DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Codi 16051008
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RYAN -, GERARD ANTHONY
Adreça electrònica neus.rabasco@urv.cat
gerard.ryan@urv.cat
eleni.papaoikonomou@urv.cat
Professors/es
RABASCO ESCODA, NEUS
RYAN -, GERARD ANTHONY
PAPAOIKONOMOU ., ELENI
Web http://www.gerardryan.com
Descripció general L’assignatura ‘Tècniques de Comunicació’ presenta als estudiants el rol i objectius de les tècniques de comunicació de marketing, promoció, publicitat i vendes personals

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories de comunicació i comportament del consumidor, i com aquestes es relacionen amb les pràctiques actuals comunicació comercial. A7
Poder avaluar els elements principals del mix de promoció (comunicacions) i de les seves tècniques de mesura, tant des d'un aspecte teòric com pràctic: Anuncis (publicitat), vendes personals, promocions de venda, relacions públiques, esponsorship, marketing directe, etc. A7
Poder portar a terme una petita campanya de publicitat per una marca concreta. B5
Desenvolupar les capacitats creatives. B1
B4
B5
Poder presentar/comunicar i defendre una proposta per una campnaya de publicitat. C2
C5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1 Les comunicacions integrades de marketing
Introducció a la comunicació comercial
El mix de comunicació
Les comunicacions integrades
Els nous mitjans
Tema 2 El procés de comunicació comercial Introducció a la teoria de la comunicació
El procés de comunicació
La comunicació en la societat del consum
La teoria AIDA
Comunicació i semiòtica
Tema 3 Psicologia i comportament del consumidor i la comunicació comercial Introducció a l’estudi del consumidor i la seva relació amb la comunicació
La percepció i la comunicació
L’organització de la percepció a davant de la comunicació comercial
La publicitat subliminal i els límits de la percepció
Tema 4 La Publicitat i la comunicació creativa Els camins creatiu de la publicitat
Les estratègies creatives
Tema 5 Les agències de comunicació i publicitat Introducció a l’agència de publicitat
Tipus de agències
Estructura i organització de l’agència
Els departament i les seves funcions
Els individus i els seus rols
Sistemes de remuneració
El pressupost de comunicació
Tema 6 Els mitjans de comunicació Definicions dels mitjans de comunicació
‘Above the line’ & ‘Below the line’
Característiques del principals mitjans
La situació dels mitjans a Espanya
Tema 7 Les promocions de venda Introducció, definició i usos de les promocions de venda
La situació actual a Espanya
Els objectius i els incentius de les Promocions de Venda pel que fa al seus públics objectius
Què es pot aconseguir i què no es pot esperar d’una promoció de venda
Les característiques de les promocions eficaces
Tema 8 La comunicació a Internet Introducció a la comunicació a Internet
El procés de comunicació a Internet
Característiques de les comunicacions a Internet
Tipus d’anuncis a Internet
Diferències entre anuncis ‘online’ i ‘offline’
El push i pull de la web
L’eficàcia de la publicitat a la web
Tema 9 Les relacions públiques & l’esponsorització Introducció i definicions
La funció de les relacions publiques
L’esponsorització
Tema 10 La venda personal Introducció i definició de la ‘venda personal’
El perfil del venedor
El procés i les tècniques de venda
Tema 11 Tendències actuals en la comunicació comercial Aquest tema tracta les principals tendències en el món de la comunicació comercial. Per tant, el programa de l’assignatura no pot especificar quines seran aquestes tendències durant el semestre. El material per aquesta sessió es podrà trobar a la web de l’assignatura durant el llarg del semestre.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Presentacions / exposicions
8 24 32
Sessió Magistral
29 29 58
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
7.5 7.5 15
Treballs
8 32 40
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
Proves pràctiques
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Entendre el conjunt de l'assignatura i com es relacionen tots els temes del programa.
Presentacions / exposicions Presentacions en grup a classe dels treballs pràctics.
Sessió Magistral Explicació i aplicació de la teoria de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Solucionar problemes de la comunicació comercial a través d'activitats a classe.
Treballs Treballs en grup sobre el món de les comunicacions comercials.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Es donarà l'atenció personalitzada tan al nivell dels grups de treball com a nivell de l'individu.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentacións 30
Proves objectives de tipus test Examen tipus test a final de semestre 50
Proves pràctiques Treballs pràctics all larg del semestre 20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaulació de la segona convocatòria serà basada 100% en examen tipus test.


Fonts d'informació

Bàsica

· Dossier/Recull d’articles i lectures preparats pels professors.

· La Web de l’assignatura.

· Llibre: O’Guinn, T, Allen, C. & Semenik, R. (2004) Publicidad y Comunicación integral de marca (Tercera edició). Editorial Thomson.

Complementària

·          DIEZ DE CASTRO, E. & MARTIN ARMARIO, E. & SNACHEZ FRANCO, M. (2002) Comunicaciones de marketing. Pirámide. Madrid

·          TELLIS, G. & REDONDO, I.(2002) Estrategias de publicidad y promoción. Pearson Educación. Madrid

·          ORTEGA, ENRIQUE, (1997).La Communicacion Publicitaria.Pirámide.

·          DÍEZ DE CASTRO, ENRIQUE I MARTÍN ARMARIO, ENRIQUE, (1993) . Planificación Publicitaria. Pirámide.

·          SABATÉ, JOAN, (1997). La Publicitat. Enciclopèdia Catalana.

·          TOSCANI, O. (1996). Adiós a la Publicidad. Omega. Barcelona.

·          ROCA, M. (2000) Yo soy aquel negrito: Los anuncios que marcaron nuestra vida. Martínez roca. Barcelona.

·          BASSAT, L. (2000) El libro rojo de las marcas: como construir marcas de éxito. Espasa. Barcelona.

·          DIEZ MEDRANO, J.(1999). La publicitat boca a boca. ¿Una mordedura sin antídoto? Grupo. Madrid.

Recomanacions


 
Altres comentaris
Els treballs d’avaluació continuada són treballs en grup. Tot i que la assistència a classe no és obligatòria, és la responsabilitat de cada estudiant de assistir a alguna de les primeres sessions de l’assignatura o posar-se en contacte amb el professor durant les primeres 2 setmanes de l’assignatura per tal de posar-se al dia sobre les instruccions dels treballs de l’assignatura i per apuntar-se a un grup de treball. Per tal que compti la nota d’avaluació continuada, caldrà aprovar l’examen. No hi haurà avaluació continuada a la convocatòria de juliol, (100% examen escrit).