DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA Codi 16061010
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Públic
Coordinador/a
CASSANY VIRGILI, MARTA
Adreça electrònica marta.cassany@urv.cat
Professors/es
CASSANY VIRGILI, MARTA
Web
Descripció general Introducció als principis i institucions bàsiques del Dret Administratiu, el règim jurídic dels serveis públics i de l'activitateconòmica de l'Administració. Introducció a la regulació i intervenció de l'Estat en l'economia : l'activitat de foment i la defensa de la competència
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
PART I L’ADMINISTRACIÓ I EL SEU ORDENAMENT 1. El Concepte d’Administració i de Dret Administratiu
2. Les fonts del Dret Administratiu (I): enumeració,importància i classificació de les fonts del dret administratiu; la Constitució; la llei formal i les disposicions normatives amb força de llei
3. Les fonts del Dret Administratiu (II): el reglament administratiu; el costum ;els principis generals del dret; els tractats internacionals i el dret de la UE
4. Els actes administratius i el procediment administratiu: l’acte administratiu; la teoria del silenci administratiu; eficàcia de l’acte administratiu; invalidesa de l’acte administratiu;. el procediment administratiu
5. L’autotutel•la de l’Administració i la justícia administrativa: els recursos administratius; el recurs contenciós administratiu; la responsabilitat de l’Administració
PART II ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 6. L’ organització administrativa (I) : conceptes generals
7. L’ organització administrativa (II): l’Administració de l’Estat espanyol i L’Administració de Catalunya
PART III DRET ADMINISTRATIU ECONÒMIC: SERVEIS PÚBLICS I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ELS SECTORS ECONÒMICS 9. Antecedents històrics i perspectiva constitucional de l’activitat econòmica de l’Administració: l’Estat com a operador econòmic; el model econòmic de la Constitució espanyola; la iniciativa pública econòmica (art. 128 de la CE).
10. L’Empresa pública : activitat econòmica i servei públic; l’empresa pública en l’ordenament comunitari; el règim jurídic del Serveis Públics a L’Estat espanyol; el règim jurídic de l’empresa pública a l’Estat Espanyol.
11. L’activitat de foment de l’Administració: concepte i antecedents històrics; l’activitat de foment i Estat social. Previsions constitucionals; règim jurídic de les subvencions; les ajudes públiques en el Dret comunitari.
12. La defensa de la competència: el control del mercat i la lliure competència; Dret comunitari i Dret espanyol de la competència; la tutela administrativa de dret de lliure competència.

Atenció personalitzada
Descripció
La resolució de les practiques i exercisis rrequereix un treball autònom que es recolzarà amb la atenció i la possibilitat de consulta i orientació del professor, tant a l'l'aula com al despatx del professor durant les hores d'atenció com mitjançant el correu electrònic

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria els alumnes podran escollir entre dues opcions. Realitzar una avluació continuada basada en els exercicis pràctics que puntuaran un 30 per cent de la nota definitiva i finalment un treball de recerca o l'examen final que puntuaran el 70 per cent de la nota definitiva. O bé realitzar directament l'examen final amb continguts teòrics i pràctics al 100 per cent. En segona convocatoria els alumnes s'avaluaran mitjkançant un examen final amb continguts teòrics i pràctics al 100 per cent


Fonts d'informació
Bàsica , , ,

Garcia de Enterria, E.; Fernández T. R. Curso de Derecho Administrativo. Vol I. Madrid: Civitas, darrera edició.

Parada Vazquez, R. Derecho Administrativo I. Madrid: Marcial Pons, darrera edició

Santamaria Pastor, J.A. Principios de Derecho Administrativo. Vol I. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces, darrera edició.

Martin Mateo, R. Manual de Derecho Administrativo. Madrid: Trivium, darrera edició .

Complementària

VVAA. Manual de Dret Públic de Catalunya. Barcelona-Madrid: Institut d’ Estudis Autonòmics-Marcial Pons, darrera edició

VVAA, Introducció al Dret Local de Catalunya. Barcelona: Cedecs Ed. 2002.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent