DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LES DONES A L`EDAT MITJANA Codi 12082250
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Adreça electrònica coral.cuadrada@urv.cat
Professors/es
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web
Descripció general L'assignatura preten acostar a l'alumnat a la problemàtica del món femení a l'edat mitjana, vist des dels punts més diversos, socials, jurídics o econòmics. Alhora es refexionarà sobre les fonts existents del coneixement del tema, ja siguin escrites, iconogràfiques o procedents de restes materials.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Saber les aportacions generals de la història de les dones, en particular a l'edat mitjana A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B13
B14
B20
B26
C2
C3
2. Conèixer els estudis empírics més recents A4
A5
A6
B6
B7
B10
B12
B13
C2
3. Estar al corrent dels desenvolupaments temàtics que fan referència als aspectes dels continguts de l'assignatura A4
A6
A9
B2
B3
B7
B11
B15
C3

Continguts
Tema Subtema
1 La por a la paraula
2 La impossició del silenci
3 La feminitat: Eva i Maria
4. El moviment i la violència sexuada
5. El treball i la cura dels altres
6. Els sentiments: l'amor, el matrimoni i la maternitat
7. La vida quotidiana: els espais privats i publics
8. Biografies de dones
9. Anàlisi de fonts històriques: necessitats primàries, espai, temps, família, sentiments.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
 
Sessió Magistral
0 0 0
 
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral

Atenció personalitzada
 
Activitats Introductòries
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Activitats Introductòries
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Treball de curs i altres activitats que propossi la professora Examen teòric i pràctic


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es donaran a l'inici del curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent