DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL Codi 16061009
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Web
Informació rellevant L’objectiu de l’assignatura es proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permetin conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competències
Codi  
A7 Integrar-se en la gestió empresarial
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Considerar la importància del Dret Mercantil dins l’empresa A7
2. Conèixer i interpretar el dret dels consumidors A7
3. Conèixer el règim jurídic de la S.A. i de la S.L A7
4. Identificar els títols valors A7
5. Argumentar la solució a problemes jurídics: A7
6. Considerar la importància del Dret i del Dret Mercantil per l’empresa. A7
7. Conèixer i diferenciar les patents i les marques. A7
8. Identificar els supòsits contraris al Dret de la Competència. A7
9. Prendre consciència de l’abast de la responsabilitat de l’empresari davant dels consumidors i fer valer per ells mateixos els seus drets com a consumidors. A7
B3
B5
B6
10. Conèixer el règim jurídic de la Societat Anònima i comparar-la i distingir-la del règim jurídic de la Societat Limitada. A7
B3
B5
B6
11. Identificar els títols-valors i comprendre la seva funció. A7
12. Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic empresarial. A7
B7

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Ordenament jurídic i dret Mercantil. 1. Conèixer la significació de l’acte jurídic.
2. Comprendre el concepte d’ordenament jurídic i explicar les branques del dret.
3. Analitzar les fonts del dret mercantil i la jerarquia normativa.

Tema 2.- Empresa i empresari. 1. Diferenciar entre empresari, empresa i societat.
2. Entendre la responsabilitat de l’empresari.
3. Comprendre els conceptes de titularitat i representació . Conèixer el règim dels apoderaments generals i els particulars.
4. Conèixer les facultats organitzatives de l’empresari (elements materials, elements personals, el valor afegit).
5. El exercici del comerç per persona estrangera.

Tema 3.- L’empresari social: nocions bàsiques del dret de societats. La societat col•lectiva. 1. Classificar els diferents tipus de societats.
2. Comprendre els trets definitoris generals de cada tipus social.
3. TASCA: Decidir, davant d' un supòsit concret, quina figura convé més a l' empresari.
4. Valorar els avantatges i desavantatges de cada figura.
5. Comprendre les irregularitats societàries i la comunitat de béns.
6. Conèixer el concepte de soci industrial.

Tema 4.- La societat anònima i la societat de responsabilitat limitada: concepte i constitució. 1. Prendre consciència de la importància actual de la S.A. Contrastar-ho amb la importància actual de la SRL.
2. Conèixer el concepte de S.A.. Comparar-lo amb el de SRL.
3. Recordar les formalitats de constitució de la S.A.
4. Entendre els conceptes d' escriptura pública i estatuts.
5. Comprendre el règim aplicable a les societats en formació.
6. TASCA: constituir una societat.
7. Explicar el domicili de les S.A i les sucursals.

Tema 5.- El capital: règim de formació i modificació. 1. Distingir entre la noció de capital social, capital real i capital mínim.
2. Diferenciar entre aportacions dineràries i aportacions no dineràries.
3. TASCA: Aplicar aquests conceptes per resoldre un cas pràctic.
4. Entendre la importància del sistema de valoració de les aportacions no dineràries. Distingir-lo de les SRL. Aplicar-ho a un cas pràctic.
5. Distingir el concepte d' aportació del de prestació accessòria.
6. Comprendre el concepte de dividend passiu i sintetitzar les conseqüències de la seva existència.

Tema 6.- Acció i participació social. 1. Diferenciar entre acció i participació social. Conèixer les formes de documentació de l' acció. Explicar les limitacions dels socis a l' hora de triar la forma de documentar les accions.
2. Conèixer els drets dels socis: el dret a vot, el dret a informació. al dret al dividend, etc.
3. Conèixer el règim de transmissió de les accions i les participacions i les seves limitacions,
4. TASCA: Resoldre un cas pràctic aplicant aquests conceptes.

Tema 7.- Òrgans: La Junta General. 1. Comprendre la funció de la Junta General i relacionar-ho amb les seves competències. Distingir-ho respecte la LSRL.
2. Classificar les classes de Junta.
3. Entendre el significat i la funció de la convocatòria de la Junta General en relació amb els drets del soci i conèixer la forma en què s'ha de fer la convocatòria.
4. Comprendre el mecanisme d' adopció d' acords: assistència, quòrum, deliberació, majoria i documentació.
5. Conèixer la possibilitat d'impugnar els acords socials.

Tema 8.- Els administradors: règim jurídic. 1. Comprendre la funció de l' administrador i les seves competències.
2. Conèixer les formes d'organització de l'administració i, en especial, el consell d'administració.
3. Explicar el nomenament, la retribució i el cessament dels administradors.
4. Conèixer el contingut del càrrec i el règim de responsabilitat dels administradors.
5. Conèixer la problemàtica dels administradors de fet.

Tema 9.- Modificacions estructurals de la societat. Dissolució, liquidació i extinció. 1. Entendre el significat de modificació estructural. Saber posar un exemple.
2. Definir el concepte d'augment de capital.
3. Relacionar l'augment de capital amb el dret de subscripció preferent.
4. Definir el concepte de reducció de capital.
5. Conèixer i distingir els conceptes de transformació, fusió i escissió.
6. Distingir entre els conceptes de dissolució, liquidació i extinció.
7. Relacionar la dissolució de la societat amb el règim de responsabilitat de l'administrador.

Tema 10.- El dret de la competència. 1. Identificar els elements que componen la llibertat d'empresa i l'economia de mercat.
2. Comprendre la unitat de l'ordenament de la competència.
3. Conèixer els instruments legals de defensa del mercat i la lliure competència.
4. Conèixer els òrgans encarregats de l'aplicació de la llei i el procediment que cal seguir.
5. Diferenciar l'àmbit d'aplicació de la llei nacional i l'europea.
6. Delimitar el concepte de deslleialtat i conèixer els supòsits que l'integren.

Tema 11.- La propietat industrial i la propietat intel•lectual. 1. Comparar i classificar les diferents modalitats de propietat industrial.
2. Comprendre l'abast de la protecció del dret d'exclusiva.
3. Diferenciar les funcions de cadascuna de les diverses modalitats.
4. Conèixer les modalitats d'explotació de la propietat industrial. Distingir entre titularitat del dret i la seva explotació.
5. Identificar i conèixer els signes que es poden registrar com a marca i nom comercial.
6. Justificar el diferent grau de protecció de la marca.
7. Diferenciar entre marca i nom de domini i conèixer els conflictes que es poden esdevenir.
8. Diferenciar entre nul•litat i caducitat de la marca.
9. Relacionar el nom comercial amb la denominació social.
10. TASCA: Decidir si una denominació social determinada reuneix els requisits legals per ser vàlida. Diferenciar-ho del dret de marques.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Presentacions / exposicions
1 5 6
Sessió Magistral
50 65 115
Treballs
0 5 5
Debats
4 0 4
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de Desenvolupament
2 14 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions teòriques, comentaris de notícies de l’actualitat i casos pràctics.
Presentacions / exposicions que treballi les tasques establertes a classe.Exposició oral per part dels alumnes del treball que han fet.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs Realització de treballs
Debats

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Sessió Magistral
Treballs
Descripció
Tutories per grups per a la resolució dels treballs i individuals referents a dubtes i problemes de la matèria.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Resolució de casos pràctics, participació a classe comentaris i cerca per internet de webs importants per a la matèria. 30%
Proves de Desenvolupament Prova de desenvolupament de la matèria explicada a classe. 62%
Altres

Debats: Es realitzarán dos debats al llarg del curs i serán avaluats juntament amb la resta de les proves.

8%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Han de realitzar unes tasques pràctiques que representen un 30 per cent de la puntuació. Es fan per grups. Si suspèn un, suspén tot el grup. Les corregeix la professora. Avaluació: Es tindràn en compte les tasques (30% de la nota), es tindrà en compte l'assistència, s'avaluen continguts i s'avaluen habilitats (treball en grup, presentació i elaboració dels treballs, aplicació pràctica dels continguts, etc.) Per fer l'avaluació continuada es necessari l'assistència al 80% de les clases. També es tindrán en compte els debats realitzats a classe.


Fonts d'informació

Bàsica DIEZ PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Patrimonial, Civitas. Última edición.,
JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo J., Lecciones de Derecho Mercantil, Editorial Tecnos. 10ª Edición.,
SANCHEZ CALERO, F., Principios de Derecho Mercantil, McGraw-Hill. Última edición.,

Complementària , Código de Comercio y leyes complementarias., Civitas, 2005

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DRET I POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA/16062257

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16061001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COMPTABILITAT FINANCERA/16061002
 
Altres comentaris
Assistència obligatòria per a la realització d'exàmens parcials