DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Codi 12082023
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També s'exposa l'evolució en la historiografia des d'abans de l'existència de la història fins a l'actualitat, assenyalant les darreres tendències historiogràfiques.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
L'evolució historiogràfica Des del mite a l'edat moderna. El segle XIX. De l'escola dels Annals als nostres dies. Les darreres tendències. La historiografia catalana.
Les fonts de la història Tipologia i classificacions. Models d'investigació. Tècniques d'investigació amb fonts escrites i no escrites.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

- ARON, R., Dimensiones de la conciencia histórica, Madrid, 1982.

- BLOCH, M., Introducción a la historia, México, 1958.

- BRAUDEL, F., La historia de las ciencias sociales, Madrid, 1968.

- FEBVRE, L., Combates para la historia, Barcelona, 1971.

- FONTANA, J., Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, 1982.

- PAGÈS, P., Introducción a la historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos, Barcelona, 1983.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA/12082017
TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I/12082022