DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) HISTÒRIA DEL FRANQUISME Codi 12082263
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Adreça electrònica joanmaria.thomas@urv.cat
Professors/es
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Web
Descripció general El curs es concep com a complement de l’assignatura Història de les Formacions Socials -II però també com a unitat docent independent. S’hi estudiaran, a través de classes teòriques, discussions i lectures, cinc temes fonamentals de la Història de les èpoques citades. Tot i que els temes són nous, a través del seu estudi s’aprofundiran aquells coneixements bàsics i fonamentals ja adquirits anteriorment. El curs posarà l’accent en l’explicació i seguiment de debats per tal d’habituar a l’alumne a qüestionar el coneixements, a posicionar-se en les controvèrsies i a preparar-se per a abordar la producció de coneixements propis. El temes i debats a estudiar combinaran diversos nivells: des d’alguns de contingut més teòric (nacionalismes, per exemple) a d’altres més lligats als fonaments del món actual (controvèrsies sobre la Segona Guerra Mundial) o als antecedents immediats de l’Espanya actual (El debat sobre la naturalesa del règim franquista). Tot i l’anterior, serà un objectiu general del curs lligar els debats i conceptes objecte de treball amb la realitat mundial actual.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Que l'alumne comprengui els processos de debat en historiografia A1
Que l'alumne aprengui a posicionar-se en els debats B6
Que l'alumne sigui capaç de comprendre els textos analitzats A4
Que l'alumne sigui capaç d'exposar els seus punts de vista amb rigor i claredat B1

Continguts
Tema Subtema
Introducció- Justificació dels temes. -
El debat sobre la naturalesa del Règim. -
Els antecedents: La II Republica. -
La guerra civil.
El cami de Franco cap al poder.
L'estado campamental.
Els origens de la feixistitzacio durant la GC.
L'etapa algida del proces de feixistitzacio.
El Regim durant els anys de la 2ªGM.
La primera desfeixistitzacio.
L'etapa nacional-catòlica.
el pla d'estabilitzacio.
Tecnocracia i desarrolisme.
El final del Règim.
-

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 15 45
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 10 20
Debats
8 30 38
Pràctiques a través de TIC
0 4 4
Treballs
0 10 10
 
Atenció personalitzada
11 0 11
 
Proves de desenvolupament
5 15 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats destinades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes, i presentació de l’assignatura
Justificació de l’assignatura, justificació dels temes escollits. Explicació del sistema de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura: breu introducció per a cada tema.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aclariment de dubtes sobre les lectures i conceptes objecte de debat per part del professor
Debats Els ponents de cada tema presenten les seves conclusions que són objecte de debat per tots els alumnes
Pràctiques a través de TIC Recerca a Internet de materials complementaris.

Utilització d'eines com internet per a la cerca de materials de debat o de lligam entre debats i l'actualitat de les problemàtiques analitzades. Utilització de llistes de discussió en els debats.
Treballs Elaboració de treballs. Lectura i anàlisi en profunditat d'un dossier de textos historiogràfics per a cada tema del programa.

Atenció personalitzada
 
Debats
Pràctiques a través de TIC
Atenció personalitzada
Descripció
A realitzar individualment per a comentar aspectes concrets sobre treballs de l’alumne, exàmens, etc.

Avaluació
  Descripció Pes
Debats Lectura obligatoria. Exposicio a classe 40%
Pràctiques a través de TIC Proves de compliment de recerca de materials a la xarxa o d'altre tipus.
Es comptabilitza juntament amb l'assistència
-
Proves de desenvolupament On l’alumne haurà de demostrar la comprensió dels conceptes fonamentals i debats relacionats amb cada tema 50%
Altres

Recerca de materials a la xarxa i assistència

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Proves de comprensió i seguiment de lectures: 50% Participació com a ponent en els debats i participació sense ponències, i en llistes de discussió: 40% Proves de compliment de recerca de materials a la xarxa o d'altre tipus: 10%


Fonts d'informació

Bàsica

Es facilitarà un dossier de treball a classe.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent