DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Codi 12122221
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
Adreça electrònica carme.oriol@urv.cat
Professors/es
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
Web
Informació rellevant Estudi de la comunicació artística narrativa en petit grup amb una introducció a les teories i els mètodes del folklore.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories que històricament ha desenvolupat el folklore.
Identificar i interpretar missatges folklòrics.
Conèixer els mètodes específics per a l'estudi del folklore.
Desenvolupar uns hàbits de treball científics.

Continguts
Tema Subtema
1. Història del foklore català. 1.1. L'etapa romàntica
1.2. Els inicis del segle XX
1.3. La postguerra
1.4. Dels anys 60 del segle XX als nostres dies
2. Els mètodes d'estudi del foklore. 2.1. El mètode històrico-geogràfic.
2.2. L'estructuralisme.
2.3. La perspectiva contextual i funcional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
10 10 20
Seminaris
12 24 36
Resolució de problemes, exercicis
30 60 90
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del programa de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Seminaris Debat a l'aula a partir d'una sèrie de lectures i audició d'enregistraments.
Resolució de problemes, exercicis Lectura i comentari d'articles i capítols de llibre referits als temes tractats en el curs.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Seminaris
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Comentaris sobre les pràctiques i els exercicis realitzats per l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Presentació d'un treball de curs. 50%
Resolució de problemes, exercicis Informes escrits de les pràctiques dutes a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Dundes, Alan (1965): The study of folklore. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Finnegan, Ruth (1992): Oral tradition and the verbal arts: A guide to research practices. Londres: Routledge.

Genette, Gérard (1993): Ficción y dicción. Barcelona: Lumen. (Fiction et diction. París: Seuil 1991.)

Grup de Recerca Folklòrica d'Osona i Josep M. Pujol (2002): "Benvingut/da al club de la SIDA" i altres rumors d'actualitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Hobsbawm, Eric J.; i Terence Ranger (1989): L’invent de la tradició. Vic: Eumo. (The invention of tradition. 2ª ed. Cambridge: Cambridge U. P. 1992.)

Kapferer, Jean-Noël (1989): Rumores. Barcelona: Plaza & Janés.

Martí, Josep (1996): El folklorismo: Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.

Oriol, Carme (2002): Introducció a l'Etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.

Oriol, Carme; i Josep M. Pujol (2003): Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya

Oriol, Carme i Josep M. Pujol (2008): Index of Catalan Folktales. Helsinki: Soumalainen Tiedeakatemia.

Oriol, Carme i Josep M. Pujol (2009): web RondCat [http://sre.urv.cat/rondcat]

Prats, Llorenç, Dolors Llopart i Joan Prat (1982): La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institucions 1853-1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.

Roviró, Ignasi( 1992): “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica”. Ausa nº 128–129: 71–104.

Pisanty, Valentina (1995): Cómo se lee un cuento popular. Barcelona: Paidós [ed. original en italià 1993].

Sánchez Carretero, Cristina i Dorothy Noyes (2000): Performance, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa.

Tuson, Amparo (1995): Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries 1995.

Uther, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. Folklore Fellows Communications. 284-286. 3 vols. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura d'Etnopoètica.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent