DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Codi 12082022
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També conèixer i dominar amb rigor les bases, els conceptes fonamentals i la terminologia propis del coneixement històric.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
La història d'avui Utilitat de la història. Història, perquè? Relació entre història i poder. La història i els mitjans de propaganda.
Els protagonistes de la història L'individu i la societat. El concepte de l'altre. Els silencis de la història.
La construcció del fet històric El terme i el concepte d'història. La matèria de la història. El mètode històric. Classes de fets històrics. Objectivitat i subjectivitat.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica


- ARON, R., Dimensiones de la conciencia histórica, Madrid, 1982.

- BLOCH, M., Introducción a la historia, México, 1958.

- BRAUDEL, F., La historia de las ciencias sociales, Madrid, 1968.

- FEBVRE, L., Combates para la historia, Barcelona, 1971.

- FONTANA, J., Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, 1982.

- PAGÈS, P., Introducción a la historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos, Barcelona, 1983.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II/12082023


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA/12082017
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent