DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LITERATURA LLATINA Codi 12121117
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ALCINA ROVIRA, JUAN FRANCISCO
Adreça electrònica juanfrancisco.alcina@urv.cat
Professors/es
ALCINA ROVIRA, JUAN FRANCISCO
Web
Descripció general Curs introductori de literatura llatina

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements bàsics sobre els instruments bibliogràfics de la matèria i aprendre a utilitzar-los A17
B1
B2
B4
C2
Conèixer els trets característics dels gèneres literaris i saber analitzar-los A14
A15
A17
B1
B2
C5
Aprofondir aquests coneixements en una selecció d'autors llatins i ser capaç de comentar un text d'aquesta selecció A14
A15
A17
B4
B9
C5
Cooperar en un grup de traball sobre aquesta matèria A15
A17
B2
B9
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Aspectes generals. Bibliografia. 1.1. Literatura romana i llatina
1.2. Els gèneres.
1.3. Instruments bibliogràfics.
2. Gèneres en prosa. 2.1. Tàcit en la historiografia romana.
2.2. La novel·la: El Satiricó.
3. Gèneres en vers. 3.1. Orígens del teatre i els seus gèneres.
3.2. L'oda horaciana.
3.3. Èpica virgiliana: reacció al model virgilià i imitacions.
3.4. Originalitat de l'elegia llatina.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
6 6 12
 
Sessió Magistral
25 50 75
Treballs
6 24 30
Presentacions / exposicions
4 12 16
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
2 12 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Aspectes generals de l'assignatura i grans instruments de bibliografia bàsica.
Sessió Magistral Exposició de continguts del temari i referències bibliogràfiques específiques.
Treballs Estratègies encaminades a despertar l'interès de l'alumne per qualsevol aspecte relacionat amb l'assignatura, que canalitzarà en la realització d'un assaig. Metodologia per fer un treball científic.
Presentacions / exposicions Exposició per part de l'alumne de continguts que complementin aspectes relacionats amb el temari.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Aclariment de qüestions particulars. Tutoria de treballs i de lectures.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització d'un assaig. 60%
Presentacions / exposicions Exposició de temes encarregats. 10%
Proves de desenvolupament Pràctiques i exercicis escrits 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: Revisió de l'assaig (si escau), i realització d'una prova escrita (si escau), en funció del nivell assolit en la primera convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica Kenney, E.J.-Clausen, W.V. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. 2: Literatura Latina, Gredos, Madrid 1989
Millares Carlo, Agustín, Historia de la literatura latina, FCE, México DF. 1995
Albrecht, Michael von, Historia de la Literatura Latina, Herder, Barcelona 1999
Codoñer, Carmen (ed.), Historia de la Literatura Latina, Cátedra, Madrid 1999
Gómez Pallarés, Joan, Studiosa Roma. Los géneros literarios en la cultura romana, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2003
Harrison, S. (ed.), A Companion to Latin Literature, Blackwell, Oxford 2005

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANÍSTICA/12122233

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LITERATURA GREGA/12121115

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
LLATÍ/12121003
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent