DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Codi 12121116
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ZARAGOZA GRAS, MARIA JOANA
Adreça electrònica majoana.zaragoza@urv.cat
Professors/es
ZARAGOZA GRAS, MARIA JOANA
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes teòrics. Importància i especificitat del cas grec. 1.A. Literatura, literarietat i mimesi.
1.B. El concepte de gènere: emissor, ocasió i públic; oralitat i escriptura.
1.C. L'establiment dels gèneres literaris grecs: definició interna (intertextualitat) i externa (teoria literària antiga)
2. Orígens i desenvolupament dels gèneres literaris grecs 2.A. L'èpica.
2.B. La lírica.
2.C. El drama: tragèdia i comèdia.
2.D. Els gèneres en prosa: història, filosofia, oratòria, literatura tècnica.
2.E. La novel·la.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
30 60 90
Presentacions / exposicions
12 36 48
Pràctiques de camp/sortides
4 0 4
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
2 2 4
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i recollida d'informació sobre els coneixements previs dels alumnes
Sessió Magistral Exposició de la part teòrica del programa
Presentacions / exposicions Presentació de temes i/o lectures prèviament preparats pels alumnes, sobre els quals es realitzarà una discussió a classe.
Pràctiques de camp/sortides Programació d'una sortida a una representació, projecció o exposició relacionades amb el temari.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Presentació de les bases de dades i altres recursos telemàtics disponibles sobre literatura grega i tradició clàssica.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
Presencial: Horari d’atenció a l’alumne (serà penjat a principis de curs en el despatx del professor)
Virtual: Comunicació a través de l’espai Moodle de l’assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Avaluació contínua: assistència i participació a les classes. 40%
Proves de desenvolupament Examen final sobre els temes del programa i les lectures realitzades. 60%
Altres

De manera optativa, l'alumne pot realitzar un treball monogràfic tutoritzat pel professor al llarg del curs. En aquest cas, l'alumne pot decidir com distribuir el 60% restant de la qualificació entre l'avaluació contínua i l'examen final o bé quedar exempte d'un dels dos modes d'avaluació (contínua o examen).

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Bobes, M.C. et alii, Historia de la teoría literaria. I: La Antigüedad Grecolatina, Madrid: Gredos 1995.

Cambiano, G./Canfora, L./Lanza, D. (ed.), Lo spazio lette­rario nella Grecia anti­ca, 5 vols., Roma: Salerno 1992/95.

Gentili, B., Poesía y público en la Grecia antigua. De Homero al siglo V. Barcelona: Quaderns Crema 1995.

Guzmán Guerra, A., Introducción al teatro griego, Madrid: Alianza 2005.

Havelock, E.A, Prefacio a Platón, Madrid: Visor 1994.

López Férez, J.A. (dir.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra 1988.

Miralles, C., Homer, Barcelona: Empúries 2005.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent