DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Codi 12122221
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
SALES DE LA CRUZ, MÒNICA
Adreça electrònica monica.sales@urv.cat
Professors/es
SALES DE LA CRUZ, MÒNICA
Web
Descripció general Estudi de la comunicació artística narrativa en petit grup.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories que històricament ha desenvolupat el folklore. A1
A3
A4
A7
B4
B5
C5
Identificar i interpretar missatges folklòrics. A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
C5
Conèixer els mètodes específics per a l'estudi del folklore. A7
A12
B3
B11
C5
Desenvolupar uns hàbits de treball científics. A13
A14
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
C2

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció: cinc propostes teòriques sobre la comunicació artística interactiva (acte comunicatiu i acte de parla, popularitat, tradicionalitat, oralitat, folklore).
2. Equívocs: folklore, arxivística folklòrica, folklorisme.
3. Rumors i llegendes.
4. Rondalles.
5. Humor narratiu.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
10 10 20
Seminaris
12 24 36
Resolució de problemes, exercicis
30 60 90
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del programa de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Seminaris Debat on line a partir d'una sèrie de lectures i audició d'enregistraments.
Resolució de problemes, exercicis Lectura i comentari d'articles i capítols de llibre referits als temes tractats en el curs.

Atenció personalitzada
 
Seminaris
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Comentaris sobre les pràctiques i els exercicis realitzats per l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Presentació d'un treball de curs. 50%
Resolució de problemes, exercicis Informes escrits de les pràctiques dutes a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Finnegan, Ruth (1992): Oral tradition and the verbal arts: A guide to research practices. Londres: Routledge.

Genette, Gérard (1993): Ficción y dicción. Barcelona: Lumen. (Fiction et diction. París: Seuil 1991.)

Grup de Recerca Folklòrica d’Osona; Josep M. Pujol, coord. “Benvingut/da al club de la sida” i altres rumors d’actualitat. Temes d’Etnologia, 5. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio­nal Catalana 2003.

Kapferer, Jean-Noël (1989): Rumores. Barcelona: Plaza & Janés.

Martí, Josep (1996): El folklorismo: Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.

Oriol, Carme (2002): Introducció a l'Etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.

Oriol, Carme i Josep M. Pujol (2009): web RondCat [http://sre.urv.cat/rondcat]

Payrató, Lluís. El català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. Biblioteca Lingüística Valenciana. València: Servei de Publicacions de la Universitat 1996.

Prats, Llorenç, Dolors Llopart i Joan Prat (1982): La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institucions 1853-1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.

Roviró, Ignasi( 1992): “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica”. Ausa nº 128–129: 71–104.

Sánchez Carretero, Cristina i Dorothy Noyes (2000): Performance, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa.

Tuson, Amparo (1995): Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries 1995.

Uther, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. Folklore Fellows Communications. 284-286. 3 vols. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ETNOPOÈTICA/12121106
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent