DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LITERATURA CATALANA I GÈNERE Codi 12122227
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
PALAU VERGÉS, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.palau@urv.cat
Professors/es
PALAU VERGÉS, MONTSERRAT
Web http://https://moodle.urv.net/moodle0506/course/view.php?id=1758
Descripció general Estudis de dones, gènere i feminismes aplicats a la Literatura Catalana.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
-Conèixer i definir els estudis de dones, gènere i feminismes en relació a literatura catalana. A3
A4
A8
A10
A11
A15
B1
B3
B6
B13
C3
C4
-Comprendre i demostrar la validesa i necessitat dels estudis de dones, gènere i feminismes. A3
A5
A8
A10
A12
B1
B3
B6
B12
B13
C3
C4
-Analitzar i distingir els diferents períodes, escoles teòriques i crítiques i textos internacionals i catalans en aquests estudis. A1
A3
A4
A5
A8
A10
A11
A12
A14
A15
A17
A18
B3
B5
B6
B13
C2
C3
C4
-Analitzar, distingir, comparar i saber jutjar teories i textos internacionals i catalans sobre dones i literatura. A1
A3
A4
A8
A11
A12
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B5
B6
C2
C3
C4
C5
-Adaptar-se a les noves realitats actuals i prendre consciència de la necessitat de visibilització de les autores en la història literària, de les seves aportacions en els textos assagístics i les obres de ficció, de les escoles teòriques i dels estudis de dones, gènere i/o feminismes. A3
A4
A8
A10
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B5
B6
B13
C2
C3
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Dones i cultura 1.1. Imaginari cultural i ordre simbòlic
1.2. Les bases dels discursos sobre les dones: la mitologia clàssica i la religió judeocristiana
1.3. Misogínia
2. Llengua i gènere 2.1. Llengua escrita, oral i audiovisual
2.2. Androcentrisme i sexisme
3. Literatura i gènere 3.1 Literatura i gènere
3.1.1 Crítica del cànon: llegir com a dones
3.1.2 Escrit per dones, genealogies femenines
3.1.3 Llenguatge literari i subjecte femení
3.2 Autores catalanes
3.2.1 L’accés de les autores catalanes al món professional
3.2.3 Les primeres generacions d’autores catalanes

4. Mitjans de comunicació i publicitat
4.1 Mitjans de comunicació
4.1.1 L’accés i el treball de les dones en els mitjans de comunicació
4.1.2 El tractament i la representació de les dones en els mitjans de comunicació
4.1.3 Mitjans de comunicació i violència masclista
4.2 Publicitat
4.2.1 Creació i utilització d’estereotips
4.2.2 Les imatges de les dones a la publicitat
4.2.3 Pràctiques i observatoris

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
 
Sessió Magistral
45 45 90
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
15 15 30
Treballs
3 15 18
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves de desenvolupament
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries -Lliçó sobre el perquè de l'assignatura.
-Lliçó sobre el funcionament de l'assignatura, sobre els seus continguts.
-Lliçó sobre els materials i funcionament de l'assignatura en el campus virtual de la URV.
Sessió Magistral -Classes presencials d'explicació i desenvolupament dels continguts exposats en el programa.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques -Lectura de documents complementaris, anàlisi de textos i altres recursos.
-Aplicació dels coneixements teòrics a través d'activitats concretes.
Treballs -Treballs de recerca de l'alumnat sobre temes de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Atenció personalitzada
Proves de desenvolupament
Descripció
-Atenció a l'alumnat de forma presencial a les classes.
-Atenció a l'alumnat en hores de despatx.
-Atenció a l'alumnat a través del correu electrònic i els fòrums de la pàgina virtual de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques -Anàlisi i comentari de documents i textos 25
Treballs -Treball de recerca monogràfic 50
Proves de desenvolupament -Exercicis concrets d'aplicació dels conceptes teòrics 25
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 

winDirVariable="C:/WINDOWS"
Complementària

 Laura P. Alonso; Pilar Cuder i Zenón Luis (eds.) (1996): La mujer del texto al contexto. Universidad de Huelva.

 

Celia Amorós (1997), Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra.

-(ed.) (2000):  Feminismo y Filosofía. Madrid, Sintesis.

 

Nancy Amstrong (1993): Deseo y ficción doméstica. Madrid, Càtedra/Instituto de la Mujer.

 

R, Baccolini; M.G. Fabi; V. Fortunati i R. Monticelli (eds.) (1997): Critiche femministe e teorie letterarie. Bolonya, CLUEB.

 

Simone de Beauvoir (1949),  Le deuxième sexe  (ed. Castellana, Cátedra, 1999)

 

E. Beck-Gernsheim; J. Butler, J. i L. Puigvert, L. (2002):Mujeres y transformaciones sociales. El Roure, Barcelona, 2002.

 

S. Benhabib, S. i D. Cornell (1990): Teoría feminista y teoría crítica. València, Ed. Alfons el Magnánim.

 

Fina Birulés (1992):  Filosofía y género. Identidades femeninas, Barcelona, Pamiela.

 

Erika Bornay (1990), Las hijas de Lilith. Madrid: Cátedra.

 

Laura Borràs (ed.) (1998) Reescribir la escena. Madrid: Fundación autor.

 

Rosi  Braidotti (2004): Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Barcelona,  Ed. Gedisa.

 

J. Butler (2002): Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", Buenos Aires,Paidós.

 

Caballé, Anna (dr.) (2003): La vida escrita por las mujeres. Obras y autoras de la literatura hispánica e hispanoamericana, IV volums, Barcelona, Círculo de Lectores.

 

M. Angeles Calero (coord.) (1996), Scriptura. La imagen de la mujer en la literatura. Edicions de  la Universitat de Lleida.

 

Victoria Camps (1998):  El siglo de las mujeres, Madrid, Cátedra.

 

Neus Carbonell i Meri Torras (eds.) (1999): Feminismos literarios, Madrid, Arco Libros.

 

Biruté Ciplijauskaité (1988): La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una tipología de la narración en primera persona, Madrid, Anthropos.

 

Gisela Cker (ed.) (1986): Estética feminist,. Barcelona, Edicions Icaria.

 

C. Clément, C. i J. Kristeva (2000):Lo femenino y lo sagrado, Ed. Cátedra, Madrid.

Cixous, Héléne (1995): La risa de la medusa, Barcelona, Anthropos.

 

Giulia Colaizzi (ed.) (1990): Feminismo y teoría del discurso, Madrid, Cátedra.

 

Pilar Cuder (ed.) (2000): Exilios femeninos, Universidad de Huelva.

 

Miriam Díaz-Diocaretz i Iris M. Zavala (coord.) (1996): Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana).  Diversos volums, el volum VI, dedicat a la literatura catalana, gallega i basca.

 

B. Didier (1981): L’écriture-femme, París, P.U.F.

 

Mary Eagleton (1991): Feminist Literary Criticism, London, Logman.

             (1996): Working with Feminist Criticism, Oxford, Blackwell.

 

A. Gómez Rodríguez i J. Tally (eds.) (1998): La construcción cultural de lo femenino, Universidad de la Laguna.

 

M.A. González de Chávez Fernandéz (1998):  Feminidad y Masculinidad. Subjetividad y orden simbólico, Madrid,Ed. Biblioteca Nueva.

 

Carolyn G. Heilbrun (1994), Escribir la vida de una mujer. Madrid: Megazul.

 

Giuliana di Febo (1979), Resistencia y movimiento de mujeres en España (1936.1976). Barcelona: Edicions Icaria.

 

Nathalie Heinch (1996), Ëtats de femme. L’identité femenine dans la fiction occidentale. París: Gallimard.

 

Maggie Humm (1994), Contemporany Feminist Literary Criticism, London, Harvester Wheatsheaf.

 

Nieves Ibeas i M. Angeles Millán (ed.) (1997), La conjura del olvido, Barcelona, Icária.

 

Luce Irigaray (1978): Speculo. Espejo del otro sexo, Madrid, Saltés.

            -(1992): Yo, tu, nosotras, Madrid, Cátedra.

            -(1994):  Amo a ti, Barcelona, Icaria.

 

Angel G. Loureiro (coord.) (1994): El gran desafío: Feminismos, autobiografía y postmodernidad, Madrid, Megazul-Endymion.

 

A.     Martín Gamero (1975): Antología del feminismo, Madrid, Alianza editorial.

 

M. Jesús Mayans Natal (1991): Narrativa feminista española de posguerra, Madrid, Pliego.

 

Kate Millet  (1970), Política sexual, Madrid, Càtedra.

 

Toril Moi (1988): Teoría literaria feminista, Madrid, Cátedra.

 

Jan Montefiore (1987): Feminism and Poetry: Language, Experience, identity in women’s writing, Londres, Pandora.

 

M. Eugenia Monzón Perdomo i Inmaculada Perdomo Reyes (eds.) (1999): Discursos de las mujeres, discursos sobre las mujeres. Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de la Laguna.

 

Pam Morris (1993): Literature and Feminism, Oxford, Blackwell.

 

L. Muraro (1994): El orden simbólico de la madre, Madrid, Horas y Horas.

 

Pilar Pérez Cantó i Elena Postigo Castellano (eds.) (2000): Autoras y protagonistas, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

M. Milagros Rivera (1994): Nombrar el mundo en femenino. Barcelona: Icaria.

                        -(1996) El cuerpo indispensable. Significados del cuerpo de mujer. Madrid: Horas y horas.

 

Marta Segarra (ed.) (2004): Lengua por venir, Barcelona Icaria.

 

M Segarra i A. Carabí (eds.):Feminismo y crítica literaria, Barcelona, Icaria.

 

Suárez Briones, Beatriz (2003): Sextualidades: Teorías Literarias Feministas, Alcalá de Henares.

 

Susan Tower Hollis, Linda Pershing i M. Jane Young (eds.) (1993): Feminist Theory and the Study of Folklore, Urbana, University Illinois Press.

 

Aránzazu Usandizaga (1993), Amor y literatura. La búsqueda literaria de la identidad femenina. Barcelona: PPU.

 

Virgina Woolf (1985): Una cambra pròpia, Barcelona, Grijalbo.

                        -(1999): Dones i literatura. Barcelona, Columna.

 

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TEORIA DE LA LITERATURA/12121002
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent