DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I Codi 12083207
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
ISLA FREZ, AMANCIO
Adreça electrònica amancio.isla@urv.cat
Professors/es
ISLA FREZ, AMANCIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Coneixement de les transformacions socials i econòmiques i de las formes de poder del periode

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Assolir els coneixements adequats respecte el període històric que s'estudiarà. A1
A2
A9
Entendre les diferents visions que han existit al llarg del temps sobre l'història medieval de la península ibèrica. A4
A5
B6
B25
Tenir capacitat per construir un discurs coherent sobre diferents aspectes de l'assignatura, així com dels recursos que s'empren en la recerca històrica. B1
B2
B3
B6
B10
B25
C1
C5

Continguts
Tema Subtema
1.- El fin del Imperio en Hispania. . - Hispania en los siglos IV y V.
- La cristianización
- La conflictividad: priscilianismo y la bagauda.
2.- Las invasiones "bárbaras". - Los visigodos en Oriente.
- Las invasiones “bárbaras”en Hispania.
- El reino de Tolosa
3. El reino visigodo arriano. -El “protectorado” ostrogodo
-La conquista bizantina
-El reino suevo
-La época de Leovigildo
4. El Reino visigodo de Toledo - La conversión
- El fin del dominio imperial
- Los reinados de Chindasvinto y Recesvinto
- Los reinados de Wamba y Ervigio y el conflicto monarquía aristocracia.
- El fin del reino de Toledo
5. La organización social. - La población
- Las clases sociales
- La administración del reino
- La feudalización del reino visigodo
6. La Iglesia y la cultura visigodas - La evolución religiosa
- La Iglesia episcopal
- El monacato
7. La conquista musulmana y el Emirato. -La conquista musulmana
- Los valíes dependientes y las guerras civiles.
-Los omeyas: el emirato independiente.
8. El Califato Omeya. La sociedad andalusí. - Abd al-Rahman III y la proclamación califal.
- Al-Mansur y sus sucesores.
- La población.
- Administración y fiscalidad
9. El reino astur - Orígenes del reino
- La teoría de Despoblación del Valle del Duero
- Consolidación y expansión: de Alfonso II a Alfonso III
10. El reino asturleonés - El enfrentamiento monarquía aristocracia
- La organización del reino
- Aristocracia y campesinado
- Inmunidad y fiscalidad
11. Navarra hasta el siglo XI - Orígenes del reino
- El siglo X
- El reinado de Sancho el Mayor

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
45 54 99
Seminaris
15 30 45
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de Desenvolupament
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels problemes del periode
Sessió Magistral Explicació de la matèria a classe.
Seminaris Participació en seminaris en què es comentaran textes històrics, articles i llibres.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Seminaris
Proves de Desenvolupament
Descripció
Atenció i aclariment dels dubtes de l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Assistència i participació a classe. 10%
Seminaris Participació en seminaris on es comentaran textes històrics, llibres i articles.
Comentari de text
25%
Proves de Desenvolupament Dues proves, la primera a la meitat del quadrimestre (aquesta amb material) i l'altra al final. 65%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Arce, J., Bárbaros y romanos en Hispania, 400-507, M. Pons, Madrid, 2005
Thompson, E.A., Los godos en España, Alianza, Madrid, 1971
King, P.D., Derecho y sociedad en el reino visigodo, Alianza, Madrid, 1981
Collins, R., La conquista árabe (711-797), Crítica, Barcelona, 1991
Manzano, E., Conquistadores, emires y califas. Los Omeyas y la formación de al-Andalus, Crítica, Barcelona, 2006
Isla, A., La Alta Edad Media. Siglos VIII-XI, Síntesis, Madrid, 2002
Salvatierra, V. y Canto, A., Al-Andalus. De la invasión al califato de Córdoba, Síntesis, Madrid, 2008

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II/12083208

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ/12081007

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA/12083206