DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Codi 12122225
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.corretger@urv.cat
Professors/es
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
Web
Descripció general Estudi dels principals corrents i autors de la crítica literària catalana emmarcada en la universal. Pràctica en el coneixement i valoració dels textos crítics.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
A3
A5
A12
A14
A15
A18
B3
B9
B11
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Primeres manifestacions de la crítica al segle XIX:

1.1. Dissidència progressista: Balaguer, Cortada, Güell
1.2. La sistematització de la crítica i la gestació de la novel·la: Josep Yxart i Joan Sardà a La Renaixença i altres òrgans de premsa
2. La crítica modernista. Escriptors, crítics i teòrics:

2.1. L’Avenç: Massó i Torrents, D. Perès, Jaume Brossa
2.2. El messianisme i el vitalisme de Catalònia: Pérez-Jorba
2.3. L’eclecticisme de Joventut
2.4. El Poble Català: Prudenci Bertrana, Gabriel Alomar, Manuel de Montoliu, Cebrià de Montoliu, Diego Ruiz…
3. Programa noucentista i plataforma crítica: teories estètiques per a la poesia i la prosa lírica:

3.1. Eugeni d’Ors, Josep Carner, Jaume Bofill i Mates
3.2. Alexandre Plana i l’Antologia dels poetes catalans moderns (1914)
3.3. El grup de La Revista: Josep M. Lòpez-Picó, Joaquim Folguera
3.5. Josep M. Capdevila i La Paraula Cristiana
4. Bases teòriques i crítiques entre els anys vint i la guerra civil:

4.1. Carles Riba, idealisme i crítica
4.2. Marià Manent i Tomàs Garcès, crítics de llarga continuïtat
4.3. J.V. Foix, visions crítiques avançades
4.4. Els crítics de l’avantguarda: Carbonell, Gasch. Montanyà
4.5. La Publicitat, la Revista de Catalunya, L’Opinió, El Matí, La Nau i la crítica
4.6. Carles Soldevila: continuïtat crítica
4.7. Domènec Guansé: represa de la novel•la i canon
5. Publicacions republicanes i crítica: La Rambla, Mirador

5.1. Model de novel•la, guiatge del lector, mercat literari i crisi del llibre
5.2. Rosa M. Arquimbau, Irene Polo, Anna Murià i altres periodistes independents
5.3. La crítica literària professional: Armand Obiols, Ramon Esquerra, Just Cabot, Domènec Guansé, Rafael Tasis
6. La represa en la postguerra:
6.1. El realisme històric: Joaquim Molas i Josep M. Castellet
6.2. Un altre punt de vista: Joan Triadú, antòleg de poesia i divulgador de la novel·la i la poesia de postguerra
6.3. Maurici Serrahima i Joan Teixidor
6.4. Crítics de poesia: Joan Ferrater, Jaume Bofill i Ferro, Josep Romeu i Figueras
6.5. Destino: gresol de crítica entre els 50 i els 70
6.6. Activista cultural i crític: Albert Manent
6.7. Joan Fuster, crític subtil i historiador de la literatura
6.8. Crítics i escriptors: el progrés de la novel·la envers els gèneres.
6.9. Revistes dels 80 i els 90: Serra d'Or. Els Marges. Faig, Cultura, Saber, Lletra de Canvi
6.10. Sistematitzacions generacionals dels novel·listes: Àlex Broch
7. La crítica dels noranta i del segon mil·leni:
7.1. Crítica especialitzada: Estudis Romànics, Els Marges, Serra d’Or, Revista de Catalunya, Caràcters, L’Espill, Afers, i altres
7.2. Crítica en premsa: Avui, Quadern de Catalunya d’El País, Presència (El Punt)
7.3. Darreres tendències i polèmiques crítiques
7.4. Projecció social de l’intel•lectual i crític en l’actualitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
35 70 105
Presentacions / exposicions
2 4 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 10 20
Treballs
0 15 15
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Diàleg de tempteig a classe per situar alumnat i professora davant les propostes de l'assignatura.
Sessió Magistral Exposició per part de la professora dels continguts especificats, sempre amb la possibilitat d'intervenció de l'alumnat.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part de cada alumne o d'un petit grup d'alumnes d'algunes qüestions suggerides per la professora o proposades per l'alumnat a partir dels continguts de les classes magistrals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Treball a l'aula sobre textos crítics proposats per la professora.
Treballs Elaboració personal d'un treball monogràfic pactat entre l'alumne i la professora i tutoritzat de manera individual.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Tutoria personalitzada i guiatge detallat del treball monogràfic de cada alumne durant tota la seva elaboració.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Valoració de l'exposició oral 15%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Seguiment del treball de l'alumne a classe 15%
Treballs Elaboració d'un treball monogràfic tutoritzat 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica


A classe es passarà informació bibliogràfica detallada, concreta i actual de cada tema.

Algunes referències bibliogràfiques genèriques:

Jaume Medina, "La crítica literària i la història de la literatura", dins RIQUER/COMAS/MOLAS, Història de la Literatura Catalana, Vol. XI, Ariel, pp. 285-301

- Tasis, Rafael, Una visió de conjunt de la novel.la catalana, Publicacions de «La Revista», 1935.

 

- Tasis, Rafael, La literatura catalana moderna, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (Aspectes de l'activitat catalana 1), 1937.

 

- Tasis, Rafael, La novel.la catalana, Sagitari (Assaig 1), 1954.

 

- Tasis, Rafael, Un segle de poesia catalana [1833-1953], Ed. Selecta (Biblioteca Selecta 405), 1968.

 

- Guansé, Domènec, De Maragall a l'exili. Assaigs de crítica literària, El Mèdol, Tarragona, 1994.

 

--- Abans d'ara. Retrats literaris, El Mèdol, Tarragona, 1994.

 

- Miquel Dolç, Estudis de crítica literaria. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Publicacions de l'Abadia de Montser­rat, 1994.

 

- Triadú, Joan, La novel×la catalana de postguerra, Ed. 62 (a l'abast 171), 1982

 --- La poesia catalana de postguerra, Ed. 62 (a l'abast 205) 1985.

- Romeu i Figueras, Josep, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Laertes, 1984.

- Teixidor, Joan, Cinc poetes [Maragall, Guerau de Liost, Salvat-Papasseit, Riba i Espriu], Destino, 1969.

- Terry, Arthur, Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix, Espriu, Ed. 62 (a l'abast 208), 1985.

--- Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau, Ed. 62 ( a l'abast 264), 1991.

Alan Yates, Una generació sense novel.la?, Ed. 62, Barcelona 1975.

Carme Arnau, Marginats i integrats en la novel×la catalana (1925-1938), Ed. 62, Barcelona 1987.

 

J. M. Castellet, La hora del lector, Península, Barcelona 2001.

 

Àlex Broch, Literatura catalana dels anys setanta, Ed. 62, Barcelona 1980.---  Literatura catalana dels anys vuitanta, Ed. 62, Barcelona,1991.---  Forma i idea en la literatura contemporània, Ed. 62,Barcelona 1993.

 

Valeriano Bozal (ed), Història de las ideas estéticas, Visor, Madrid,  vol I , 2000  i Vol II,  1999.

 

Dolors Oller,  La construcció del sentit, Empúries, Barcelona 1986

 

 DD.AA., Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions (vol II),  a cura de N. Garolera, Columna,   Barcelona 1995

 

Joaquim Marco, Jaume Pont, La nova poesia catalana. Estudi i antologia,  Ed. 62, Barcelona 1980.

 

Robert Langbaum, La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, Comares, Granada1996 [Londres19571].

 

T.S. Eliot, Sobre poetes i poesia, Columna & Faig, Barcelona 1997 [Londres 19571]

 

Joan Ferraté, Apunts en net, Quaderns Crema, Barcelona 1991

 

  "       "        , Dinámica de la poesía, Seix Barral, Barcelona 1982

 

Pere Ballart, El contorn del poema, Quaderns crema (Assaig, 21), 1998

 

Jordi Julià, Al marge dels versos. Estudis sobre la forma i la percepció poètiques, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999

 

Manuel Guerrero, Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, Empúries, 2001

 

- Manent, Albert, i Crexell, Joan, Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943), Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1988.

 

- Crexell, Joan, El llibre a Catalunya durant la Guerra Civil, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.

 

- Massot i Muntaner, Josep, «La represa del llibre català a la postguerra», Els Marges 17, setembre del 1979.

- Oller, Dolors, La construcció del sentit, Empúries, 1986.

- Friedrich, Hugo, Estructura de la lírica moderna, Seix Barral (Serie Mayor 24), 1974.

 

- Pagnini, Marcello, Estructura literaria y método crítico, Cátedra, Madrid, 1982.

 

- Sullà Enric, Poètica de la narració, Empúries 1985.

 

- Marchese, Angelo i Forradellas, Joaquín, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Ariel, 1986.

 

- DD.AA., Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans [a cura de Narcís Garolera], Curial (Manuals Curial, 5, 6, 8 i 9), 1982 i 1985), 4 volums.

 

- Parcerisas, Francesc, L'objecte immediat, Curial (Biblioteca d'Els Marges 2), 1991.

 

- Benet i Jornet, Josep M., La malícia del text, Curial (Biblioteca d'Els Marges 3), 1992.

 

- Totes les monografies de la col×lecció "Quaderns de navega­ció" dins «Les Naus d'Empúries», d'Editorial Empúries.

Complementària

Recomanacions