DATOS IDENTIFICATIVOS 2008_09
Asignatura Código 16061002
Titulación
Economia (2001)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 3 3 Troncal Primer Segundo
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ESPASA ARANA, JORDI
Correo-e jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
Profesores/as
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
Web
Descripción general Profundización en el estudio de algunos aspectos de la elaboración de la información contable y de las operaciones que tienen lugar en diferentes momentos de la vida de las sociedades.

Competencias
Código  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
1.Aprofundir en l'aplicació de les normes del Pla General Comptable en tractar les situacions especials de les diverses magnituts econòmiques A1
2.Determinar i aplicar el resultat extern A9
C5
3.Conéixer les diferents fonts de finançamnet propi i alié A10
B1
C5
4.Conèixer els diferentes models de presentació de comptes anuals. A5
A8
5.Elaborar un balanç de situació i un compte de pèrdues i guanys d'acord amb els models del Pla General Comptable. A5
C5
6.Valorar la situació de l'empresa B2
C5
7.Conèixer les diferents etapes de la vida d'una societat anònima i la seva problemàtica comptable A9
C5
8.Aplicar el procés comptable de fundació, de les ampliacions i reducciones de capital, de la liquidació i de la fusió de les societats anònimes. B1
C5
9. Identificar la problemàtica jurídicocomptable de les situaciones anormals de la vida de la societat anònima. A10
C5
10.Responsabilizar-se de la importància que tienen aquests processos en la vida de les societats A9
C5

Contenidos
tema Subtema
PART I. COMPTABILITAT FINANCERA TEMA 1: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ
1. El resultat del període.
2. L'impost sobre beneficis.
2.1 L’impost corrent.
2.2 L'impost diferit.
2.3 Ajustaments per a l’obtenció de la Base Imposable i diferències temporàries.
3. La proposta de distribució de resultats.
3.1 Atencions legals, estatutàries i de junta relacionades amb les reserves.
3.2 Repartiment de dividends i altres atencions societàries.
3.3 Problemàtica comptable en el cas que s'obtinguin pèrdues dins l'exercici

TEMA 2: TRACTAMENT COMPTABLE DE LES FONTS DE FINANÇAMENT I ALTRES PASSIUS
1. Les fonts de finançament
2. Patrimoni Net.
2.1 Fons propis.
2.2 Ajustaments per canvi de valor.
2.3 Subvencions, donacions i llegats.
3. El passiu no corrent.
3.1 Provisions a llarg termini.
3.2 Deutes a llarg termini.
3.3 L'arrendament financer.
3.4 Altres passius

TEMA 3: ELS COMPTES ANUALS
1. Formulació i estructura del comptes anuals.
2. El balanç: contingut informatiu i models de presentació.
3. El compte de pèrdues i guanys: contingut informatió i models de presentació.
4. La Memòria: contingut informatiu i models de presentació.
5. Estat de canvis en el Patrimoni Net:contingut informatiu i models de presentació.
6 Estat de fluxos de tresoreria: contingut informatiu i models de presentació.
7. Altres documents informatius: L'informe de gestió i l’informe d’auditoria.
PART II: COMPTABILITAT DE SOCIETATS TEMA 4: LA FUNDACIÓ DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Fundació de la societat anònima.
2. Aportacions no dineràries.
3. Accionistes morosos.
4. Problemàtica comptable.

TEMA 5: AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE CAPITAL EN LA SOCIETAT ANÒNIMA
1. Ampliacions de capital.
1.1 Normativa legal de l’ampliació.
1.2 Instruments d'equitat.
1.3 Modalitats d'increment de les ampliacions de capital.
1.4 Problemàtica comptable de les ampliacions.
2. Reduccions de capital.
2.1 Normativa legal de la reducció.
2.2 Instruments d'equitat.
2.3 Modalitats de reducció de capital.
2.4 Problemàtica comptable de les reduccions.

TEMA 6: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT
1. Concepte i causes de la dissolució.
2. Concepte de liquidació.
3. Normativa legal de la dissolució i liquidació.
4. Problemàtica comptable de la liquidació.

TEMA 7: ALTRES FORMES SOCIALS
1. Societat de responsabilitat limitada
2. Societats no mercantils
2.1 Societat cooperativa
2.2 Entitats sense finalitat lucrativa
3. Problemàtica comptablePlanificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Sesión magistral
24.5 49 73.5
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
27 40.5 67.5
 
Atención personalizada
2.5 0 2.5
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
5.5 0 5.5
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació del programa analític.
Sesión magistral Desenvolupament, en l'aula, dels diferents continguts del programa de l'asignatura per part del professor.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Plantejament i resolució d'exercicis i supòsits d'aplicació dels diferents continguts amb la participació activa dels estudiants.

Atención personalizada
 
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Atención personalizada
descripción

Els alumnes, voluntariament podran sol.licitar del professor la reloció individualitzada de qualsevol qüestió relativa a la matèria objecte d'estudi.

Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Durant el semestre tindrà que resoldre els problemes i els exercicis que seran objecte d'avaluació.

Cas que el professor sol.liciti la realització d'exercicis per part dels alumnes, o la participació a la WIKIcompta, la seva presentació en els terminis establerts podrà computar en la nota d'avaluació.
5%
Pruebas objetivas de preguntas cortas L'avaluació constarà de dues proves on haurà de demostrar i possar en pràctica els coneixements adquirits (teòrics i pràctics).
Prova 1: prova avaluatòria dels continguts de la primera part de l'asignatura (durant el curs).
Prova 2:prova avluatòria dels continguts de la segona part de l'asignatura (el dia de la 1a convocatòria).
95%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

1a convocatòria (dues opcions): - Avaluació continuada: durant el curs l'alumne realitzarà els exericis i proves que se li proposin. I finalment el dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un darrer examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 3,5 sobre 10. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examenfinal el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. 2a convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fuentes de información

Básica

CAÑIBANO CALVO, L. (2001): Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica. Pirámide, Madrid. Reimpressió.

Borrador del nuevo PGC elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Febrero 2007. Madrid

FERRER PIQUERAS, M.; MARTÍNEZ OCHOA, L.; PÉREZ BENEDITO, M.A.; ALONSO PASCUAL, T. (1998): Contabilidad de sociedades. Ariel Economía, Barcelona.

GOXENS, M.A.; GONZÁLEZ E.; GONZÁLEZ, A.; MELÚS, J. (2001): Contabilidad de Sociedades. Prentice Hall, Madrid.

MONCLÚS, R. (2003): Contabilidad financiera y de sociedades. CD-ROM. Ed. Propia. Tarragona.

RIVERO, J. (2002): Contabilidad de sociedades. Edisofer, Madrid.

Complementária

Proyecto de Reforma de odificación del Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas. B.O. Cortes 12/05/06.

RIVERO, J. (2002b): Supuestos de contabilidad de sociedades. Edisofer, Madrid.

 

Recomendaciones