DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LLATÍ Codi 12141014
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
12 6 6 Troncal Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
SALVADÓ RECASENS, JUAN
Adreça electrònica joan.salvador@urv.cat
Professors/es
SALVADÓ RECASENS, JUAN
Web
Descripció general Curs introductori de llengua i literatura llatina
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Història de la llengua Orígens i desenvolupament de la llengua de Roma a l'Antiguitat.
El llatí culte i el llatí vulgar
Literatura llatina Panoràmica de la literatura romana
Morfologia i sintaxi Funcions bàsiques dels casos.
Les oracions subordinades.
Mètrica Escansió de l'hexàmetre

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual per a la traducció i anàlisi

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica R. Jenkins, El legado de Roma, Barcelona, Crítica, 1995
E. Valentí, Gramàtica llatina, Barcelona, Curial, 1997
C. Codoñer (ed.), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1997
F. Crusius, Iniciación en la métrica latina, Barcelona, Bosch, 1981
J. Marouzeau, Introduction au latin, Paris, Les Belles Lettres, 1970

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent