DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LITERATURA CATALANA ACTUAL Codi 12122230
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.corretger@urv.cat
Professors/es
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
Web
Descripció general Coneixement sistemàtic, històric i filològic de la literatura catalana (narrativa i poesia) des dels anys 60 del segle XX fins a l’actualitat.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introduir en el coneixement sistemàtic, històric i filològic de la literatura catalana (narrativa i poesia) des dels anys 60 del segle XX fins a l’actualitat . A4
A5
A14
A15
B1
B3
C5
Conèixer de manera directa algunes de les obres i els autors més rellevants d'aquest període tot aprofundint en la pràctica del comentari literari crític i interpretatiu. A4
A5
A12
A14
B3
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Anys 60: la represa i els diversos camins de la narrativa. Les poètiques després de les empremtes del Noucentisme i del Simbolisme: 1.1. Les diverses obres procedents de l’exili: Del realisme i el psicologisme a l’existencialisme, la recerca en el desconegut i la preocupació social: Xavier Benguerel, Joan Sales, Domènec Guansé, Pere Calders, Mercè Rodoreda

1. 2. Novel·la ideològica i historicocultural: Llorenç Villalonga

1. 3. Existencialisme, motivació social o política i recerca tècnica: Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany, Víctor Mora, Jordi Sarsanedas, Josep M. Espinàs

1.4.El cànon poètic Castellet-Molas. La poesia realista d’arrel anglosaxona: Gabriel Ferrater, mestre de generacions

2. Lluita i consciència de la literatura catalana:

2.1. Poesia realista: V. Andrés Estellés, M. Martí i Pol

2.2. La poesia existencial: Joan Vinyoli, Miquel Bauçà, Montserrat Abelló

2.3. Els anys 70 i els narradors: Montserrat Roig, Jordi Coca, M. Antònia Oliver, Robert Saladrigas, Jaume Fuster, Blai Bonet, Baltasar Porcel, Miquel Àngel Riera

2.4. Els anys 70 i els poetes: Narcís Comadira, Marta Pesarrodona, Francesc Parcerisas, Pere Gimferrer, Josep Piera. Els més joves: M. Mercè Marçal, Miquel Desclot, X. Bru de Sala, Ramon Pinyol

2.5. Grups poètics. Antologies

3. La narrativa dels anys 80: crisi sociopolítica i reflexió generacional: 3.1. L’obra literària de Jaume Cabré, Quim Monzó, Jordi Coca, Biel Mesquida, Margarida Aritzeta, entre d’altres autors

3.2. La narrativa de gènere:
3.2.1. Novel·la històrica: Josep Lozano, Ramon Pallicé, Jaume Cabré, Isabel-Clara-Simó, Joan-Francesc Mira, Lluís-Anton Baulenas, Carme Riera
3.2.2. Novel·la negra: Ferran Torrent, Andreu Martín, Jaume Fuster, Isabel-Clara Simó

3.3. Literatura rural i literatura urbana:
3.3.1. L’obra de Jesús Moncada. Jordi-Pere Cerdà, Maria Barbal, Pep Coll
3.3.2. Narradors i postmodernitat: Sergi Pàmies, Màrius Serra, Maria Jaén, Magí Sunyer i d’altres autors

3.4. Narrativa experimental dels anys 90
4. L’evolució de la poesia des dels anys 80 fins a l’actualitat 4.1.La maduresa dels autors dels 70 i poetes tardans o redescoberts: Pere Gimferrer, Feliu Formosa, Narcís Comadira, Francesc Parcerisas, Joan Margarit, Montserrat Abelló

4.2. Poetes projectats als 90: Jaume Subirana, Dolors Miquel, Magí Sunyer, Carles Torner, Enric Casasses, Ponç Pons, Albert Roig, Carles Hac Mor.

4.3. Poetes dels 2000: Manuel Forcano, Sebastià Alzamora, entre d’altres.

5. La narrativa dels noranta projectada al segle XXI:

5.1. Nous camins expressius. L’encaix amb l’audiovisual.

5.2. Autors com J. M. N. Santaeulàlia, Josep Franco, Julià de Jòdar, Joan-Lluís Lluís, entre d’altres
6. La prosa narrativa no imaginativa:

6.1. L’assaig i l’articulisme

6.2. La crítica literària

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis
12 24 36
Treballs
0 20 20
Sessió Magistral
30 60 90
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Prendre contacte i recollir informació de l'alumnat. Presentació de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Els alumnes llegeixen i preparen -amb bibliografia suggerida- comentaris crítics sobre tres llibres (contes, poemes i/o una novel·la) i sobre seleccions de textos proposades pel professor. No es tracta de treballs, sinó de reflexions personals i anotacions. Posteriorment, a classe, es treballen conjuntament aquestes anàlisis textuals.
Treballs Els alumnes duen a terme un estudi monogràfic relacionat amb els temes treballats a classe guiat pel professor.
Sessió Magistral Explicacions teoricopràctiques del professor sobre els continguts de l'assignatura obertes al diàleg amb els alumnes. Es tracta de sessions-seminari on, rere els plantejaments teòrics, es treballa sobre models i casos pràctics.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis
Treballs
Descripció
Seguiment de l'actitud i de les intervencions de l'alumnat durant les classes magistrals i en les sessions dedicades a la pràctica textual. Seguiment individual del treball monogràfic de cada alumne.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Seguiment de l'actitud i de les intervencions de l'alumnat en les sessions dedicades a la pràctica textual (avaluació contínua). 5%
Treballs Confecció d'un estudi monogràfic. 90%
Sessió Magistral Seguiment de l'actitud i de les intervencions de l'alumnat en les sessions magistrals (avaluació contínua). 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
, , ,BIBLIOGRAFIA (Durant el curs s'anira proporcionant a l'alumnat la bibliografia monogràfica per a cada autor i obra estudiats) 

Revistes:

Caràcters, Els Marges, Serra d'Or, Catalan Review, Revista de Catalunya, L'Avenç i altres

Llibres:

J. Molas-J. Massot i Muntaner, dirs., Diccionari de literatura catalana, Barcelona, Edicions 62, 1979.

J. Molas (dir.), Història de la literatura catalana, vol. XI, Barcelona, Ariel, 1988.

E. Bou, dir., Nou diccionari 62 de la literatura catalana, Barcelona, Edicions 62, 2000.

J. Fuster, Literatura catalana contemporània, Barcelona, Curial, 1972.

À. Broch, Literatura catalana dels anys setanta, Barcelona, Edicions 62, 1980.

À. Broch, Literatura catalana dels anys vuitanta, Barcelona, Edicions 62, 1991.

À. Broch, Forma i idea en la literatura contemporània, Barcelona, Edicions 62, 1993.

DD.AA., Literatura catalana actual, dossier de Caplletra, núm. 22 (primavera 1997).

G-J Graells / O. Pi de Cabanyes, La generació literària dels setanta, Barcelona, Ed. Pòrtic, 1971.

D. Oller, Els tres ordres de figuració a la poesia moderna i algunes consideracions sobre  la postmoderna, dins La construcció del sentit, Barcelona, Empúries, 1986.

J. Orja, Farenheit 212. Una aproximació a la literatura catalana recent, Barcelona, La Magrana, 1989.

V. Salvador / A. Piquer (eds.), Vint anys de novel·la catalana al País Valencià, València, Editorial 3i4, 1992

DD. AA., La cultura catalana recent (1960-1988), Barcelona, PAM, 1993

DD.AA., Creació literària al País Valencià. Problemes i propostes, AELC, 2000

Marta Nadal, Vint escriptors catalans, Barcelona, PAM, 1997 

Dolors Oller, Deu poetes d'ara, Barcelona, MOLC-Ed. 62, 1996

F. Calafat, Camp de mines. Poesia catalana del País Valencià, 1980-1990, València, Edicions de la Guerra, 1991.

DD. AA., 70-80-90, València, 3i4, 1992.

Sam Abrams, Tenebra blanca. Antologia del poema en prosa en la literatura catalana contemporània, Barcelona, Proa,

2001

Josep Palomero, Bengales en la fosca. Antologia de la poesia valenciana del segle XX, Alzira, Bromera, 1997

Albert Calls, Rafael Vallbona, Poesia noranta, Barcelona, Oikos-Poesia, 1997

Sam Abrams i Francesco Ardolino, Imparables. Una antologia, Barcelona, Proa 2004

Vicent Simbor, El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra, València-Barcelona, IIFV-PAM, 2005

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA III/12122019
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA IV/12122229
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent