DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANTROPOLOGIA POLÍTICA Codi 12102008
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
DI GIACOMO ., SUSAN M
Adreça electrònica susanm.digiacomo@urv.cat
Professors/es
DI GIACOMO ., SUSAN M
Web
Descripció general Conèixer els principals aspectes de l'Antropologia Política Ús de les perspectives de l'A.P. per a l'anàlisi de les realitats sòcio-polítiques

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els principals aspectes de l'Antropologia Política A1
A2
A3
B1
B3
B4
B6
B7
C2
C5
Ús de les perspectives de l'A.P. per a l'anàlisi de les realitats sòcio-polítiques A4
A5
A6
B5
B8
B9
B11
C3
C4

Continguts
Tema Subtema
I. Un marc teòric I.1. Conceptes bàsics
I.2. El desenvolupament de l'A.P.
II.El poder i les seves racionalitzacions II.1. Estratificació social i sistemes polítics
II.2. El poder i el privilegi
II.3. Poder formal i informal
II.4. L'Estat: algunes consideracions
III. Tema monogràfic Tema a escollir al principi de curs

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
 
Sessió Magistral
20 40 60
Debats
12 12 24
Seminaris
12 12 24
Treballs
4 4 8
Resolució de problemes, exercicis
12 12 24
 
Atenció personalitzada
4 4 8
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'àmbit i mètodes principals de l'assignatura
Sessió Magistral Classes magistrals d'introducció a l'asignatura
Debats Pràctiques "d'anàlisi documental" (articles i pel.licules)
Seminaris Seminaris pràctics, on es discutiran les activitats proposades prèviament
Treballs Realització d'una recensió, d’uns 5 folis, dels llibres de R.Bartra (1985), Z.Bauman (1999) o bé de N.García-Canclini (1999), que es troben a la bibliografia general

Elaboració d’una síntesi final sobre l’assignatura,
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi d’un cas pràctic

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Es tracta de discutir amb els estudiants, principalment, les qüestions relacionades amb els diferents treballs que han de realitzar al llarg del curs.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Un assaig temàtic 30%
Resolució de problemes, exercicis Una recensió 30%
Altres

Intervencions a classe

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Balandier, G., Antropología Política, Península, 1969
Krader, L. - I. Rossi, Antropología Política, Anagrama, 1982
Gledhill, J., El poder y sus disfraces, Bellaterra, 2000
Clastres, P., Investigaciones en Antropología Política, Gedisa, 1980
Bartra, R., Les xarxes imaginàries del poder polític, Empúries, 1985

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent