DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Codi 12132119
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
BEL ENGUIX, GEMMA
Adreça electrònica gemma.bel@urv.cat
Professors/es
BEL ENGUIX, GEMMA
Web
Descripció general Aquesta assignatura proposa un acostament crític als mijans de comunicació i la societat que construeixen així com una revisió de les principals teories sobre els mass media.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conéixer les principals perspectives teòriques per l'anàlisi de la comunicació de masses. A11
A15
A16
A17
B3
B4
B6
C3
Comprendre la dicotomia entre comunicació i informació A11
A14
A15
B3
B4
C3
Valorar la importància dels mitjans de comunicació en la societat actual. A11
A15
B3
B6
C3
Discriminar el context en que té lloc la comunicació i els elements que hi intervenen. A11
A14
A15
B3
B4
C3
Prendre consciència del paper i el comportament de l'audiència dins la societat de la informació A11
A15
A17
B3
B10
B12
C3
Analitzar de forma crítica als mitjans de comunicació. A6
A11
A15
A17
B3
B4
B6
C3

Continguts
Tema Subtema
Introducció i conceptes previs Definició de comunicació i establiment del seu camp d'estudi

Informació - comunicació

Modernitat - postmodernitat
Societat, cultura i comunicació
Cultura de masses, indústria de la cultura i cultura mediàtica

Societat de la informació

De la globalitzció a la societat en xarxa

La opinió pública
El periodisme i els mitjans de comunicació de masses
Teoria general sobre els mitjans: Marshal McLuhan

El periodisme

La notícia: producció, circulació i consum

Estudi dels mitjans de comunicació: prensa, radio, televisió, mitjans digitals
Els models de comunicació Models linials: Lassell, Shannon i Weaver

Model circular de Schramm

Model general de la comunicació de Gerbner

Model d'acció dramàtica de Burke

Model semiòtic d'Umberto Eco
Teories de la comunicació Perspectiva interpretativa: Escola de Palo Alto, Escola de Chicago, Interaccionisme Simbòlic, Construccionisme

Perspectiva funcionalista

Perspectiva crítica: Escola de Frankfurt, Estudis Culturals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
 
Sessió Magistral
36 54 90
Presentacions / exposicions
10 30 40
 
Atenció personalitzada
4 8 12
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Les activitats introductòries tenen com a finalitat posar al dia l'alumne en el món de la comunicació i la realitat quotidiana dels mitjans de comunicació per tal de poder-ne fer, durant el curs, una anàlisi teòrica.
Aquestes activitats se se centren en l'observació crítica de la premsa i la televisió, i l'explicació d'elements claus d'aquests mitjans.
Sessió Magistral En les sessions magistrals s'analitzen els aspectes fonamentals que han guiat, al llarg del segle XX i XXI, la reflexió sobre les teories de la comunicació, incidint en els aspectes filosòfics i sociològics.
En questa assignatura es fa ús constant d'eines informàtiques i electròniques: internet, premsa digital, power point.
També es recorre freqüentment als vídeos i al comentari de pel·lícules que emmarquen els temes que es van tractant durant el curs.
Un dels objectius es afavorir el diàleg entre els alumnes i el professor, que versa sobre aspectes de la seva realitat quotidiana sobre els quals s'invita a reflexionar des d'un punt de vista alternatiu.
Presentacions / exposicions En les exposicions es volen recalcar els aspectes pràctics de l'assignatura. Els alumnes han d'analitzar els mitjans de comunicació i reflexionar sobre la incidència que tenen a la nostra vida.
Per dur a terme aquestes activitats es necessari l'ús de recursos multimèdia.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Descripció
L'atenció personalitzada se centra, fonamentalment, en la direcció dels treballs pràctics que l'alumne ha de realitzar durant el curs, així com en el suport en les dinàmiques de presentació.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Es duran a terme dues exposicions sobre temes que s'han treballat durant el curs.
Aquestes exposicions requeriran un treball previ de caràcter pràctic, que consistirà en anàlisi d'audiències, de mitjans de comunicació o de comportaments socials.
Els paràmetres que es tindran en compte en avaluar aquestes exposicions son els següents:
1. Realització acurada del treball previ d'observació.
2. Entroncament del treball amb els aspectes teòrics previs desenvolupats a la classe.
3. Ús satisfactori de les noves tecnologies.
4. Facilitat d'expressió i coherència en l'explicació.
30%
Proves de desenvolupament Es realitzarà una prova a final de curs per mesurar si l'alumne ha assimilat el contingunt tòric fonamental. Consistirà en cinc preguntes teòriques que s'hauran de desenvolupar de forma sintètica. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Busquet Duran, J., Els escenaris de la cultura. Formes simbòliques i públics a l'era digital, Trípodos, Barcelona, 2005
Farré coma, J., Invitació a la teoria de la comunicació, Cossetània, Tarragona, 2005
Rodrigo Alsina, M., La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 2005
Castells, M., La era de la información. Sociedad, Economía y Cultura. 3 vols., Alianza, Madrid, 1997
Martín Algarra, M, Teoría de la comunicación. Una propuesta, Tecnos, Madrid, 2003
Rodrigo Alsina, M., Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas, Aldea Global, Barcelona, 2001

Complementària Lipovetsky, G., Metamorfosis de la cultura liberal, Anagrama, Barcelona, 2003
Luhmann, N., La realidad de los medios de masas, Anthropos, Barcelona, 2000
Bourdieu, P., Sobre la televisió, Edicions 62, Barcelona, 1997

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent