DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 145202104
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariamercedes.gomez@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
francesc.sureda@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general L'alumna ha de ser capaç d'aplicar els conneixemnt adquirits i realitzar un treball de recerca en totes les seves fases

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Elaborar un projecte de recerca i desenvulopar-lo AR6
AR7
AR11
AR12
AR13
BR1
BR2
BR5
BR6
BR7
BR12
BR14
CR1
CR3
CR4
CC1
Elaborar un curriculum vitae i saber buscar feina CR2
CR6
Identificar la multiculturalitat i la diversitat del nostre entorn CC1
Saber situar el nostre àmbit de recerca en el marc de la Declaració Universal dels Drets Humans. CR3
CC1
Conèixer els aspectes ètics i la responsabilitat social de la professió CC1
Conèixer la cooperació al desenvolupament que es realitza en el nostre entorn BR9

Continguts
Tema Subtema
1- Elaboració d'un projecte de recerca Antecedents: Revisió bibliográfica i estat actual del tema
Hipótesi i objectius
Material i Métodes
Resultats
Conclusions
2- Ética i qualitat en la recerca Comites d'etica
Bones pràctiques
3- Diferències individuals, multiculturalitat i diversitat en el nostre entorn
4- Cooperació internacional
5- La declaració Universal dels Drets Humans
6- Curriculum Vitae Preparació del CV
Com buscar feina

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
 
Supervisió
80 400 480
Presentacions / exposicions
10 30 40
Avantprojecte
10 50 60
Fòrums de discussió
15 75 90
 
Atenció personalitzada
12 60 72
 
Proves orals
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i acollida al laboratori
Supervisió Elaboració del pla de treball i supervisió de la seva elaboració.

Elaboració del seu Curriculum Vitae i planificcaió de les accions a seguir per a la incorporació en el món laboral
Presentacions / exposicions Presentació de revisions de recerca o de treballs originals
Avantprojecte Presentació del projecte de recerca a realitzar
Fòrums de discussió Participació activa en debats i temes d'actualitat relacionats amb la receerca, i temes de ciutadania

Atenció personalitzada
 
Supervisió
Presentacions / exposicions
Descripció
Cal revisar de forma individual l'evolució del treball de l'alumne i definir les tasques periodicament

Avaluació
  Descripció Pes
Proves orals Interés i actualitat del tema
Adequació de la metodologia
Presentació dels resultats
Discusió
Bibligrafia

20 %
Altres

Acompliment de les tasques encomanades Presentació del treball de recerca escrit Presentació del Curriculum Vitae Participació en activitats relacionades amb ciutadania

80 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent