça electrònica joan.casanovas@urv.cat
Professors/es
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Les assignatures troncals Història d'Amèrica I i II, conjuntament, ofereixen una visió panoràmica de la història d'Amèrica, centrant-se en Amèrica Llatina i el Carib (però incloent tot el continent), des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Història d'Amèrica I i II, prestaran especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social al continent Americà, i en l'aparició i transformació de l'Estat. En el quadrimestre de tardor, Història d'Amèrica I se centrarà el període pre-colombí i l'etapa de la Conquesta fins el darrer terç del segle XVI. En el segon quadrimestre, Història d'Amèrica II, l'assignatura se centrarà en la història colonial i contemporània d'Amèrica Llatina i el Carib. Estudiarem el període colonial a Hispanoamèrica i el Brasil, posant especial atenció a les diverses formes de treball (ja sigui lliure o no lliure), les estructures socials que derivaren d'aquestes relacions, i els mecanismes de control i administració colonials. En una tercera i darrera secció, l'assignatura se centrarà en l'etapa contemporània. En primer lloc analitzarem el complex procés que dugué les colònies iberoamericanes a independitzar-se (o seguir lleials a la metròpoli), i els problemes amb que es trobaren les naixents repúbliques. A continuació examinarem la consolidació d'aquests estats als segles XIX i XX, i finalment l'impacte del cada cop més intens pes dels EE.UU. a la regió fins la fi de la Guerra Freda. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa colonial a la contemporània, així com la consolidació dels estats americans. Per entendre aquesta gran ruptura, examinarem els trets principals que permeten entendre l'evolució històrica de cada una d'aquestes etapes, tenint en compte els factors socials, econòmics, polítics i fins i tot ecològics o naturals en general. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la contemporània. A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C4
Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes A1
A2
A3
A6
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
C3
C4
C5
Entendre l'impacte del neo-colonialisme i les relacions Nord-Sud al segle XX A1
A2
A4
A9
B1
B2
B5
C3
C4
C5
Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton. A2
A4
B2
B3
B4
B5
B6
C3
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció Introducció a la història colonial
L'etapa colonial 1. Església i conquesta
2. Demografia
3. Societat colonial
4. Administració colonial
5. Economia colonial
6. El Brasil colonial i la penetració nord-europea
7. L'economia i el reformisme borbònic
L'etapa contemporània 1. L'era de les revolucions atlàntiques, de la Revolució Americana a la Revolució Haitiana.
2. Les independències hispanoamericanes
3. Brasil: de la independència a la República.
4. La post-independència: l'economia, l'oligarquisme i el caudillisme
5. L'expansió de l'economia exportadora.
6. La fi de l'imperi espanyol al Carib.
7. La Revolució Mexicana
8. L'era de la política de masses (segle XX). Les transformacions polítiques de la dècada de 1930 a 1950.
9. Cuba, de colònia a estat socialista.
10. Cuba a l'era revolucionària

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 8 12
 
Sessió Magistral
40 40 80
Treballs
13 26 39
Estudis previs
4 0 4
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
4 0 4
 
Atenció personalitzada
2 1 3
 
Proves de desenvolupament
1 6 7
Proves objectives de preguntes curtes
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Explicació dels continguts de l'assignatura
Treballs Introducció a l'assignatura
Estudis previs Les sessions teòriques es complementaran amb la lectura del llibre:
Malamud, C.: Historia de América. Madrid: Alianza editorial, 2005.

Els capítols que l'alumne haurà de llegir són els següents:
Etapa colonial:
1. Cap. 5
2. Cap. 6
3. Cap. 7
4 i 5: Cap. 8, 9 i 10.
6. Cap. 10 i 11
7. Cap. 12

Etapa contemporània:
1, 2 i 3. Cap 14-15
4. Cap 16-17.
5 i 6. Cap. 18.
8. Cap 19-20.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les pràctiques de l'assignatura consistiran en la visualització de pel·lícules i documentals sobre algun dels temes que s'estiguin tractant a l'aula, per tal de complementar les sessions magistrals. Es requerirà la presentació d'un comentari d'un full o dos per tal que l'alumne pugui ser avaluat amb l'avaluació contínua.

Alguns dels materials seran:

- "Yo la peor de todas", M.L. Bemberg (1993)
- Dos reportatges sobre produccions colonials llatinoamericanes.

Atenció personalitzada
 
Estudis previs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Activitats Introductòries
Descripció
Setmanalment, el curs tindrà un hora de tutoria, en el que els alumnes, ja sigui de forma individual o col·lectiva, tractaran amb el professor sobre l'evolució del seu treball i aprenentatge del curs.

Avaluació
  Descripció Pes
Activitats Introductòries Debats i participació 10%
Proves de desenvolupament De dos o quatre temes, s'en triarà un per a fer un petit assaig dels continguts de l'assignatura 40%
Proves objectives de preguntes curtes Caldrà triar 5 dels 10 conceptes, donant una informació clara. 10%
Altres

Assignacions escrites

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Carlos Malamud, Historia de América, Alianza, 2005

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA D'AMÈRICA I/12082020
 
Altres comentaris
"MODDLE" (https://moodle.urv.cat/) i CORREU ELECTRÒNIC: A través del programa "Moodle" s'assignaran tasques i s'accedirà a materials i informació important per l'assignatura (https://moodle.urv.cat/)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent